Adresa oddělení: Lipanská 11

Návštěvní doba pro veřejnost:

Pondělí 8.00-12.00  12.30-18.00

Středa 8.00-12.00  12.30-18.00

Při své činnosti se odd. poplatků řídí především zákonem č. 280/2009 Sb. – daňový řád, zákonem ČNR č. 565/90 Sb. o místních poplatcích, zákony souvisejícími a příslušnými vyhláškami Magistrátu hl. m. Prahy z těchto zákonů vycházejících.

vedoucí oddělení: Jitka Oščipovská

tel. 222 116 333
fax 222 116 286
e-mail Oscipovska.Jitka@praha3.cz

Místní poplatek za rekreační pobyt

 • Vyhl.MHP č. 27/03 Sb. MHP
 • ve znění pozdějších předpisů

Místní poplatek z ubyt. kapacity

 • Vyhl. MHP č.6/11 Sb. MHP
 • ve znění pozdějších předpisů

Oddělení poplatků spravuje tyto poplatky v plném rozsahu v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami (vede evidenci fyzických i právnických osob, poskytujících ubytovací služby v objektech, umístěných na území městské části Praha 3, vyměřuje a vybírá příslušné poplatky, provádí vyhledávací činnost vč. místních šetření, vydává formuláře na přihlášení k poplatkům a na pravidelné čtvrtletní hlášení o poskytnutých ubytovacích službách v příslušném období, vydává poštovní poukázky na zaplacení poplatků, vede evidenci plateb, vymáhá nedoplatky vč. exekučních řízení.

Poplatek za rekreační pobyt

 • Základní sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a noc. Poplatek platí osoba, ubytovaná za rekreačním účelem svému ubytovateli, který jej poté odvádí správci poplatku (Úřadu městské části).
 • Poplatku nepodléhají osoby ubytované za jiným než rekreačním účelem, osoby mladší 18 let a starší 70 let, držitelé ZTP-P.

Místní poplatek z ubytovací kapacity

 • Základní sazba poplatku činí 6,- Kč za využité lůžko a den v zařízeních, sloužících k ubytování za úplatu bez ohledu na důvod pobytu (tedy nejen rekreační ale i na př.pracovní). Poplatek platí osoba, která ubytování poskytuje (ubytovatel).
 • Poplatku nepodléhají zařízení, sloužící k ubytování žáků a studentů (internáty, koleje) a zařízení sloužící k sociálním a charitativním účelům.
 • Ohlašovací povinnost: Ubytovatel (fyzická či právnická osoba) je povinen přihlásit se osobně k placení obou těchto poplatků nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k provozování činnosti, vydané živnostenským odborem, eventuálně ode dne zahájení činnosti. Do 15 dnů je rovněž povinen nahlásit každou změnu, která má vliv na výši poplatku.
 • Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob ("kniha hostů") a na výzvu ji předložit správci poplatku k nahlédnutí. Do 15 dnů po ukončení každého čtvrtletí předá ubytovatel správci poplatku hlášení o počtu ubytovaných osob za uplynulé období a v témže termínu zaplatí poplatek, odpovídající údajům v hlášení.
 • Odhlašovací povinnost: Ubytovatel je povinen nejpozději do 30 dnů nahlásit ukončení nebo přerušení poskytování ubytovacích služeb.

Jitka Urbánková
referentka

tel. 222 116 330
e-mail Urbankova.Jitka@praha3.cz

Místní poplatek ze psů

Vyhl. MHP č.23/03 Sb. MHP  ve znění pozdějších předpisů

 • Oddělení poplatků spravuje tento poplatek v plném rozsahu v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami (vede evidenci majitelů psů na základě jejich přihlášení a odhlášení k poplatku, provádí vyhledávací činnost ve spolupráci s městskou policií, vydává evid. známky, vyměřuje a vybírá poplatek za psy, vyhotovuje a rozesílá poštovní poukázky, vede evidenci plateb, vymáhá nedoplatky vč. exekučních řízení).
 • Základní sazba poplatku za 1 psa je 1500,- Kč ročně. Osoby, pobírající jakýkoli typ důchodu, pokud je jejich jediným zdrojem příjmu, platí za 1 psa 200,- Kč ročně, za psy chované v rodinných domcích se platí 600,- Kč ročně. Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50% základní sazby.
 • Slevy: Osvobozeni od poplatku jsou psi, sloužící jako doprovod osobám se ZTP-P, psi záchranářští s příslušným vycvičením, služební psi policejní. Psi, opatření mikročipem, registrovaným v databázi Magistrátu hl. m. Prahy, mají slevu 350,- Kč ze základní sazby poplatku po dobu 2 let, počínaje rokem následujícím po roce čipování a zavedení do databáze MHP.
 • Psi, převzatí z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, jsou osvobozeni od placení poplatku úplně, a to po dobu 2 let od data převzetí psa.
 • Ohlašovací povinnost: Každého psa (i čipovaného či nepodléhajícího poplatku) je nutno osobně přihlásit k evidenci a vyzvednout známku do 15 dnů od jeho nabytí bez ohledu na to, je-li čipován či nikoli. Poplatková povinnost pak začíná uplynutím 3 měsíců věku psa.
 • Odhlašovací povinnost: Pokud pes již nežije nebo byl předán jinému majiteli, event. se majitel přestěhoval (zvl. mimo Prahu 3) je třeba neprodleně ve vlastním zájmu psa co nejdříve (dle vyhl. do 15 dnů) písemně (doporučeně) nebo osobně odhlásit a tím ukončit k 1. dni následujícího měsíce platební povinnost.
 • Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
 • Poplatník je povinen nahlásit veškeré změny, které mohou mít vliv na výši poplatku, případně jeho existenci vůbec.
 • odkaz na vyhlášku zde

Místní poplatek ze vstupného

 • Oddělení poplatků vede účetní evidenci pohledávek, vzniklých na základě příslušných rozhodnutí, evidenci plateb, sleduje nedoplatky, vydává výzvy k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení.
 • Správní poplatky, vyměřené v souvislosti s vydanými rozhodnutími, sleduje oddělení účetnictví.
 • Vyhl. MHP č.10/11 Sb. MHP ve znění pozdějších předpisů

Místní poplatek ze vstupného

Vyhláška MHP č.10/2011 Sb. MHP ve znění pozdějších předpisů. 

Oddělení poplatků spravuje tento poplatek v plném rozsahu v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami(vyměřuje a vybírá příslušné poplatky, provádí vyhledávací činnost vč. místních šetření, vydává formuláře k ohlášení konání akce a přihlášení k místnímu poplatku, vede evidenci plateb, vymáhá nedoplatky vč. exekučních řízení).

Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku  tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, místo konání, kapacitu místa pořádání akce (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme). 
V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 5 až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného – závisí na druhu konané akce. 
Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě opakujících se akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtlet.

Formuláře naleznete ZDE.


Oddělení poplatků vede účetní evidenci pohledávek a plateb, sleduje nedoplatky, vydává výzvy k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení.

Pro všechny místní poplatky platí ustanovení § 11 zák. č. 565/90 Sb., které stanovuje, že nebudou-li poplatky odvedeny včas a ve správné výši, vyměří obec poplatky platebním výměrem a může včas neodvedené poplatky zvýšit až třikrát.


Denisa Šrajerová
referent

tel. 222 116 332
e-mail Srajerova.Denisa@praha3.cz

Sankční platby

Oddělení poplatků vede centrální evidenci veškerých pokut, ukládaných jednotlivými odbory Úřadu městské části Praha 3 dle příslušných zákonů a vyhlášek. Vede účetní evidenci pohledávek a plateb, sleduje nedoplatky, vydává výzvy k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 • Oddělení poplatků vede účetní evidenci předepsaných plateb místního poplatku, vydává platební výměry na včas nezaplacené místní poplatky, výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky vč. exekučních řízení. Vykonává kontrolní činnost, vztahující se k účetní evidenci a placení správních poplatků, vedených v oddělení účetnictví.
 • Vyhl. MHP č.5/11 Sb.MHP ve znění pozdějších předpisů

Správu tohoto poplatku včetně vydávání povolení k záboru veř. prostranství na základě příslušných zákonů a vyhlášek vykonává odboru dopravy a energetiky (Seifertova 51).


pracoviště Seifertova 51

Návštěvní doba pro veřejnost:

Pondělí 8.00-12.00  12.30-18.00

Středa 8.00-12.00  12.30-18.00

Zdeňka Šafaříková
referent

tel. 222 116 767
e-mail safarikova.zdenka@praha3.cz

Jana Matoušková, DiS.
referent

tel. 222 116 768
e-mail matouskova.jana@praha3.cz
 • vede účetní evidenci pohledávek a plateb, zpracovává vracení přeplatků – plateb výzev pro provozovatele vozidla po datu splatnosti
 • sleduje nedoplatky, vydává výzvy k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě
 • vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení dle rejstříku z odboru dopravy za předpisy pokut a výzev z přestupků spáchaných porušením dopravní značky c. IP 12 a IP 13c výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území městské části Praha 3.

Jana Bukajová Krejčová
referent

tel.  
e-mail bukajova.jana@praha3.cz