• zajišťuje provoz tematických a zemědělských trhů konaných na náměstí Jiřího z Poděbrad (popřípadě dalších místech v MČ Praha 3) jako místa určeného ke stánkovému prodeji
  • kontroluje, aby byl naplněn účel trhů v souladu s pravidly trhů schválených radou městské části
  • zajišťuje kulturní a společenský doprovodný program pro návštěvníky trhů
  • zajišťuje, aby byla při provozování trhů dodržována příslušná pravidla a podmínky vyplývající z obecně závazných právních předpisů, včetně předpisů hygienických, veterinárních, požárních a bezpečnostních
  • zajišťuje úklid místa konání trhů v průběhu trhů, zejména dostatečný počet nádob na odpad, případně kontejnerů, svoz odpadu, provádění zimní údržby, odstraňování sněhu a námrazy a schůdnost místa konání trhů posypem
  • zajišťuje veškeré legislativní požadavky nutné pro provoz trhů (povolení, zábory atd.)
  • organizuje zázemí trhů, především přívod elektřiny, organizaci stánků apod.
  • kontroluje, aby umístění trhů souhlasilo s vymezeným územím
  • kontroluje dodržování prodejní doby
  • kontroluje a zajišťuje úklid prostranství a dodržování pořádku během trhů

Irena Kořínková

tel. 222 116 350
e-mail Korinkova.Irena@praha3.cz