Adresa odboru: Seifertova 51, 130 59 Praha 3

vedoucí odboru: Ing. Václav Tětek

tel. 222 116 559
fax 222 540 884
e-mail Tetek.Vaclav@praha3.cz

Lenka Linhartová
referentka

tel. 222 116 561
e-mail linhartova.lenka@praha3.cz

Marcela Poláková
referentka/Archiv odboru výstavby

tel. 222 116 562
e-mail Polakova.Marcela@praha3.cz

Formulář žádosti o nahlížení do spisu stavebního úřadu


Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 3 je příslušným stavebním úřadem podle § 13, odst. 1, písm. b), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy.

Pro městskou část Praha 3 zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Dále plní úlohu speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích.

Upozornění pro stavebníky

Odbor výstavby upozorňuje, že dne 12. 10. 2018 nabylo účinnosti opatření obecné povahy č. 55/2018, kterým byla provedena celoměstsky významná změna územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 2832/00.  

Tato skutečnost znamená, že zdejší stavební úřad bohužel nebude moci při schvalovacích procesech akceptovat závazná stanoviska MHMP odboru územního rozvoje (MHMP UZR) vydaná před 12. 10. 2018, tj. stavebníci budou muset předkládat nová závazná stanoviska MHMP UZR, ve kterých bude posouzen soulad navržených stavebních záměrů s územním plánem ve znění zahrnujícím výše uvedenou změnu.      

Související formuláře ke stažení zde: