Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Oddělení správní a živnostenského rejstříku

 • Rozhoduje o udělení koncese.
 • Provádí zápis do živnostenského rejstříku.  

 • Vydává výpis z rejstříku v listinné nebo elektronické podobě. 

 • Zajišťuje evidenci provozoven a její změny.

 • Vede agendu zemědělských podnikatelů.

Vyvolávací systém

Rozmístění přepážek v budově Lipanská 14

 • 2. patro — přepážky 1—5

 • 3. patro — přepážky 6—8.

Po volbě úkonu a tisku klientského lístku budete vyvoláni k volné přepážce, přičemž údaje se zobrazí na obrazovce umístěné v horní části čekáren.

 • V případě, že se nacházíte ve druhém patře a jste voláni volnou přepážkou ve třetím patře, na zobrazovací jednotce u čísla přepážky se objeví šipka nahoru, např. 6. Přesuňte se prosím k přepážce č. 6 ve třetím patře.

 • V případě, že se nacházíte ve třetím patře a jste voláni volnou přepážkou ve druhém patře, na zobrazovací jednotce u čísla přepážky  se objeví šipka dolů, např. 3. Přesuňte se prosím k přepážce č. 3 ve druhém patře.

Kapacita přímého odbavení na přepážce je z důvodu personální nouze omezena na celkem 40 denně (20 dopoledne a 20 odpoledne). Po příchodu do čekárny odeberte prosím pořadový lístek a vyčkejte na vyvolání k přepážce. Na jeden lístek vyřídíme maximálně jedno podání. Výdej lístků v úřední den končí v 17 h pouze v  případě, že již omezené pořadové lístky nebyly do 17 h vybrány.

Pořadové lístky na vydání již zpracovaných žádostí (výdej) nejsou omezeny a vydávají se po celý úřední den.

 

Klientům doporučujeme využívat k podání portál občana, komunikaci prostřednictvím systému datových schránek, podání poštou či podání na podatelnu úřadu. 

Poplatky pro osoby podnikající podle živnostenského zákona

Úkon Poplatek
a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
b) Další ohlášení živnosti 500 Kč
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
d) Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku                  20 Kč/1 str.

i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli

5 Kč
j) Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle §72 živnostenského zákona 50 Kč

2icon-upozorneni1-blackPokud je žádost nebo jiný návrh podán na elektronickém interaktivním formuláři zveřejněném podle § 4 zákona č. 12/2020 Sb., tj. na webovém rozhraní Ministerstva vnitra, v tomto případě s využitím elektronické identifikace v transakční části Portálu veřejné správy — Portálu občana, tak ohlášený v rámci agendy A121 v Registru práv a povinností dle zákona č. 111/2009 Sb. za užití webového rozhraní Ministerstva vnitra, je možno považovat tento formulář za interaktivní ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 12/2020 Sb. V tomto případě správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000,- Kč dle § 9 zákona č. 634/2004 Sb.- o správních poplatcích.

Předmětem poplatku není

 • vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku,

 • změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu,

 • schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese,

 • změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

 1. Pokud jste ohlásili více živností současně nebo podali více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) zaplatíte jednou. Poplatek hradíte jen jednou také tehdy, pokud současně ohlásíte živnost a podáte žádost o koncesi.

 2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

 3. Podáte-li současně více úkonů podléhajících poplatku, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

 4. Pokud ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné podáte prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá poplatek toto kontaktní místo. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.


Poplatky pro zemědělské podnikatele

Úkon Poplatek
a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000 Kč
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500 Kč
c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci 100 Kč

Osvobození od poplatku

 • se podle písmene a) týká zápisu osoby provozující zemědělskou výrobu, pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.

Předmětem poplatku není

 • změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Úřední hodiny

Od 31. 5. 2021 nás najdete v těchto hodinách:

pondělí
8—12 h 13—17.30 h
středa
8—12 h 13—17.30 h

Kontakty

Machalická Pavla
vedoucí oddělení správního a živnostenského rejstříku
Birošík Martin DiS.
referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Hofmanová Marta
referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Jenišová Romana
referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Kalašová Alena
referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Bc. Kožešníková Veronika
referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Široká Renáta
referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Žáková Eva
referent oddělení správního a živnostenského rejstříku

Lipanská 14
 

Zpět na odbor živnostenský

Login