Adresa odboru: Olšanská 7

vedoucí oddělení: Ing. Barbora Heřmánková

tel. 222 116 240
mobil 777 477 372
e-mail Hermankova.Barbora@praha3.cz

Neprovádí údržbu veřejné zeleně.

 • Ovzduší – závazná stanoviska

 • Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hl. m. Prahy

  Dne 19. 9. 2019 byla zastupitelstvem hlavního města Prahy schválena obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy. Ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy byla tato obecně závazná vyhláška publikována pod č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy.

  S účinností ode dne 1. 10. 2020 je touto vyhláškou zakázáno na celém území hlavního města Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, a dosahují alespoň emisních parametrů 3. emisní třídy.

  S účinností ode dne 8. 10. 2019 je dále touto vyhláškou zakázáno po dobu vyhlášení smogové situace na celém území hlavního města Prahy spalovat všechny druhy pevných paliv v krbech, kamnech a jiných spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu. Tento zákaz tedy dopadá jen na doplňkové spalovací zdroje, které jsou určeny pouze pro příležitostné vytápění. Informaci o vyhlášení smogové situace společně s informací o tomto zákazu přitom hlavní město Praha zveřejní po vzniku smogové situace na své úřední desce a webových stránkách.

  Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové dotace, o které lze žádat ode dne 21. 10. 2019. Podrobné informace ke kotlíkovým dotacím jsou k dispozici na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

  Další možností podpory výměny nevyhovujících zařízení bude dotační program Čistá energie Praha, který hlavní město vyhlásí na začátku roku 2020.

  Přímý odkaz na vyhlášku

 • Formuláře

 • Informace pro původce odpadu — právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady

 • Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství

 • Agenda související s kácením dřevin

 • Povolené kácení

 • Informace o výsledcích kontrol dle § 26 kontrolního řádu


Ing. Jarmila Vališová
referentka

tel. 222 116 361
e-mail Valisova.Jarmila@praha3.cz

Ing. Barbora Šenková
referentka

tel. 222 116 366
e-mail Senkova.Barbora@praha3.cz

Bc. Lucie Ouředníková
referentka

tel. 222 116 435
e-mail Ourednikova.Lucie@praha3.cz

Mgr. Jan Podhorský 
referent

tel. 222 116 363
mobil 773 768 426
e-mail podhorsky.jan@praha3.cz

Bc. Kateřina Frolíková, DiS.
referentka

tel. 222 116 250
mobil 775 856 925
e-mail frolikova.katerina@praha3.cz

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

 • je dotčeným orgánem ochrany přírody pokud orgány státní správy vydávají rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, pokud není v tomto zákoně předepsán jiný postup
 • s výjimkou s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu
 • může uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami
 • přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin
 • ukládá podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazuje
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnosti provést přiměřená náhradní opatření
 • projednává přestupky
 • může z vlastního podnětu nebo na návrh po provedeném řízení jím vydané povolení změnit, popřípadě zrušit

Dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu
 • kontroluje plnění povinností, podmínek jím vydaného souhlasu a jím uloženého opatření k nápravě
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
 • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,
 • zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy
 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
 • uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace
 • rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
 • projednává přestupky podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce,
 • je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán

Dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • rozhoduje o uložení pokuty tomu, kdo provádí činnosti v lese zakázané
 • rozhoduje o uložení pokuty tomu, kdo bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkce lesa nebo znemožňuje jejich užívání pro plnění funkcí lesa

Dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků
 • projednává přestupky, jde-li o škodlivé organismy, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty

Dle zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:

 • vydává lovecké lístky a vede evidenci lovců
 • odebírá nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání
 • projednává přestupky fyzických osob, včetně možnosti uložit zákaz činnosti do 2 let a odebrat lovecký lístek

Dle zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • vydává a odebírá rybářské lístky
 • projednává přestupky

Dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • projednává přestupky ve věcech, které spravuje týkající se životního prostředí

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:

 • může uložit pokutu ve věci narušení vzhledu nebo životního prostředí

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

 • vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2
 • může vydat vyjádření k řízení dle jiného předpisu
 • upozorňuje provozovatele spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, na existenci důvodného podezření na porušení povinností provozovatele stacionárního, včetně poučení provozovatele stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv o jeho povinnostech a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly
 • provádí kontrolu dodržování povinností provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, v případě opakovaného důvodného podezření, že provozovatel zdroje nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností
 • má oprávnění uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neplní povinnosti stanovené tímto zákonem a má oprávnění vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje, pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl
 • ukládání podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2
 • projednává přestupky fyzických osob
 • dozoruje dodržování ustanovení zákona o ochraně ovzduší a předpisů podle něj vydaných v rozsahu své působnosti
 • aktivně zpřístupňuje srozumitelné informace veřejnosti bez zbytečného odkladu
 • vykonává další činnosti státní správy v oblasti ochrany ovzduší a Statutu Hlavního města Prahy

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

 • je účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem v případě, na našem území má být zařízení provozováno
 • zpracovává na základě podaných hlášení evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu, údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto evidence zasílá každoročně do 15. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno, ministerstvu a Magistrátu hl. m. Prahy
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
 • zasílá ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moc § 39 odst. 10
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,
 • projednává přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • projednává přestupky podle § 66 odst. 2 a 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • projednává přestupek fyzické osoby podle § 69; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby
 • vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady, a dává vyjádření zejména k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady

Dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • žádá osobu k tomu oprávněnou o odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat, a o jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu
 • schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů
 • podílí se na území obce, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními
 • přijímá oznámení o výskytu nákazy

Dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:

 • přijímá oznámení o pořádání veřejného vystoupení zvířat
 • rozhoduje o zvláštním opatření podle tohoto zákona a o předběžné náhradní péči, včetně náhrady nákladů za toto opatření
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat
 • vede a 3 roky od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona
 • zajišťuje zvířeti nalezenému při provádění zapečetění bytu nebo jiného prostoru, či jiného opatření, v jehož důsledku nebude moci do bytu nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, potřebnou péči, popřípadě je za tímto účelem umístí do náhradní péče