Adresa pracovišťe: Lipanská 14

vedoucí oddělení: Pavla Machalická

tel. 222 116 417
e-mail Machalicka.Pavla@praha3.cz
 
Vyvolávací systém

Na odboru živnostenském je využíván vyvolávací systém ve 2 a 3.patře budovy Lipanská 14.

 • Rozmístění přepážek

  • 2.patro – přepážky 1 – 5

  • 3.patro – přepážky  6 – 8.

Po volbě úkonu klientem a tisku klientského lístku bude klient vyvolán k volné přepážce, přičemž údaje se zobrazí na obrazovce umístěné v horní části čekáren.

 • V případě, že se klient nachází  ve II. patře a je volán volnou přepážkou ve III. patře objeví se na zobrazovací jednotce u čísla přepážky šipka nahoru např. 6 ↑, a klient se  přesune k přepážce č.6 ve třetím patře kde bude obsloužen.

 • V případě, že se klient nachází ve III. patře a bude volán volnou přepážkou ve II. druhém patře objeví se na zobrazovací jednotce u čísla přepážky  šipka dolů 3↓ a klient se  přesune k přepážce č.3 ve druhém patře kde bude obsloužen.

Po příchodu do čekárny odeberte prosím pořadový lístek a vyčkejte vyvolání k přepážce. Na jeden pořadový lístek lze podat maximálně 1 ks jednotlivých podání, výdej lístků v úřední den je ukončen 15 minut před skončením pracovní doby, tedy v 16:45 hodin.

Působnost podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 • Zpracovává komplexní materiály pro vydání výpisu ze živnostenského rejstříku, kterým podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění.
 • Rozhoduje o udělení koncese, po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis.
 • Na základě oznámení změn a oznámení týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, provádí zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu rejstříku. Na základě oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, podle okolností případu, provádí změnu rozhodnutí o udělení koncese, zápis změn do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhoduje o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění.
 • Na základě oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti na dobu určitou zapisuje tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápise podnikatele informuje.
 • Rozhoduje o zrušení živnostenského podnikání na žádost podnikatele dle § 58 odst. 1 písm.c).
 • Společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi fyzické osoby
  • a) přijímá přihlášky těchto osob k daňové registraci nebo příslušné oznámení
  • b) přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení
  • c) přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  • d) přijímá oznámení a hlášení  vůči  zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.
 • Předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem podání příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních předpisů. Přitom živnostenský odbor neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.
 • Vede živnostenský rejstřík, na požádání z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě úplný výpis, částečný výpis nebo potvrzení o určitém zápisu v živnostenském rejstříku, potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není nebo na žádost sestavu z veřejné části živnostenského rejstříku, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli viz § 60 odts.6-9 živnostenského zákona
 • Zajišťuje evidenci provozoven a činností týkajících se změn v této evidenci.
 • Na základě oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti na dobu určitou zapisuje tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele
 • Poskytuje informativní servis pro správní úřady (orgány státní správy) a orgány činné v trestním řízení o podnikání fyzických a právnických osob v rozsahu evidence.
 • Zajišťuje pravidelný přenos informací dotčeným orgánům podle živnostenského zákona a zákona o živnostenských úřadech.
 • Spravuje archivní spisy podnikatelů.
 • Zajišťuje podklady a stanoviska od orgánů státní správy a dalších dotčených institucí v souladu s aplikací živnostenského zákona; spolupracuje s hospodářskými komorami a právnickými osobami sdružení podnikatelů.
 • V souladu se zákonem  č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění eviduje zemědělské podnikatele (fyzické a právnické osoby).
 • Vede agendu zemědělských podnikatelů.
 • Vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 • Zapisuje je evidence změny a ukončení zemědělské činnosti.
 • Vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele.

Správní poplatky pro podnikatele podnikající podle živnostenského zákona

Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích – položka 24 (stav k 20.02..2018)

Úkon Poplatek
a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
b) Další ohlášení živnosti 500 Kč
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
d) Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku                  20 Kč/1 str.

i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli

5 Kč
j) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona                                         50 Kč

Předmětem poplatku není

 1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

 1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.
 3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
 4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.


Poplatky pro zemědělské podnikatele:

Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích – položka 6  (stav k 20.02.2018)

Úkon Poplatek
a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000 Kč
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500 Kč
c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci 100 Kč

Osvobození

 • Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.

Předmětem poplatku není

 • Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Pavla Machalická
vedoucí oddělení

tel. 222 116 417
e-mail Machalicka.Pavla@praha3.cz

Marta Hofmanová
referentka

tel. 222 116 414
e-mail Hofmanova.Marta@praha3.cz

Eva Žáková
referentka

tel. 222 116 415
e-mail Zakova.Eva@praha3.cz

Alena Kalašová
referentka

tel. 222 116 418
e-mail kalasova.alena@praha3.cz

Jolana Dostálková, DiS.
referentka

tel. 222 116 423
e-mail dostalkova.jolana@praha3.cz

Martin Birošík, DiS.
referent

tel. 222 116 422
e-mail birosik.martin@praha3.cz

Věra Antsiouová
referentka

tel. 222 116 315
e-mail antsiouova.vera@praha3.cz