vedoucí oddělení: Bc. Lucie Zemanová
 

tel. 222 116 766
e-mail

zemanova.lucie@praha3.cz

V souladu s nařízením vlády od pondělí 30. listopadu 2020:

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum I. Milešovská 1, Praha 3, telefon: 222 116 802, 222 116 803

pondělí

8—12 h 13—17 h

středa

8—12 h 13—17 h

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum II. Lipanská 9, Praha 3, telefon: 222 116 205, 222 116 206

pondělí

8—12 h 13—17 h

středa

8—12 h 13—17 h

Zákonný rámec ověřování listin a podpisů na listinách (vidimace a legalizace)

Dne 1. 3. 2006 nabyl účinnosti zákon a vyhláška o ověřování listin a podpisů:

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • 30 Kč za ověření jedné stránky kopie dle předloženého originálu.
 • A to na základě předloženého úředního průkazu totožnosti:
  • tj. platný občanský průkaz
  • platný cestovní pas
  • povolení k pobytu pro cizince
  • platný průkaz uprchlíka

Vidimace
– ověřování shody opisu nebo kopie s listinou:


Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, jejíž jedinečnost nelze nahradit např. průkazy: občanský, zbrojní, řidičský, služební, nebo jiný průkaz, povolení k pobytu pro cizince, cestovní doklad, vojenská knížka, vkladní knížka, rybářský lístek, lovecký lístek, šek, los, sázenka, směnka, protest směnky nebo jiný cenný papír (např. akcie, dluhopisy, zatímní listy, podílové listy, poukázky na akcie, opční listy, vkladové certifikáty, investiční kupony, náložné listy včetně konosamentu, skladištní listy, zemědělské skladní listy apod.), geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li listina opatřena plastickým razítkem nebo otiskem plastického razítka,
 • není-li z vidimované listiny patrné, že se jedná o prvopis, ověřenou listinu, opis nebo kopii ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí,
 • jsou-i ve vidimované listině, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Po provedení vidimace se vidimovaná listina označí tak, aby text nemohl být po provedené vidimaci doplňován. Způsob označení stanoví prováděcí právní předpis.


Legalizace

Ověřuje se, že žadatel listinu před úřední osobu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Legalizace se neprovede:

 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o legalizace podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložen úředně ověřený překlad do jazyka českého

Žadatel o legalizace předloží k prokázání své totožnosti:

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (jde-li o státního občana České republiky)
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení azylu (osoba, která si podala žádost o azyl)
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta (osoba, které byl udělen azyl)
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany (osoba, která si požádala o dočasnou ochranu cizince)
 • průkaz cizince požívajícího dočasnou ochranu (osoba, které byla udělena dočasná ochrana)

Ověřovací knihy na vidimaci a legalizaci jsou uloženy u úřadu po dobu 10 let.

Hana Čistotová
referentka

tel.

222 116 206

e-mail Cistotova.Hana@praha3.cz

Jana Gerberová
referentka

tel. 222 116 205
e-mail gerberova.jana@praha3.cz

Pavlína Obrovská
referentka

tel. 222 116 206
e-mail obrovska.pavlina@praha3.cz

Anna Frázová
referentka

tel. 222 116 803
e-mail

Frazova.Anna@praha3.cz

Vladislava Tirpáková
referentka

tel. 222 116 205
e-mail

tirpakova.vladislava@praha3.cz

Petra Bártová
referentka

tel. 222 116 803
e-mail

bartova.petra@praha3.cz

Lubomír Čámský
referent

tel.

222 116 802

e-mail

camsky.lubomir@praha3.cz