Adresa oddělení: Seifertova 51

vedoucí oddělení: Martina Minhová

tel. 222 116 485
fax 222 116 546
e-mail minhova.martina@praha3.cz

Orgán sociálně-právní ochrany

 • OSPOD poskytuje komplexně sociálně právní ochranu dětí, kdy předním hlediskem je zájem a blaho dítě, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo dětí a rodičů na rodičovskou výchovu a péči.
 • OSPOD přijímá oznámení od zdravotnických zařízení, o skutečnosti, že matka po narození dítěte dítě opustila a zanechala ve zdravotnickém zařízení
 • OSPOD přijímá oznámení o podezření z týrání dítěte, zneužívání dítěte, ze zanedbávání péče
 • OSPOD přijímá oznámení osob, které se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převezmou dítě do své péče, s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče
 • OSPOD přijímá oznámení od osob a jiných subjektů o porušování povinností nebo zneužití práv vyplývající z rodičovské odpovědnosti.
 • OSPOD přijímá oznámení od osob a jiných subjektů o dětech, na kterých byl páchán trestný čin (či je podezření z trestného činu) ohrožující život, zdraví, lidskou důstojnost, mravní vývoj.
 • OSPOD přijímá oznámení od osob a jiných subjektů o dětech, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte.
 • OSPOD přijímá oznámení od osob a jiných subjektů o dětech, které vedou zahálčivý či nemravný život.
 • OSPOD poskytuje pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.
 • OSPOD sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení těchto nepříznivých vlivů na děti.
 • OSPOD pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
  s péčí o dítě, poskytuje a zprostředkovává rodičům poradenství při výchově
  a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
 • OSPOD poskytuje poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • OSPOD poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti.
 • OSPOD poskytuje rodičům pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • OSPOD zprostředkovává rodiči pomoc poradenského zařízení.
 • OSPOD může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a úřad takovou pomoc dítěti před tím doporučil.
 • OSPOD může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, a to zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte, úpravě styku s dítětem.
 • OSPOD může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských služeb nebo mediátorem.
 • OSPOD může uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie.
 • OSPOD rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních (dohled, napomenutí, uložení omezení nezletilému).
 • OSPOD podává návrhy soudu na uložení či zrušení opatření týkajících se výchovy dětí, na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě, na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení, zrušení, prodloužení ústavní výchovy, na svěření dítěte do péče zařízení vyžadující okamžitou pomoc, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, na jmenování poručníka nebo opatrovníka dítěte.
 • OSPOD je povinen před podáním návrhu k soudu projednat s rodiči důvody, pro které má dojít nebo došlo k podání návrhu k soudu, poučit je srozumitelně
  a prokazatelně o jejich právech a povinnostech vyplývající z rodičovské odpovědnosti a důsledcích neplnění těchto povinností.
 • OSPOD je povinen v rámci případové konference předem projednat důvody podání návrhu a zabývat se možnými způsoby jejich řešení, to neplatí, je-li zřejmé, že uspořádání případové konference by bylo nemožné nebo zjevně neúčelné.
 • OSPOD je povinen uskutečnit opatření sociálně-právní ochrany vyplývající
  z vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, zejména poskytnout nebo zprostředkovat poradenství a pomoc při výchově rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, popřípadě uložit povinnost využít odborné pomoci.
 • OSPOD podává návrh k soudu na vydání předběžného opatření podle § 452 odst.1, 2,  zákona č. 292/2013 Sb. (Zákon o zvláštních řízeních soudních) a dle § 924 zákona č. 89/2012 Sb.  (Občanský zákoník), jestliže se ocitlo dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny.
 • OSPOD vykonává funkci opatrovníka a poručníka.
 • OSPOD rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a do péče fyzické osoby, která má zájem se stát pěstounem, je-li dítě v ústavu, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v pěstounské péči na přechodnou dobu.
 • OSPOD přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte.
 • OSPOD přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounskou péče na přechodnou dobu.
 • OSPOD uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a osobami v evidenci či vydává rozhodnutí, kterým upraví podrobnosti ohledně výkonu jejich práv a povinností.
 • OSPOD je povinen sledovat naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nebo rozhodnutí prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou povinni, minimálně jednou za 2 měsíce být v osobním styku s osobou pečující nebo s osobou v evidenci
  a s dětmi svěřenými do jejich péče.
 • OSPOD vydává písemný souhlas k povolení dočasného pobytu dítěte mimo zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ZDVOP.
 • OSPOD sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, navštěvuje rodinu, kde dítě žije, prostředí, kde se zdržuje.
 • OSPOD sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, v ZDVOP, sleduje, zda trvají důvody pro pobyt dítěte
  v ústavním zařízení.
 • OSPOD má oprávnění navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení,
  v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče o dítě pečují,
  v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování.
 • OSPOD má oprávnění pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte.
 • OSPOD je povinen na žádost poskytnout soudu a správnímu úřadu údaje potřebné pro občanské soudní a správní řízení, orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení, orgánu sociálního zabezpečení, orgánu pomoci
  v hmotné nouzi a orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro rozhodování
  o sociálních dávkách.
 • OSPOD je povinen orgánu činnému v trestním řízení oznamovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán na dítěti trestný čin, nebo že dítě bylo použito ke spáchání trestného činu, nebo že dochází k násilí mezi rodiči, nebo pokud není plněna vyživovací povinnost k dítěti.
 • OSPOD má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní ochrany seznámí.
 • Sociálně právní ochrana je poskytována všem dětem do jejich 18 let věku
  a je bezplatná.

referenti:

Bc. Lidmila Maršálková
sociální pracovnice

tel.

222 116 529

e-mail

marsalkova.lidmila@praha3.cz

Mgr. Iveta Glembová
sociální pracovnice

tel.

222 116 483

e-mail

glembova.iveta@praha3.cz

Bc. Monika Celundová
sociální pracovnice

tel.

222 116 532

e-mail:

celundova.monika@praha3.cz

Mgr. Edita Nohavová
sociální pracovnice

tel.

222 116 489

e-mail:

nohavova.edita@praha3.cz

Bc. Karolína Zajíčková
sociální pracovnice

tel.

222 116 484

e-mail

zajickova.karolina@praha3.cz

Patricie Šimková, DiS.
sociální pracovnice

tel.

222 116 597

e-mail

simkova.patricie@praha3.cz

Mgr. Bc. Michaela Hrdinová
sociální pracovnice

tel.

222 116 548

e-mail

hrdinova.michaela@praha3.cz

Mgr. Jaromír Pléha
kurátor pro mládež

tel.

222 116 445

e-mail

pleha.jaromir@praha3.cz

Mgr. Renata Grofová
kurátor pro mládež

tel.

222 116 526

e-mail

grofova.renata@praha3.cz

Bc. Michaela Vlková
kurátor pro mládež

tel.

222 116 441

e-mail

vlkova.michaela02@praha3.cz

Mgr. Lada Vaculíková
sociální pracovnice - náhradní rodinná péče

tel.

222 116 547

e-mail

vaculikova.lada@praha3.cz

Mgr. Pavla Brokešová
sociální pracovnice - náhradní rodinná péče

tel.

222 116 440

e-mail

brokesova.pavla@praha3.cz

Mgr. Alena Pachlová, DiS.
sociální pracovnice - náhradní rodinná péče

tel.

222 116 459

e-mail

pachlova.alena@praha3.cz

Související dokumenty