Adresa pro písemný styk: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 Adresa pracoviště: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

vedoucí odboru: Ing. Jana Caldrová

tel. 222 116 390
mobil: 602 290 251
e-mail Caldrova.Jana@praha3.cz

Vladislava Matinová
referentka odboru ochrany životního prostředí

tel. 222 116 387
mobil 777 465 292
e-mail matinova.vladislava@praha3.cz

Hana Vítková
ekonom

tel. 222 116 301
mobil 775 401 017
e-mail vitkova.hana@praha3.cz

Odbor ochrany životního prostředí je organizační jednotkou Úřadu městské části pro výkon přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního a lesního fondu, ochrany ovzduší a pro výkon samostatné působnosti v oblasti péče o životní prostředí a vzhled obce tzn. správy veřejné zeleně a veřejných prostranství na pozemcích hl. m. Prahy se svěřenou správou MČ Praha 3, navrhování a realizace souvisejících investičních akcí a správy komunálních služeb.

 • zabezpečuje a odpovídá za návrhy usnesení Rady městské části a Zastupitelstva městské části v rámci odboru, návrhy předává v listinné a elektronické podobě
 • odpovídá za plnění usnesení Rady městské části v rámci odboru, zpracovává 1x měsíčně přehled plnění usnesení
 • odpovídá za plnění usnesení Zastupitelstva městské části v rámci odboru, zpracovává čtvrtletně přehled plnění usnesení
 • odpovídá za spolupráci odboru s příslušnými orgány veřejné správy, soudy, Policií ČR a dalšími organizacemi
 • zabezpečuje a odpovídá za dodržování vnitřních směrnic na úseku účetnictví a nakládání s majetkem na úrovni odboru
 • odpovídá za vložení a evidenci všech smluv v působnosti odboru do systému elektronické evidence a splnění povinností podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, předává 1 vyhotovení (originál) smlouvy do evidence Oddělení organizačnímu Odboru organizačního
 • zajišťuje a odpovídá za archivaci a skartaci veškerých písemností odboru, dle Spisového a Skartačního řádu ÚMČ
 • podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému vykonává činnosti na základě pokynů Odboru kancelář úřadu, odd. krizového řízení a informační služba
 • podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon vykonává činnosti na základě pokynů Odboru kancelář úřadu, odd. krizového řízení a informační služba
 • podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací spolupracuje se zodpovědnými zaměstnanci ÚMČ při poskytování informací vztahujících se k působnosti odboru
 • přijímá stížnosti a oznámení občanů a tyto předává neprodleně Odboru kontroly k evidenci, stížnosti a oznámení občanů náležející do jeho působnosti vyřizuje dle platných právních předpisů a interních norem Úřadu městské části
 • přijímá žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu (dále jen „petice“) a tyto předává neprodleně Odboru kontroly k evidenci, petice náležející do jeho působnosti vyřizuje dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • v rámci předběžné, průběžné a následné kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě vykonává činnost příkazce operace, případně správce rozpočtu a řídí se dalšími ustanoveními tohoto zákona
 • spolupracuje s koordinátorem veřejných zakázek při jejich organizaci
 • předkládá právníkovi návrhy veškerých smluvních vztahů ke konzultaci
 • vyhodnocuje přiměřenost a účinnost finančních kontrol zavedených v rámci systému řízení na svém úseku,
 • provádí průběžnou kontrolu v rámci působnosti odboru, posuzuje správnost výše fakturovaných částek, kontroluje termíny plnění v návaznosti na možnost uplatňování sankcí, kontrolu realizace rozpočtových opatření a plnění rozpočtu atd.
 • provádí následnou kontrolu v rámci působnosti odboru, kontrolu oprávněnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynaložených finančních prostředků, dodržení stanovených rozpočtů, dosažení stanovených výsledků - přínosů, technickoekonomických parametrů atd.
 • spravuje volně přístupné pozemky veřejné zeleně a veřejných prostranství v majetku hl. m. Prahy se svěřenou správou MČ Praha 3 včetně dětských a sportovních hřišť a mobiliáře. Dále zajišťuje péči o vybrané pozemky veřejné zeleně na plochách svěřených do správy příspěvkových organizací zřízených MČ P3
 • zpracovává návrhy investičních akcí na výše uvedených pozemcích a na základě odsouhlasení RMČ Praha 3 nebo Zastupitelstva MČ Praha 3 zajišťuje realizaci vybraných investičních akcí
 • spolupracuje s odborem majetku (OMA) při řešení majetkoprávních vztahů při správě pozemků ve veřejné zeleni
 • eviduje všechny veřejné zakázky v rámci působnosti odboru
 • předkládá žádosti o úpravu položek rozpočtu OE
 • zodpovídá za včasné předání došlých faktur k proplacení odboru ekonomickému, za jejich věcnou správnost a doplnění formálních náležitostí dle požadavku OE
 • předkládá žádosti o zatřídění přidělených finančních prostředků na jednotlivé položky a provádí vyúčtování
 • provádí měsíční kontrolu účetnictví spravovaného okruhu a zajišťuje případné účetní opravy
 • sleduje smlouvy uzavřené v rámci svých kompetencí, provádí jejich pravidelnou kontrolu, realizuje úpravy, novelizace, případně zrušení těchto smluv a sleduje průběh plnění z nich plynoucích včetně řešení vzniklých nedostatků (upomínání dlužníků, vracení přeplatků prostřednictvím oddělení účetnictví OE apod.)
 • zajišťuje ekonomickou agendu včetně komplexních ekonomických rozborů
 • vyhodnocuje ekonomické ukazatele a vypracovává návrhy na finanční zajištění péče o vzhled obce (veřejná zeleň, čistota veřejných prostranství)
 • kontroluje dodržování finanční kázně u akcí v rozsahu schváleném ZMČ
 • zodpovídá za evidenci došlých faktur a kontroluje jejich včasné odbavení jednotlivými techniky
 • spolupracuje s OE, vypracovává návrhy na změny rozpočtu
 • sestavuje rozpočet pro správu a údržbu veřejné zeleně
 • vypracovává návrhy na rozpočtová opatření a předkládá OE
 • zpracovává návrh plánu investičních akcí roční i dlouhodobý a předkládá příslušnému orgánu ke schválení
 • zastupuje MČ P3 v řízení dle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon jako účastníka řízení z titulu stavebníka jím zajišťovaných staveb
 • zabezpečuje na žádost příslušných odborů ÚMČ vyjádření spojené s územním a stavebním řízením, kdy MČ P3 vystupuje jako vlastník nemovitosti
 • kontroluje veškerou fakturační činnost odboru
 • uplatňuje důsledně zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje činnosti dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, dle svěřených agend