adresa: Olšanská 7

vedoucí oddělení: Ing. Iva Herčíková

tel. 222 116 300
e-mail

hercikova.iva@praha3.cz


 • zajišťuje management údržby, obnovy a rozvoje veřejné zeleně na plochách hl. m. Prahy se svěřenou správou MČ Praha 3
 • spravuje volně přístupné pozemky veřejné zeleně a veřejných prostranství v majetku hl. m. Prahy se svěřenou správou MČ Praha 3 včetně dětských a sportovních hřišť a mobiliáře. Dále zajišťuje péči o vybrané pozemky veřejné zeleně na plochách svěřených do správy příspěvkových organizací zřízených MČ P3
 • zpracovává návrhy investičních akcí na výše uvedených pozemcích a na základě odsouhlasení RMČ Praha 3 nebo Zastupitelstva MČ Praha 3 zajišťuje realizaci vybraných investičních akcí
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně a opravy souvisejících stavebních objektů (objekty WC, komunikace pro pěší ve veřejné zeleni…), dětských a sportovních hřišť, které jsou součástí veřejné zeleně a jsou ve správě odboru. Řídí se zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a zákony upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • zajišťuje péči o vybrané pozemky veřejné zeleně na plochách svěřených do správy příspěvkovým organizacím zřízeným MČ P3
 • ve spolupráci s příspěvkovou organizací MČ Praha 3 SARAP zajišťuje údržbu ploch veřejné zeleně v parku Rajská zahrada
 • zpracovává návrh plánu oprav stavebních objektů, dětských a sportovních hřišť, které jsou součástí veřejné zeleně a jsou ve správě odboru
 • zajišťuje z titulu správce zeleně vyjádření MČ P3 ke vstupu na pozemky a k záborům pozemků a k souhlasu se stavbou liniových staveb, pokládkou kabelů elektro, telekomunikací, vedení vodovodu, kanalizace, plynovodu, teplovodu, horkovodu apod. na pozemcích ve svěření MČ P3
 • pracuje s pasportem veřejné zeleně a zodpovídá za jeho aktualizaci
 • projednává dokumentaci staveb s veřejnoprávními orgány a dohlíží na zapracování jejich vyjádření do projektů plánovaných rekonstrukcí a investic objektů MČ P3
 • projednává návrhy smluv o dílo po technické stránce ve spolupráci s právníkem před podpisem statutárním zástupcem
 • předává zhotovitelům zadání a podmínky k výběrovému řízení včetně upřesňujících technických a technologických informací
 • kontroluje a odsouhlasuje správnost fakturace zhotovitelů díla
 • zúčastňuje se tvorby, projednávání a kontroly plnění rozpočtu stavební údržby v odboru
 • spolupracuje na návrhu plánu rekonstrukcí a investic určených a odsouhlasených MČ P3 a zajišťovaných OOŽP
 • výše uvedené činnosti zajišťuje pro stavby na plochách veřejné zeleně včetně dětských hřišť
 • odpovídá za stav stavebních prvků ve veřejné zeleni a za dětská hřiště
 • zajišťuje údržbu stavebních prvků v zeleni a dětských hřišť
 • zajišťuje provozuschopnost pítek a fontán
 • kontroluje a odsouhlasuje správnost fakturace spotřeby el. energie a vody pro toto zařízení
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci staveb z hlediska ochrany a rozvoje zeleně z titulu správce zeleně
 • provádí poradenskou a metodickou činnost v rámci své působnosti
 • provádí kontrolní činnost v oblasti údržby veřejné zeleně dle uzavřených mandátních smluv s externími dodavateli
 • kontroluje a přebírá práce prováděné na základě uzavřených smluv, odpovídá za jejich kompletnost a kvalitu
 • vypracovává zadání pro zadávací a nabídková řízení v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách s usneseními RMČ
 • spolupracuje při přípravě smluv s dodavatelskými organizacemi
 • kontroluje a odsouhlasuje správnost fakturace zhotovitelů díla
 • průběžně kontroluje a novelizuje seznam ploch zeleně
 • zpracovává návrhy na úpravu majetkových vztahů na těchto plochách
 • vyhledává dosud neudržované plochy zeleně a zpracovává návrhy na intenzitu jejich údržby
 • jedná s majiteli, společnostmi, případně soukromníky o podmínkách údržby zeleně na jejich pozemcích z finančních prostředků MČ P3
 • eviduje úhrady za pronajaté zelené plochy
 • zpracovává stanoviska a navrhuje podmínky pro pronájem veřejných zelených ploch pro společenské akce
 • navrhuje věcnou úpravu mandátních smluv zajišťujících výše uvedenou činnost
 • provádí likvidaci faktur za výše uvedené práce
 • připravuje návrhy rozpočtu za tyto práce na další období
 • stanoví podmínky z hlediska ochrany veřejného pořádku pro pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí ve veřejné zeleni (parky a jiná veřejná zeleň)
 • vypracovává zadání pro zadávací a nabídková řízení v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách a usneseními RMČ
 • organizuje a vede agendu na úseku nabídkového a výběrového řízení pro realizaci staveb a projektů u plánovaných rekonstrukcí a investic zajišťovaných OOŽP