Odbor dopravy

Adresa odboru: Seifertova 51

vedoucí odboru: Ing. Milan Kepka

tel. 222 116 403
e-mail Kepka.Milan@praha3.cz

Ing. Barbora Kučerová

referent speciálního stavebního úřadu

tel. 222 116 405
E-mail Kucerova.Barbora@praha3.cz
č. dveří 9
 • Stavební povolení, ohlášení stavby ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací
 • Stanovisko odboru dopravy ÚMČ Praha 3, jako dotčeného orgánu státní správy pro potřeby stavebních řízení

Oddělení silničního úřadu

Vedoucí oddělení: Václav Sedlák, Seifertova 51, kancelář č. 5, tel.  222 116 412, e-mail: vaclavs@praha3.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.00 do 18.00 hod. – mimo tuto dobu po předchozí telefonické domluvě.

Zde je možno vyřídit:

 • povolení zvláštního užívání místních komunikací – chodníků k umístění stavebních záborů, ochranných a pracovních lešení, kontejnerů, skládek materiálu, výkopových prací, reklamních poutačů, výstavky zboží, předzahrádky, kulturních akcí, sportovních akcí apod.
 • povolení uzavírky a objížďky na místních komunikacích
 • povoluje zřízení připojení na místní komunikaci
 • splnění ohlašovací povinností k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
 • další povolení daná do působnosti silničního správního úřadu zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Činnosti jsou vykonávány na všech komunikacích s výjimkou komunikací patřících tzv. vybrané komunikační sítě – jejich seznam naleznete zde.


Oddělení dopravy v klidu

Vedoucí oddělení: Jitka Vidnerová, Perunova 5, tel.  222 517 345, e-mail:jitkav@praha3.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-18.00 hod., úterý, čtvrtek 8.00-15.00 hod., pátek 8.00-14.00 hod.

Zde je možno vyřídit:

 • Prodej všech typů parkovacích karet
 • Informace k provozu zóny placeného stání

Oddělení správní a poplatků

Vedoucí oddělení: Stanislava Vopatová, Seifertova 51, tel.  222 116 402, e-mail: stanislavav@praha3.cz
Úředního hodiny: pondělí a středa 8.00 - 18.00 hod. – mimo tuto dobu po předchozí telefonické domluvě

Zde je možno vyřídit:


Oddělení přestupkového řízení

Vedoucí oddělení: Petra Linhartová, Seifertova 51, kancelář č. 123 , tel.  222 116 764, e-mail: linhartova.petra@praha3.cz
Úředního hodiny: pondělí a středa 8.00 - 18.00 hod. – mimo tuto dobu po předchozí telefonické domluvě

 • v přenesené působnosti zajišťuje komplexní agendu řešení přestupků spáchaných porušením dopravní značky c. IP 12 a IP 13c výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území městské části Praha 3
 • spolupracuje s Městskou policií hl. m. Prahy při předávání oznámení o přestupcích a kompletaci podkladů potřebných k zahájení přestupkového řízení
 • zpracovává a odesílá výzvy k uhrazení určené částky dle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a kontroluje uhrazení této částky
 • vede přestupkové řízení dle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • vede řízení o přestupku provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • případě odvolání do rozhodnutí, prošetřuje a doplňuje důkazy a předkládá odvolání MHMP
 

Časté dotazy zde


On-line rezervace zde:


Související tiskopisy


Důležité odkazy

 

Telefonní seznam