vedoucí oddělení: Pavel Hroch

tel. 222 116 383
mobil 777 357 679
e-mail hroch.pavel@praha3.cz
 • zajišťuje údržbu infosystému MČ P3
 • zabezpečuje kontrolu provádění úklidu na místních komunikacích, který je hrazen z prostředků MČ P3
 • zabezpečuje kontrolu provádění úklidu zelených ploch, který je zařazen do oblasti úklidu místních komunikací
 • zabezpečuje kontrolu ploch veřejné zeleně a dětských hřišť včetně fitness hřišť a grilovacích míst
 • zabezpečuje kontrolu provádění úklidu sněhu na pozemcích svěřených do správy MČ P3
 • pracuje s pasportem veřejné zeleně a zodpovídá za jeho aktualizaci
 • zajišťuje a kontroluje úklid dětských hřišť
 • provádí kontrolní činnost v oblasti údržby veřejné zeleně dle uzavřených mandátních smluv s externími dodavateli
 • zabezpečuje úklid nepovolených skládek v zeleni a provádí prevenci proti vzniku těchto skládek
 • provádí kontrolní činnost v oblasti údržby veřejné zeleně dle uzavřených mandátních smluv s externími dodavateli
 • kontroluje a přebírá práce prováděné na základě uzavřených smluv, odpovídá za jejich kompletnost a kvalitu
 • vypracovává zadání pro zadávací a nabídková řízení v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách s usneseními RMČ
 • spolupracuje při přípravě smluv s dodavatelskými organizacemi
 • provádí souhrnný výkon samosprávy v oblasti odpadového hospodářství
 • sleduje a eviduje vydávání nových právních předpisů, které se týkají problematiky odpadového hospodářství
 • kontroluje vyprazdňování nádob na tříděný odpad, úklid jejich stanovišť, odvoz velkoobjemových kontejnerů, vyprazdňování a doplňování sáčků na psí exkrementy, přičemž spolupracuje s příslušnými osobami a organizacemi.
 • v případě potřeby organizuje a objednává mimořádná rozestavování velkoobjemových kontejnerů na likvidaci nestandardního komunálního odpadu
 • podílí se na výchově občanů k čistotě prostředí a k racionálnímu a hygienickému způsobu odstraňování domovních odpadů
 • kontroluje a odsouhlasuje správnost fakturace zhotovitelů díla
 • zajišťuje instalaci a opravy dopravních značek na pozemcích MČ P3, které mají charakter účelových komunikací, případně ploch mimo komunikace
 • ve spolupráci s referentkou pro místní poplatky ze psů (OE) získává poznatky o množství a stavu zvířat v přímé péči člověka
 • kontroluje dodržování ustanovení ochrany volně žijících zvířat a v případě potřeby zajišťuje šetrnou regulaci jejich výskytu
 • sleduje a eviduje vydávání nových právních předpisů, které se týkají problematiky zvířat
 • podílí se na akcích organizujících svoz bioodpadu
 • organizuje redukci holubí populace
 • spolupracuje s Městskou policií a občanskými sdruženími při odchytu toulavých psů, koček a při další péči o ně
 • organizuje a kontroluje akce směřující k zajištění sjízdnosti, schůdnosti a čistoty místních komunikací
 • kontroluje provádění úklidu na místních komunikacích, který je hrazen z prostředků městské části
 • kontroluje provádění úklidu dle uzavřených smluv
 • navrhuje věcnou úpravu mandátních smluv zajišťujících výše uvedenou činnost
 • provádí likvidaci faktur za výše uvedené práce
 • připravuje návrhy rozpočtu za tyto práce na další období
 • sleduje provádění ručního úklidu vozovek, tlakového splachování vozovek a nemotoristických komunikací, strojové čištění chodníků, vyprazdňování odpadkových košů na komunikacích a další práce, které zajišťuje správce komunikací
 • zajišťuje styk s dodavateli úklidových prací, vede s nimi průběžná jednání, přejímá opatření k odstranění zjištěných závad a zjištěné nedostatky neodkladně projednává s odpovědnými pracovníky úklidových firem
 • oznamuje a zabezpečuje úklid černých skládek na místních komunikacích, provádí likvidaci příslušných faktur
 • oznamuje vlastníkovi komunikací vraky silničních vozidel na místních komunikacích v Praze 3
 • vypracovává zadání pro zadávací a nabídková řízení v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách a usneseními RMČ

Jana Urbanová
referentka

tel. 222 116 498
mobil 773 750 887
e-mail urbanova.jana@praha3.cz

Kamila Vaňová
referentka

tel. 222 116 370
mobil 770 160 327
e-mail vanova.kamila@praha3.cz

Bc. Martin Groušl
referent

tel. 222 116 393
mobil 775 887 091
e-mail grousl.martin@praha3.cz