Adresa odboru: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

Vedoucí odboru: Tomáš Hilmar

tel. 222 116 371
e-mail Hilmar.Tomas@praha3.cz

V oblasti přenesené působnosti nevykonává žádnou agendu.

V oblasti samostatné působnosti zajišťuje:

  • správu finančních prostředků z rozpočtu městské části, včetně evidence a pro tyto finanční prostředky je jako příkazce operace, v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., pověřen vedoucí odboru, a jako správce rozpočtu pověřený pracovník odboru
  • koncepční, projektové a analytické práce na rozvoji informačních technologií a při tvorbě informačního systému úřadu, včetně programátorských a administrátorských činností
  • organizuje a podílí se na analytické činnosti v souvislosti se zaváděním a provozováním výpočetní techniky v Úřadu městské části Praha 3
  • zajišťuje technologickou připravenost agentových informačních systémů na komunikaci se základními registry
  • spolupracuje s odborem kontroly a interního auditu na implementaci zákona č. 111/2009 Sb.
  • zajišťuje činnosti dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, dle svěřených agend.

V oblasti administrativně-technických činností pro celý úřad zajišťuje:

  • provozní a servisní činnost pro uživatele informačních systémů městské části Praha 3
  • výdej spotřebního materiálu
  • evidenci techniky a programového vybavení