Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

Ing. Bc. Rudolf Zahradník

tel. 222 116 274
e-mail zahradnik.rudolf@praha3.cz

Markéta Havlíková
odborná asistentka

tel. 222 116 274
e-mail havlikova.marketa@praha3.cz
 • plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá, mění a rozvazuje pracovněprávní poměry zaměstnanců
 • zmocňuje pro jednotlivé případy zaměstnance k tomu, aby Úřad městské části zastupoval. Přitom mu vymezí rozsah jeho oprávnění
 • rozhoduje po projednání s členy Rady městské části podle jim vymezené působnosti o vnitřní organizaci odborů a náplni jejich činnosti
 • odpovídá za přípravu návrhu výše osobních a věcných nákladů na činnost Úřadu městské části a předkládá jej Radě městské části a zabezpečuje hospodaření Úřadu městské části s těmito prostředky
 • zabezpečuje prostřednictvím zaměstnanců plnění usnesení Zastupitelstva městské části a Rady městské části
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců
 • navrhuje Radě městské části celkový počet zaměstnanců a organizační strukturu Úřadu městské části
 • rozhoduje o podjatosti vedoucích odborů ve správním řízení a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení
 • řeší kompetenční spory mezi odbory Úřadu městské části, které působí v oblasti přenesené působnosti
 • řeší po projednání s členy Rady městské části podle jim vymezené působnosti kompetenční spory mezi odbory Úřadu městské části, které působí v oblasti samostatné působnosti
 • vydává vnitřní předpisy potřebné k zajištění činnosti Úřadu městské části a jeho zaměstnanců formou nařízení tajemníka.


Tajemník se zúčastňuje zasedání Zastupitelstva městské části a schůzí Rady městské části s hlasem poradním. Tajemník je ze své činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti odpovědný starostovi.