Adresa oddělení: Lipanská 11

vedoucí oddělení: Jitka Oščipovská

tel. 222 116 333
e-mail Oscipovska.Jitka@praha3.cz

Místní poplatek z pobytu — podrobnější informace zde

Místní poplatek za rekreační pobyt

Místní poplatek z ubyt. kapacity

Oddělení poplatků spravuje tyto poplatky v plném rozsahu v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami (vede evidenci fyzických i právnických osob, poskytujících ubytovací služby v objektech, umístěných na území městské části Praha 3, vyměřuje a vybírá příslušné poplatky, provádí vyhledávací činnost vč. místních šetření, vydává formuláře na přihlášení k poplatkům a na pravidelné čtvrtletní hlášení o poskytnutých ubytovacích službách v příslušném období, vydává poštovní poukázky na zaplacení poplatků, vede evidenci plateb, vymáhá nedoplatky vč. exekučních řízení.

Poplatek za rekreační pobyt

 • Základní sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a noc. Poplatek platí osoba, ubytovaná za rekreačním účelem svému ubytovateli, který jej poté odvádí správci poplatku (Úřadu městské části).
 • Poplatku nepodléhají osoby ubytované za jiným než rekreačním účelem, osoby mladší 18 let a starší 70 let, držitelé ZTP-P.

Místní poplatek z ubytovací kapacity

 • Základní sazba poplatku činí 6,- Kč za využité lůžko a den v zařízeních, sloužících k ubytování za úplatu bez ohledu na důvod pobytu (tedy nejen rekreační ale i na př.pracovní). Poplatek platí osoba, která ubytování poskytuje (ubytovatel).
 • Poplatku nepodléhají zařízení, sloužící k ubytování žáků a studentů (internáty, koleje) a zařízení sloužící k sociálním a charitativním účelům.
 • Ohlašovací povinnost: Ubytovatel (fyzická či právnická osoba) je povinen přihlásit se osobně k placení obou těchto poplatků nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k provozování činnosti, vydané živnostenským odborem, eventuálně ode dne zahájení činnosti. Do 15 dnů je rovněž povinen nahlásit každou změnu, která má vliv na výši poplatku.
 • Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob ("kniha hostů") a na výzvu ji předložit správci poplatku k nahlédnutí. Do 15 dnů po ukončení každého čtvrtletí předá ubytovatel správci poplatku hlášení o počtu ubytovaných osob za uplynulé období a v témže termínu zaplatí poplatek, odpovídající údajům v hlášení.
 • Odhlašovací povinnost: Ubytovatel je povinen nejpozději do 30 dnů nahlásit ukončení nebo přerušení poskytování ubytovacích služeb.

Od 1.1.2020 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z pobytu. Odkaz na vyhlášku Vyplněný formulář (obě strany) k registraci místního poplatku z pobytu posílejte datovou schránkou, poštou na adresu úřadu, e-mailem na podatelna@praha3.cz (ALE POUZE S ELEKTRONICKÝM PODPISEM) nebo odevzdejte na podatelně MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9.
Formulář ke stažení: Registrace poplatek z pobytu a Měsíční hlášení místního poplatku z pobytu.


Jitka Urbánková
referentka

tel. 222 116 330
e-mail Urbankova.Jitka@praha3.cz

Místní poplatek ze psůpodrobnější informace zde

Vyhláška HMP č.23/03 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • Oddělení poplatků spravuje tento poplatek v plném rozsahu v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami (vede evidenci držitelů psů ohlášených k místnímu poplatku, provádí vyhledávací činnost ve spolupráci s městskou policií, vybírá a vyměřuje poplatky za psy, vede evidenci plateb, vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení).
 • Základní sazba činí ročně 1.500,-Kč za jednoho psa, sazba poplatku pro psy chované v rodinném domě činí ročně 600,-Kč za jednoho psa, sazba pro držitele psa, jehož jediným příjmem je invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, anebo poživatel sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let činí ročně 200,- Kč za jednoho psa, sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600,-Kč za jednoho psa. Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50% základní sazby.
 • Od poplatku je ze zákona osvobozen držitel psa: kterým je osoba nevidomá / osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby / osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P / osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob / osoba provozující útulek pro zvířata, / osoba, které stanoví povinnost držení a užívání psa zvláštní právní předpis.
 • Od poplatku jsou vedle držitelů psů osvobozených podle zákona osvobozeni i držitelé psů: chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených / jejímiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost / služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád / převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města Prahy po dobu dvou let od převzetí.
 • Každý kdo se stane chovatelem psa chovaného na území hlavního města Prahy a zároveň označeného podle veterinárního zákona, je povinen se do 30 dnů od této skutečnosti přihlásit do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. Praha. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele psa. Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa identifikačním číslem podle veterinárního zákona a přihlásí se do evidence chovatelů psů (do 30 dnů od označení psa identifikačním číslem) v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy č. 23/2003 o místním poplatku ze psů. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.
 • Ohlašovací povinnost: každého psa (psa označeného čipem nebo psa nepodléhajícího poplatku) je nutno osobně přihlásit do 15 dnů k evidenci a vyzvednout si evidenční známku.  Poplatková povinnost pak začíná uplynutím 3 měsíců věku psa. Poplatník je také povinen do 15 dnů ohlásit osobně nebo písemně na oddělení místních poplatků všechny skutečnosti, které jsou odlišné od údajů uvedených v ohlášení, zejména tedy okolnosti mající za následek změnu sazby a okolnosti mající za následek zánik poplatkové povinnosti jako takové, např. předání psa jinému majiteli, změna adresy trvalého bydliště, ztráta nebo zcizení psa, úhyn psa.
 • odkaz na vyhlášku zde

Místní poplatek ze vstupného

Vyhláška MHP č.10/2011 Sb. MHP ve znění pozdějších předpisů. 

Oddělení poplatků spravuje tento poplatek v plném rozsahu v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami (vyměřuje a vybírá příslušné poplatky, provádí vyhledávací činnost vč. místních šetření, vydává formuláře k ohlášení konání akce a přihlášení k místnímu poplatku, vede evidenci plateb, vymáhá nedoplatky vč. exekučních řízení).

Sazba poplatku: Sazba poplatku činí 5 až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného – závisí na druhu konané akce. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě opakujících se akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Ohlášení: Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku  tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, místo konání, kapacitu místa pořádání akce (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme). 
V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.

Formuláře naleznete ZDE.


Denisa Šrajerová
referentka

tel. 222 116 332
e-mail Srajerova.Denisa@praha3.cz

Sankční platby

Oddělení poplatků vede centrální evidenci veškerých pokut, ukládaných jednotlivými odbory Úřadu městské části Praha 3 dle příslušných zákonů a vyhlášek. Vede účetní evidenci pohledávek a plateb, sleduje nedoplatky, vydává výzvy k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 • Oddělení poplatků vede účetní evidenci předepsaných plateb místního poplatku, vydává platební výměry na včas nezaplacené místní poplatky, výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky vč. exekučních řízení. Vykonává kontrolní činnost, vztahující se k účetní evidenci a placení správních poplatků, vedených v oddělení účetnictví.
 • Vyhl. MHP č.5/11 Sb.MHP ve znění pozdějších předpisů

Správu tohoto poplatku včetně vydávání povolení k záboru veř. prostranství na základě příslušných zákonů a vyhlášek vykonává odboru dopravy a energetiky (Seifertova 51).


pracoviště Seifertova 51

Návštěvní doba pro veřejnost je dočasně zrušena.

Zdeňka Šafaříková
referentka

tel. 222 116 767
e-mail safarikova.zdenka@praha3.cz

Jana Matoušková, DiS.
referentka

tel. 222 116 768
e-mail matouskova.jana@praha3.cz
 • vede účetní evidenci pohledávek a plateb, zpracovává vracení přeplatků – plateb výzev pro provozovatele vozidla po datu splatnosti
 • sleduje nedoplatky, vydává výzvy k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě
 • vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení dle rejstříku z odboru dopravy za předpisy pokut a výzev z přestupků spáchaných porušením dopravní značky c. IP 12 a IP 13c výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území městské části Praha 3.

Martina Brychtová
referentka

tel. 222 116 768
e-mail brychtova.martina@praha3.cz