Adresa odboru: Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

V souladu s vládními nařízeními od středy 17. února 2021:  

Úřední hodiny
pondělí 8—12 h 13—17 h
středa
8—12 h
13—17 h

SŇATEČNÉ OBŘADY:

Vážení snoubenci, na základě Usnesení vlády České republiky č.127 ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 15. 2. 2021 od 00:00 hod. do dne 28. 2. 2021 do 23:59 hod. je omezen počet účastníků svateb na 15 osob. Do tohoto počtu se započítává i oddávající, matrikářka, případně tlumočník, hudebník, fotograf, jsou-li obřadu přítomni. Děkujeme Vám za pochopení.


Důležité sdělení: v tomto oddělení nelze uhradit správní poplatky ani pokuty platební kartou. Děkujeme Vám za pochopení.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

S ohledem na vzniklou situaci budou přednostně vyřizovány žádosti klientů, kteří se předem objednají (telefonicky nebo e-mailem), a to vždy u paní matrikářky dle konkrétního typu podání (matrika, státní občanství → viz kontakty níže). Bez předchozího objednání nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit, že Váš požadavek bude bezprostředně přijat k vyřízení. Děkujeme Vám za pochopení.


vedoucí oddělení: Mgr. Pavlína Neuwirthová

tel. 222 116 234
e-mail Neuwirthova.Pavlina@praha3.cz

sňatková a rodná matrika a změny jména a příjmení


Mgr. Zuzana Lukešová
matrikářka: státní občanství

tel. 222 116 232
e-mail Lukesova.Zuzana@praha3.cz

Jindřiška Laštovková
matrikářka: státní občanství

tel. 222 116 230
e-mail Lastovkova.Jindriska@praha3.cz

Bc. Eliška Maršíková
referentka: sňatková matrika a změny jména a příjmení

tel. 222 116 213
e-mail marsikova.eliska@praha3.cz

Ivana Tenkrátová
matrikářka: úmrtní matrika

tel. 222 116 231
e-mail tenkratova.ivana@praha3.cz

Věra Kaplanová
matrikářka: úmrtní matrika

tel. 222 116 231
e-mail kaplanova.vera@praha3.cz

Účelem matriky je, aby se do ní, jako do veřejné listiny, zapisovaly skutečnosti rozhodné pro zjištění a ověření osobního stavu obyvatel. Do matričních knih se proto zapisují především narození, uzavření manželství a úmrtí. Vedle toho se zapisují také jiné skutečnosti, které se týkají např. (užívání jména a příjmení, otázky otcovství, osvojení, rozvodu). Kromě toho je úkolem oddělení matrik a státního občanství vést agendu státního občanství.

FORMULÁŘE MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Radou MČ Praha 3 schválená obřadní místa, která jsou určena k uzavírání manželství v rámci správního obvodu Prahy 3, jsou:

 • obřadní síň Žižkovské radnice
  každý pátek od 10:00 do 13:00 hod po 30 minutách, a každou první a třetí sobotu kalendářního měsíce od 10:00 do 13:00 hod po 30 minutách s výjimkou dnů, jež jsou státem uznaným svátkem
 • Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň (každý druhý čtvrtek daného kalendářního měsíce)
 • TOWER PARK PRAHA – Žižkovská věž (každý čtvrtý čtvrtek daného kalendářního měsíce)
 • park Rajská zahrada (od května do září daného kalendářního roku)

Rada městské části svým usnesením č. 790 ze dne 11. 11. 2015 schválila úřední obřadní místo pro konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Úřadu městské části Praha 3 "TOWER PARK PRAHA - Žižkovská věž", Mahlerovy sady 2699/1, Praha 3, kde se sňatečné obřady pro snoubence vykonávají bez zaplacení správního poplatku čtvrtý čtvrtek v každém měsíci daného kalendářního roku počínaje rokem 2016; oddávací hodiny: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 a 12:00 hodin. Za uzavření manželství na tomto místě zaplatí snoubenci tzv. manipulační poplatek 5000 Kč, který není správním poplatkem, a proto jej nevybírá matriční úřad, ale management Žižkovské věže.

Rada městské části svým usnesením č. 125 ze dne 2. 3. 2016 schválila úřední obřadní místo pro konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Úřadu městské části Praha 3 "Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň", Čajkovského 2422/12, Praha 3, kde se sňatečné obřady pro snoubence vykonávají bez zaplacení správního poplatku každý druhý čtvrtek v každém měsíci daného kalendářního roku počínaje květnem 2016; oddávací hodiny: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 a 12:00 hodin

Rada městské části svým usnesením č. 538 ze dne 12. 8. 2020 schválila úřední obřadní místo "Park Rajská zahrada", U Rajské zahrady 1, Praha 3, pro konání sňatečných obřadů ve správním obvodu Úřadu městské části Praha 3 počínaje rokem 2021 pravidelně každý 1. a 3. pátek od měsíce května do měsíce září daného kalendářního roku, s výjimkou dnů, které jsou státem uznaným svátkem, v oddacích hodinách – 10.00 h, 11.00 h, 12.00 h a 13.00 h.

Virtuální prezentace obřadních míst v Praze 3

3D thumb - obřadní síň žižkovské radnice  3D thumb – Rajská zahrada

341337_179828__MG_6874

 svatební_místo_rajská-zahrada_2

park Rajská zahrada

341708_179860_IMG_3825 svatební_místo_obřadní_síň_2

obřadní síň Žižkovské radnice

atrium_žižkov_2019_1 atrium_žižkov_2019_2

Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň. Více informací: www.atriumzizkov.cz


Návštěvní hodiny: Pondělí + středa 8.00–12.00 hod. a 13.00–18.00 hod.

Rodná matrika

Vzhledem k tomu, že na území Městské části Praha 3 není porodnice, dochází k narození dětí na jejím území, tedy i k zápisům do matriční knihy jen velmi zřídka.


Sňatková matrika

Každý sňatek představuje vstupní návštěvu snoubenců, sepsání žádosti o uzavření manželství, kontrolu všech dokladů, vypracování a přípravu sňatku, vlastní obřad, zapsání do knihy manželství, vyhotovení a následně zaslání oddacího listu novomanželům.

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • vyplněný a podepsaný Dotazník k uzavření manželství
 • platné občanské průkazy
 • rodné listy snoubenců
 • u rozvedených – rozvodový rozsudek, opatřený doložkou o nabytí právní moci
 • u ovdovělých (úmrtní list manžela nebo manželky)
 • u nezletilého (soudní rozhodnutí o povolení uzavřít manželství a opatřený doložkou o nabytí právní moci)
 • u cizinců “Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství”
   

  Vysvědčení o právní způsobilosti se vydává na žádost občana, který hodlá uzavřít manželství v cizině nebo s cizincem. Občan, který uzavírá manželství v cizině, podá žádost o vysvědčení o právní způsobilosti podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území ČR.

  Co je potřeba předložit

  • občanský průkaz
  • rodný list
  • popřípadě pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela
  • správní poplatek 500 Kč v hotovosti

Správní poplatky činí:

 • v případě sňatku s cizincem se vybírá správní poplatek 2000,- Kč, nemá-li cizinec trvalý pobyt na území ČR
 • jestliže chtějí u nás uzavřít manželství cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, správní poplatek činí 3000,- Kč.

Pracovnice odboru matričního v městské části Praha 3 mají velké zkušenosti s přebíráním dotazníku k uzavření manželství. Uzavření manželství mezi občanem České republiky a cizincem bývá často velice komplikovaná a příprava sňatku se zpravidla nevyřídí jenom jednou návštěvou.

V souladu s ustanovením § 657 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve § 4 odst. 1 zákona o rodině) mohou s účinností od 1. 1. 2003 snoubenci učinit prohlášení o uzavření manželství před kterýmkoliv matričním úřadem. Příslušnost matričního úřadu již není dána místem trvalého pobytu jednoho ze snoubenců. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství a předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Formy uzavírání manželství

Snoubenci mohou uzavřít manželství občanským nebo církevním sňatkem.

V případě, že chtějí snoubenci uzavřít sňatek církevní, je třeba, aby se dostavili na matriku. Podle církve (kostela), kde bude manželství uzavřeno jim na matrice bude vystaveno na základě předložených dokladů osvědčení o tom, že splňují požadavky zákona pro uzavření manželství. (Toto osvědčení platí 6 měsíce.) Jestliže bude uzavřen sňatek církevní, nelze již uzavřít sňatek občanský a naopak.

Registrované partnerství

lze uzavřít před příslušným matričním úřadem v kraji, kde má alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství trvalý pobyt. V hlavním městě Praze je tímto příslušným matričním úřadem Üřad městské části Praha 1.

Doklady, které je třeba předložit ke sňatku s cizincem

 • rodný list
 • rozvedený nebo rozvedená předloží pravomocný rozsudek o rozvodu
 • vdovec nebo vdova předloží úmrtní list zemřelého manžela/ky
 • doklad o státním občanství (postačuje cestovní pas)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydá příslušný úřad státu, jehož je žadatel/ka státním občanem)
 • potvrzení o osobním stavu a bydlišti

Všechny doklady musí být přeloženy úředním překladatelem do českého jazyka. Se státy, s nimiž není uzavřena mezistátní dohoda, je nutno všechny doklady superlegalizovat na ZÚ ČR v příslušném státě, nebo je nutno tyto doklady ověřit apostillní doložkou státu, který doklad vydal. Dále musí být matrice předloženo potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané Policií ČR, které však nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Od 16. 2. 2019 je v platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v členských státech Evropské unie. Toto nařízení je zaměřené na oblast vydávání vícejazyčných standardních formulářů připojovaných k matričním dokladům (rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství anebo ke vstupu do registrovaného partnerství), díky kterým již není nutný úřední překlad do českého jazyka. Vydávání těchto formulářů je vždy pouze na žádost a je správních poplatků prosto.

Tímto Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) se pro členské státy EU rovněž ruší požadavky ověřování cizích veřejných listin ověřovací doložkou „Apostille“ (např. Dánsko, Finsko, Německo a další).


Úmrtní matrika

Co je potřeba předložit

 • občanský průkaz a rodný list zemřelého
 •  v případě úmrtí cizince na území Prahy 3 cestovní pas.         

Dále podle rodinného stavu, pokud byl/a zemřelý:

 • ženatý/vdaná: oddací list, rodné číslo pozůstalého (bývá v občanském průkazu nebo cestovním dokladu)
 • rozvedený(á): rozsudek o rozvodu
 • vdovec (vdova): úmrtní list zemřelého manžela

Pokud si matriční úřad tyto referenční údaje o občanech zjistí ze základních registrů, není nutné výše uvedené doklady předkládat.

Lhůty pro vyřízení

 • Do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého od lékaře či zdravotnického zařízení.

Vydání duplikátu úmrtního listu

 • V případě ztráty matričního dokladu se dostavte na matriční úřad podle místa matriční události, který vám úmrtní list vystaví.

Co je potřeba předložit

 • písemnou žádost na příslušném oddělení matrik
 • průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, členů jeho rodiny, jeho sourozenců, nebo prokáže listinami právní zájem.

Správní poplatky

 • 100 Kč (správní poplatek se vybírá v hotovosti při vydání duplikátu).

 

 


 

Duplikáty matričních dokladů

Vystavuje jenom příslušná matrika, kde nastala matriční událost, tzn., že osoba žije trvale v Praze 3, ale narodila se např. v Liberci, potom duplikát rodného listu vystavuje Liberec. Uzavřela manželství např. v Praze l, potom duplikát oddacího listu vyhotoví matrika v Praze l. Úmrtí nastalo např. v Praze 3, potom vyhotoví úmrtní list Praha 3.

Za vyhotovení duplikátu je účtován správní poplatek ve výši:

 • rodný list 100,- Kč (v hotovosti)
 • oddací list 100,- Kč (v hotovosti)
 • úmrtní list 100,- Kč (v hotovosti)

Formulář žádosti o vydání matričního dokladu naleznete zde.


Změny jména a příjmení

Doklady, které žadatel předloží ke své žádosti o změnu jména nebo příjmení:

 • rodný list žadatele (originál)
 • oddací list v případě, že je nebo byl oddán (originál)
 • platný občanský průkaz
 • další doklady podle povahy žádosti

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod.
V případě rozvodu manželství se změna příjmení provádí zdarma do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozvodu manželství a to formou oznámení k té matrice, kde bylo manželství uzavřeno.

Po této lhůtě, tzn. 6 měsíců od nabytí právní moci rozvodu manželství, se změna příjmení řeší formou již správního řízení a to na žádost osoby na tu matriku, kde je trvalý pobyt žadatele. Správní poplatek činí 100,- Kč.

Správní poplatek 100,- Kč se rovněž platí za povolení změny příjmení, které je hanlivé či směšné.

Správní poplatek 1 000,- Kč se platí za povolení změny příjmení, je-li pro to vážný důvod.

V případě povolení změny jména činí správní poplatek 1 000,-Kč.


Určení otcovství

Provádí se návštěvou rodičů budˇ ještě nenarozeného nebo narozeného dítěte a to sepsáním “souhlasného prohlášení o otcovství”. Jestliže je rodičem dítěte cizinec, který neovládá český jazyk, je potřeba účasti soudního tlumočníka.
Doklady potřebné k sepsání “souhlasného prohlášení o otcovství”

 • rodné listy rodičů (originál, nebo ověřená fotokopie)
 • platné občanské průkazy
 • těhotenský průkaz matky
 • v případě rozvodu manželství matky rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci rozvodu
 • v případě, že matka ovdověla, úmrtní list manžela.
 • popřípadě další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů (např. matka cizinka – potvrzení o osobním stavu).

Správní poplatek se nevybírá.


Zvláštní matrika B R N O:

Odbor matriční Městské části Praha 3 je určen pro styk občanů z Prahy 3 se Zvláštní matrikou v Brně. Tato matrika slouží pro naše občany, kteří se narodili, uzavřeli manželství anebo zemřeli v cizině. Žadatel formou osobní návštěvy našeho odboru předloží cizozemské doklady s matriční událostí, které musí být přeloženy do českého jazyka a dle mezinárodních úmluv legalizovány, nebo superlegalizovány, nebo opatřeny tzv. “Apostillou”. Sepisuje se žádost a zasílá do Brna na Zvláštní matriku.
 

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci anebo zmocněnci těchto osob.

O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci anebo zmocněnci těchto osob.

O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo zmocněnci těchto osob.

O zápis úmrtí do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové rodiny zemřelého (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci anebo zmocněnci těchto osob.
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřebné k zápisu úmrtí.

Podání žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky lze učinit u zastupitelského úřadu ČR, prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území ČR, krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, případně osobně přímo na oddělení zvláštní matriky.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněné a podepsané žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky je nezbytné připojit a předložit:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí), která má být do zvláštní matriky zapsána, opatřený náležitými vyššími ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
 • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR). Osvědčení o státním občanství ČR pro děti narozené v zahraničí, které nemají trvalý pobyt na území ČR, vydává Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce, s úředně ověřeným podpisem žadatele
 • další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady
  • u zápisu narození - oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.
  • u zápisu manželství - dohodu o příjmení po uzavření manželství podepsanou oběma manžely (lze využít třetí stranu žádosti o zápis manželství do zvláštní matriky)
  • u zápisu manželství, registrovaného partnerství - rodné listy snoubenců/ partnerů, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého manžela/partnera u ovdovělých, pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.
  • u zápisu úmrtí - rodný, případně oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.

Další informace včetně formulářů a kontaktů do zvláštní matriky v Brně- viz http://www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti.


Informace k novému zákonu o státním občanství ČR

Informace k zákonu č. 186/2013 Sb. 

Dne 1.1.2014 nabyde účinnosti zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství.

Nabývání státního občanství České republiky narozením

Nová právní úprava nemění nic na tom, že dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič v době narození dítěte státním občanem České republiky. Místo narození dítěte nemá na nabytí Českého státního občanství narozením žádný vliv.

Narozením dále nabývá státní občanství České republiky i dítě, které se narodí na území České republiky a které by se jinak stalo osobou bez státního občanství (apatridou), pokud jsou oba rodiče dítěte apatridé a alespoň jeden z nich má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství

Je upraveno zcela nově.

Ze zákona (automaticky) nabývá státní občanství České republiky dítě, k němuž určil otcovství souhlasným prohlášením učiněným s matkou dítěte státní občan České republiky, pokud je matka dítěte:

 • občankou členského státu EU nebo
 • občankou Švýcarské konfederace nebo
 • občankou státu, který je smluvní stranou Dohody o evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo
 • apatridou nebo
 • občankou jiného než shora uvedeného státu a má povolen trvalý pobyt na území České republiky.

Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství České republiky dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan České republiky.

Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství České republiky dítě, ke kterému určil otcovství souhlasným prohlášením učiněným s matkou dítěte státní občan České republiky, a matka dítěte je cizinka, ale není občankou žádného ze států uvedených v prvním odstavci tohoto bodu ani matka nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, pokud rodiče prokáží otcovství genetickou zkouškou formou znaleckého posudku.

Pokud dítě nenabylo ze zákona (automaticky) určením otcovství státní občanství České republiky, mohou rodiče podat žádost o udělení státního občanství dítěti – viz dále část zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky.

Nabývání státního občanství České republiky osvojením

Dítě nabývá státní občanství České republiky dnem právní moci rozsudku o osvojení (adopci), je-li alespoň jeden z osvojitelů dítěte státním občanem České republiky a k osvojení došlo rozhodnutím orgánu České republiky.

Dítě, které bylo osvojeno rozhodnutím orgánu cizího státu a alespoň jedním z osvojitelů je státní občan České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uznání osvojení, pokud bylo osvojení v České republice uznáno podle zákona o mezinárodním právu soukromém příslušným soudem v České republice.

Pokud je občanem České republiky osvojena zletilá fyzická osoba, nemá takové osvojení za následek nabytí státního občanství České republiky tímto osvojencem.

Nabývání státního občanství České republiky nalezením na území České republiky 

Dítě mladší 3 let nalezené na území České republiky, jehož totožnost se nepodaří zjistit, nabývá státní občanství České republiky dnem nalezení na území České republiky, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu. 

 Nabývání státního občanství České republiky v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče

Dítě, které se narodí na území České republiky a na území České republiky se zdržuje v souladu se zákonem o pobytu cizinců (případně v souladu se zákonem o azylu) a které v den svého narození bylo a nadále je apatridou, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o svěření tohoto dítěte do náhradní péče.  

 Udělení státního občanství České republiky

Nový zákon o státním občanství výslovně stanoví, že na udělení státního občanství České republiky není právní nárok.

Dále pak nově definuje podmínky pro udělení státního občanství České republiky. Vedle taxativně stanovených podmínek pro udělování státního občanství výslovně stanoví, že státní občanství České republiky lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního.

Podle nového zákona o státním občanství České republiky osoby žádající o udělení českého státního občanství již nebudou prokazovat pozbytí svého dosavadního státního občanství.

Výslovně je stanoveno, že státní občanství České republiky nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty. Za tímto účelem budou k žádosti o udělení státního občanství České republiky, kterou podal žadatel starší 15 let, vyžadována stanoviska Policie České republiky a zpravodajských služeb České republiky; tato stanoviska se nestávají součástí spisu, pokud obsahují utajované informace. V případě, že některá z uvedených služeb konstatuje, že žadatel ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty, bude žádost o udělení státního občanství České republiky zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí se pouze uvede, že k zamítnutí žádosti došlo z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Bude-li žádost zamítnuta z tohoto důvodu, je takové rozhodnutí vyloučeno z možnosti přezkoumání soudem.

Lhůta pro vyřízení žádosti o udělení státního občanství Ministerstvem vnitra se prodlužuje z 90 dnů na 180 dnů ode dne, kdy byla žádost Ministerstvu vnitra doručena.

Zákonné podmínky pro udělení českého státního občanství jsou následující:

  1) Žadatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě

 • a) po dobu alespoň 5 let,
 • b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, Švýcarska nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo
 • c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.

2) Žadatel musí prokázat, že se na území České republiky skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanovena v předešlém bodu. Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území České republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta.

3) Žadatel starší 15 let

 • a) nesmí být pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin,
 • b) pokud se v České republice zdržuje po dobu kratší 10 let, musí prokázat, že ve státě, jehož je státním občanem, nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, nebo ve státech, ve kterých v posledních
  10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let, že nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin.

Podmínka podle písmen a) a b) je splněna, pokud se na žadatele hledí, jako by nebyl odsouzen, nebo pokud byl v cizím státě odsouzen za čin, který není trestný podle práva České republiky.

4) Žadatel musí prokázat znalost českého jazyka. Tato podmínka se pokládá za splněnou, pokud žadatel doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk nebo žadatel je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, anebo jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka[1].

5) Žadatel musí prokázat základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Tato podmínka se podkládá za splněnou, pokud žadatel doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk nebo žadatel je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, anebo jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky[1].

6) Žadatel v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti.

7) Žadatel musí prokázat výši a zdroje svých příjmů, popřípadě splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu nebo bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny, a že ze svých příjmů v deklarované výši odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu tuto povinnost neplní jiná osoba. Skutečnosti dle předchozí věty je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti.

8) Žadatel na území České republiky v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi. Výrazným zatížením systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi se rozumí, že žadatel je převážně závislý na dávkách poskytovaných ze systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi, pokud se nejedná o osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti z důvodu svého zdravotního stavu, připravuje se na budoucí povolání, nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána.

Zákon o státním občanství dále zakotvuje zákonné důvody, na základě kterých je možné žadatelům některé z výše uvedených podmínek pro udělení českého státního občanství prominout.

 

O žádostech o udělení státního občanství rozhoduje Ministerstvo vnitra. Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu, v Praze u úřadů městské části Praha 1 až 22 (dále jen „krajský úřad“) příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.

Přechodné ustanovení stanoví, že řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti nového zákona o státním občanství České republiky (tj. nebyla pravomocně ukončena do 31.12.2013), se dokončí podle dosavadních právních předpisů s tím, že pozbytí dosavadního státního občanství se pro udělení státního občanství České republiky nevyžaduje.

Nový zákon o státním občanství České republiky umožní zjednodušené udělení státního občanství České republiky fyzické osobě, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt a udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního, slouží k plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním, nebo je v jiném státním zájmu. Takový žadatel nemusí prokazovat zákonem stanovené podmínky pro udělování státního občanství České republiky, s výjimkou podmínky beztrestnosti. Významný přínos žadatele pro Českou republiku budou potvrzovat příslušné státní orgány, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

Zvláštní způsoby udělování státního občanství České republiky

Pokud nedojde k nabytí státního občanství České republiky určením otcovství automaticky (jak je popsáno výše v části nabývání státního občanství určením otcovství), mohou rodiče ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení o určení otcovství, požádat o udělení státního občanství pro dítě.

O udělení státního občanství České republiky rozhoduje Ministerstvo vnitra, které ověří, že určení otcovství státním občanem České republiky nemělo pouze účelový charakter, jehož cílem bylo zejména získání oprávnění k pobytu dítěte a jeho matky na území České republiky nebo zneužití systému státní sociální podpory v České republice. V takovém správním řízení bude Ministerstvo vnitra ověřovat, zda otec dítěte, ke kterému určil otcovství

 • žije s dítětem ve společné domácnosti, nebo je s dítětem v pravidelném kontaktu,
 • podílí se na výchově dítěte a
 • plní vyživovací povinnost vůči dítěti.

Dítěti, které se narodí na území České republiky a nenabude narozením státní občanství ani jednoho z rodičů a alespoň jeden z rodičů má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra.

Fyzické osobě starší 3 let nalezené na území České republiky, u níž se pro stupeň rozumové vyspělosti nebo pro zdravotní postižení nepodaří zjistit její totožnost, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra.

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nový zákon o státním občanství České republiky umožňuje zjednodušeným způsobem formou prohlášení nabýt české státní občanství fyzické osobě, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině[2], nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Učinění prohlášení bude umožněno rovněž bývalému československému státnímu občanovi, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

 • Zjednodušené nabytí státního občanství České republiky bývalým občanem tak již nebude, oproti dosavadní právní úpravě, omezeno na případy, kdy k pozbytí českého resp. československého státního občanství došlo pouze v období od 25.2.1948 do 28.3.1990, ale prohlášení tak bude moci učinit i bývalý občan, který státní občanství pozbyl před 25.2.1948 a po 28.3.1990 (s výjimkou uvedenou výše).
 • Zákon o státním občanství České republiky na rozdíl od současné právní úpravy neumožňuje bývalému občanovi do prohlášení zahrnout rovněž jeho nezletilé dítě, které nikdy nebylo státním občanem České republiky!

Nový zákon o státním občanství České republiky dále umožní nabýt prohlášením státní občanství České republiky takové fyzické osobě, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky; nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. 
 

Nový zákon o státním občanství České republiky obsahuje speciální ustanovení, které umožňuje prohlášením nabýt české státní občanství rovněž fyzické osobě, která se narodila v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem. Toto prohlášení lze podat nejpozději do jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.1.2015). Po uplynutí jednoroční lhůty možnost učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky pro uvedené fyzické osoby zanikne.

Nový zákon o státním občanství České republiky nově zakotvuje možnost nabytí státního občanství prohlášením tzv. druhé generaci cizinců žijících na území České republiky. Toto prohlášení bude moci učinit cizinec ve věku 18 až 21 let, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky. Dále bude muset být prokázáno, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Podle přechodného ustanovení uvedeného v zákoně o státním občanství České republiky bude možné ve lhůtě jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.1.2015) učinit uvedené prohlášení, i když půjde o cizince staršího 21 let, pokud bude splňovat podmínky uvedené v předchozí větě.

Nově umožní zákon o státním občanství České republiky nabýt prohlášením státní občanství České republiky v těch případech, kdy byl fyzické osobě neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky, pokud osoba, které byl tento doklad vydán, byla v dobré víře, že je státním občanem České republiky, a za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen. V takovém případě se za den nabytí státního občanství České republiky bude považovat den vydání prvního dokladu fyzické osoby prokazujícího státní občanství České republiky.

Prohlášením bude moci nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území České republiky zdržuje v souladu se zákonem o pobytu cizinců (případně v souladu se zákonem o azylu), pokud bylo svěřeno do náhradní péče. K přijetí takového prohlášení je příslušné Ministerstvo vnitra.

 

Všechna výše uvedená prohlášení (s výjimkou prohlášení týkajících se dětí svěřených do náhradní péče) budou přijímána krajskými úřady. Prohlášení bude možné učinit i před zastupitelským úřadem České republiky (zastupitelský úřad nebo konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem).

Nabývání státního občanství České republiky některými slovenskými státními občany

Zákon o státním občanství již nadále neobsahuje ustanovení, která by umožnila některým slovenským státním občanům zjednodušeným způsobem nabýt české státní občanství formou prohlášení. Dle přechodného ustanovení zakotveného v zákoně o státním občanství České republiky však budou moci oprávnění slovenští státní občané učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a, § 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nabýt takto státní občanství České republiky do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona o státním občanství České republiky (tj. do 1.1.2015). Po uplynutí této lhůty možnost nabytí státního občanství České republiky podle uvedených ustanovení zanikne.


Pozbývání státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 již nebude součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané, kteří na základě vlastní žádosti nabyli cizí občanství, automaticky pozbyli občanství České republiky (pokud nejde o výjimku, která umožňuje i v těchto případech zachování státního občanství České republiky). Pokud tedy po 1.1.2014 nabyde český státní občan cizí státní občanství, tato skutečnost nebude mít žádný dopad na jeho české státní občanství, které mu zůstane zachováno (bude mít občanství dvojí).

Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství bude od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky. Toto prohlášení bude vázáno na splnění následujících podmínek ze strany státního občana České republiky;

 • trvale se zdržuje v cizině
 • není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a
 • je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.

Řízení o prohlášeních o pozbytí státního občanství povedou krajské úřady. Učinit prohlášení bude možné i před zastupitelským úřadem České republiky, který podání (prohlášení) se stanovenými doklady postoupí k vyřízení příslušnému krajskému úřadu. 

Prokazování státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 bude nově možné prokazovat státní občanství České republiky nejen občanským průkazem České republiky a cestovním dokladem České republiky ale také osvědčením o státním občanství České republiky, které nesmí být starší než 1 rok a dále listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší než 1 rok.

Změna zákona o správních poplatcích

Spolu s nabytím  účinností nového zákona o státním občanství České republiky nabyde účinnosti rovněž změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, když dochází ke změně správních poplatků na úseku státního občanství. Nově stanovené správní poplatky na úseku státního občanství budou od 1.1.2014 následující:

 • správní poplatek za udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě 2 000,- Kč,
 • správní poplatek za udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě 500,- Kč,
 • správní poplatek za udělení státního občanství České republiky azylantovi 500,- Kč, 

Ministerstvo vnitra může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit správní poplatek za udělení státního občanství České republiky v případě zletilé fyzické osoby až na částku 500,- Kč, v případě nezletilé fyzické osoby a azylanta až na částku 100,- Kč.

 • správní poplatek za přijetí prohlášení o státním občanství České republiky 500,- Kč

 [1] Podoba zkoušek z českého jazyka a základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky bude stanovena vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Po jejím schválení budou bližší informace k těmto zkouškám publikovány na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

[2] Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině č. 186/1946 Sb.