Adresa oddělení: Seifertova 51

vedoucí oddělení: Bc. Zdeňka Hošková

tel. 222 116 451
 

222 116 513

e-mail hoskova.zdenka@praha3.cz

 • zajišťuje a zodpovídá za výkon funkce opatrovníka u fyzických osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům v případech, kdy byla městská část Praha 3 soudem opatrovníkem ustanovena, a to v rozsahu opatrovnických práv a povinností
 • přijímá informace o propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče
 • sděluje na základě písemného sdělení o souhlasu žádající osoby, orgánu rozhodujícímu odávce údaje, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému
 • sděluje na výzvu příslušného orgánu, který o dávce rozhoduje, údaje rozhodné pro nárok na dávku
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohlíží, jak ustanovený příjemce plní své povinnosti
 • provádí výkon činnosti sociální práce u osob v hmotné nouzi a osob společně posuzovaných
 • sděluje na výzvu příslušného orgánu, údaje potřebné k posouzení, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému
 • sděluje na výzvu příslušného orgánu, který o dávce rozhoduje, údaje rozhodné pro nárok na dávku
 • provádí výkon činnosti sociální práce u osob, kterým není poskytovaná sociální služba
 • zajišťuje osobám ohroženým na životě nebo zdraví poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územnímisamosprávnými celky
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu stáří,dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavuči jiné situace
 • vydává parkovací průkazy osobám, které jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, nebo jim byl vydán po 1. 1. 2012 průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením, anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • zajišťuje osobám ohroženým na životě nebo zdraví poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci
 • zajišťuje zapůjčení speciálních a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením
 • zajišťuje poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví
 • na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkování možnosti jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče poskytnout, sděluje tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna
 • zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby osobu, která podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce
 • dohlíží na dodržování práv osob před zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům
 • dohlíží na dodržování práv osob po zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
 • řeší sociální problémy týrání seniorů, osob se zdravotním postižením, osob s omezenímzpůsobilosti k právním úkonům a ostatních dospělých osob
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
 • provádí sociální šetření
 • provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění
 • realizuje přímou sociální práci s klientem
 • provádí sociální šetření k žádostem občanů o přidělení bytu v DPS
 • realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
 • spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klienta
 • zajišťuje odborné sociální poradenství pro seniory, zdravotně postižené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby žijící rizikovým způsobem života, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
 • zajišťuje sociálně aktivizační služby pro seniory, zdravotně postižené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby žijící rizikovým způsobem života, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
 • vede standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí
 • podílí se na zjišťování potřeby poskytování sociálních služeb
 • podílí se na procesu plánování sociálních služeb
 • doprovází klienta při jednání s institucemi
 • vede záznam o sociální práci v elektronickém systému úřadu
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu věku, zdravotního postižení či jiné situace
 • napomáhá seniorům, zdravotně postiženým občanům a ostatním sociálně znevýhodněným osobámv uplatňování zákonných práv a oprávněných zájmů
 • zabezpečuje účast těžce zdravotně postižených občanů a seniorů na společném stravování, na jejich zapojení do kulturního a společenského života a podílí se na řešení otázek jejich bydlení

DiS. Miluše Hrubá
sociální pracovnice

tel. 222 116 443
e-mail hruba.miluse@praha3.cz

Milana Švestková
sociální pracovnice

tel. 222 116 539
e-mail svestkova.milana@praha3.cz

Jana Ivančová, DiS.
sociální pracovnice

tel.

222 116 460

e-mail

ivancova.jana@praha3.cz

Bc. Lucie Krosnářová, DiS.
kurátorka pro dospělé

tel. 222 116 492
e-mail krosnarova.lucie@praha3.cz

Mgr. Klára Zemanová
sociální kurátorka

tel.

222 116 493

e-mail

zemanova.klara@praha3.cz


Mgr. Radek Lehkoživ
veřejný opatrovník

tel. 222 116 464
e-mail lehkoziv.radek@praha3.cz

Mgr. Denisa Hrbková
veřejná opatrovnice

tel.

222 116 442

e-mail

hrbkova.denisa@praha3.cz

Mgr. Lucie Ehrenbergerová
veřejná opatrovnice

tel.

222 116 430

e-mail

ehrenbergerova.lucie@praha3.cz