Adresa odboru: Olšanská 7

vedoucí oddělení: Ing. Barbora Heřmánková

tel. 222 116 240
e-mail Hermankova.Barbora@praha3.cz

Neprovádí údržbu veřejné zeleně.

 • Ovzduší – závazná stanoviska

 • Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hl. m. Prahy

  Dne 19. 9. 2019 byla zastupitelstvem hlavního města Prahy schválena obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy. Ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy byla tato obecně závazná vyhláška publikována pod č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy.

  S účinností ode dne 1. 10. 2020 je touto vyhláškou zakázáno na celém území hlavního města Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, a dosahují alespoň emisních parametrů 3. emisní třídy.

  S účinností ode dne 8. 10. 2019 je dále touto vyhláškou zakázáno po dobu vyhlášení smogové situace na celém území hlavního města Prahy spalovat všechny druhy pevných paliv v krbech, kamnech a jiných spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu. Tento zákaz tedy dopadá jen na doplňkové spalovací zdroje, které jsou určeny pouze pro příležitostné vytápění. Informaci o vyhlášení smogové situace společně s informací o tomto zákazu přitom hlavní město Praha zveřejní po vzniku smogové situace na své úřední desce a webových stránkách.

  Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové dotace, o které lze žádat ode dne 21. 10. 2019. Podrobné informace ke kotlíkovým dotacím jsou k dispozici na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

  Další možností podpory výměny nevyhovujících zařízení bude dotační program Čistá energie Praha, který hlavní město vyhlásí na začátku roku 2020.

  Přímý odkaz na vyhlášku

 • Formuláře

 • Informace pro původce odpadu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady

 • Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství

 • Agenda související s kácením dřevin

 • Povolené kácení

 • Informace o výsledcích kontrol dle § 26 kontrolního řádu


Ing. Jarmila Vališová
referentka

tel. 222 116 361
e-mail Valisova.Jarmila@praha3.cz

Ing. Barbora Šenková
referentka

tel. 222 116 366
e-mail Senkova.Barbora@praha3.cz

Bc. Lucie Ouředníková
referentka

tel. 222 116 435
e-mail Ourednikova.Lucie@praha3.cz

Mgr. Jan Podhorský 
referent

tel.  
e-mail podhorsky.jan@praha3.cz

Bc. Kateřina Frolíková, DiS.
referentka

tel. 222 116 250
e-mail frolikova.katerina@praha3.cz

 

 • Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
  • může uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami
  • je dotčeným orgánem ochrany přírody pokud orgány státní správy vydávají rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, pokud není v tomto zákoně předepsán jiný postup
  • povoluje s výjimkou území národních parků kácení dřevin a je oprávněno k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu s výjimkou území národních parků a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
  • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu
  • vydává souhlasu ke zřizování nebo rušení účelových komunikací, stezek a pěšin
  • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnosti provést přiměřená náhradní opatření
  • řeší přestupky a správní delikty, ukládá pokuty
  • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnosti provést přiměřená náhradní opatření
  • ukládá pokuty za přestupky, pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu
  • ukládá pokuty za protiprávní jednání, pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu
  • může z vlastního podnětu nebo na návrh po provedeném řízení jím vydané povolení změnit, popřípadě zrušit
 • Dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
  • ukládá podle § 2 odst. 3 změny kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha
  • ukládá podle § 3 odst. 3 odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti
  • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povolování odkladu lhůty k úhradě těchto odvodů
  • řeší přestupky a správní delikty, ukládá pokuty
  • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha; přitom stanovuje podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanovuje zvláštního režimu jeho provádění a vymezuje, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • Dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • může uložit pokutu za přestupek
  • ukládá pokuty tomu, kdo provádí činnosti v lese zakázané
  • ukládá pokuty vlastníku, který provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané
 • Dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
  • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků
  • projednávají přestupky nebo jiné správní delikty týkající se, jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané
  • zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty.
  • ukládá pokuty za přestupek a jiný správní delikt
 • Dle zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:
  • projednává přestupky a ukládá pokuty fyzické osobě, která nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v zákoně
  • projednává přestupky a ukládá pokuty držiteli loveckého lístku, který poruší některé pravidlo lovu
 • Dle zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství):
  • projednává přestupky a správní delikty
 • Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění:
  • projednává přestupky ve věcech, které spravuje
 • Dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:
  • projednává přestupky a ukládá pokuty, poruší-li podnikatel při výkonu své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou nebo nařízením HMP
  • projednává přestupky a může uložit pokutu fyzické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá, a naruší tím vzhled nebo životní prostředí MČ P3
  • projednává přestupky a může uložit pokutu právnické osobě nebo podnikateli, pokud neudržují čistotu a pořádek na jimi užívaném pozemku nebo jiné nemovitosti či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí MČ P3
  • projednává přestupky a může uložit pokutu právnické osobě nebo podnikateli, pokud při výkonu své podnikatelské činnosti znečistí veřejné prostranství, odloží věci mimo vyhrazené místo nebo jinak naruší životní prostředí v MČ P3
 • Dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • ukládá pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti podle
  • zpřístupňuje informace podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů
  • rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů
  • nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů, ukládá opatření k nápravě těchto závad a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti
  • vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací povinnost, a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu
  • kontroluje dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů, za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů
  • kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty
  • kontroluje účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů podle; má možnost touto činností pověřit odborně způsobilé právnické nebo fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu
  • je dotčeným správním orgánem v územním stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů
  • vydává povolení pro činnosti, kde to stanoví zvláštní právní předpis, při kterých vznikají emise těkavých organických látek a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Pro tyto látky má možnost stanovit fugitivní emisní limit v závislosti na kvalitě ovzduší v daném místě
 • Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
  • je účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů
  • přijímá od odesílatele a příjemce odpadu evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu
  • přijímá informace od odesílatele a příjemce nebezpečného odpadu
  • vede a zpracovává evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů
  • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí MŽP ČR a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  • má možnost zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo
  • má možnost zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí
  • vydává vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
  • vydává vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady
  • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
  • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti; současně má možnost stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
  • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69; současně má možnost stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
  • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem
 • Dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů
  • podílí se na území obce, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními
  • přijímá oznámení o výskytu nákazy
 • Dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  • povoluje pořádání veřejného vystoupení. Toto povolení lze vydat jen na základě toho, že pořadatel předložil schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení. Povolení nevydá, pokud by veřejné vystoupení mohlo narušit místní záležitosti veřejného pořádku nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti osob nebo zvířat, zdraví a majetku
  • rozhoduje o zvláštním opatření podle § 28a, plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat
  • vede a 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona
  • je povinen projednat všechny podněty podané podle § 22 odst. 1 písm. m), písemně, vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení
  • vyžádá si v řízení o správním deliktu odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je pro toto řízení závazné. Odborné vyjádření se rovněž nevyžaduje v řízení o správním deliktu spočívajícím v porušení povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete
 • Dle zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
  • vydává rybářské lístky
 • Dle § 73 odst. 2 zákona č. 326/2004Sb., o rostlinolékařské péči plní specifické povinností na úseku ochrany včel
 • Dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění
  • vydává a odebírá lovecké lístky