Adresa odboru: Lipanská 9

Vedoucí odboru: Mgr. Iveta Němečková

tel. 222 116 357
e-mail nemeckova.iveta@praha3.cz 

Mgr. Alena Strosserová
referentka

tel. 222 116 344
e-mail Strosserova.Alena@praha3.cz

Mgr. Alena Gotmanovová
referentka

tel. 222 116 335
e-mail Gotmanovova.Alena@praha3.cz

Pavel Vojtěch
referent

tel. 222 116 326
e-mail vojtech.pavel@praha3.cz

Ing. Dana Rynešová
referentka

tel. 222 116 345
e-mail rynesova.dana@praha3.cz

- Rozpočty

Mgr. Dagmar Novotná Ouřadová
referentka

tel. 222 116 514
e-mail ouradova.dagmar@praha3.cz

Jaromír Tischer, DiS.
referent

tel. 222 116 209
e-mail tischer.jaromir@praha3.cz

Začleňování s OMJ

Anotace projektu


MAP na Praze 3

Aktuality ze školství v Praze 3

https://skolypraha3.cz/


Návštěvní dny s prodlouženou dobou: pondělí, středa: 8.00 – 18.00 hod.

Odbor školství je organizační jednotkou Úřadu městské části na úseku školství. V oblasti školství plní úkoly vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Statutu hlavního města Prahy, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků

 • plní funkci odvětvového metodického orgánu vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 3, připravuje pro Radu městské části podklady pro výkon funkce zřizovatele
 • odpovídá za spolupráci odboru s příslušnými orgány veřejné správy, soudy, Policií ČR a dalšími organizacemi
 • přijímá žádosti, návrhy, oznámení a stížnosti občanů ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu náležející do jeho působnosti
 • zpracovává koncepci rozvoje školství v městské části Praha 3
 • zajišťuje grantovou politiku městské části Praha 3 v oblasti tělovýchovy a sportu
 • zajišťuje činnost podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, podle svěřených agend

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • zpracovává podklady k optimalizaci sítě škol
 • navrhuje školské obvody základních škol v městské části Praha 3
 • zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se zásadami stanovenými MŠMT ČR a krajskými normativy a předává je na MHMP
 • zpracovává a předkládá MHMP rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu podle osnovy a postupu stanoveného MŠMT ČR
 • zajišťuje styk s veřejností, poskytuje informace v oblasti školství
 • metodicky řídí školní jídelny

V rámci své činnosti Odbor školství spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ Praha 3. Jedná se o Odbor technické správy majetku a investic; Odbor ekonomický; Odbor sociálních věcí; Odbor kultury; Odbor kancelář úřadu, oddělení personální práce a mezd; Odbor občansko správní; Odbor kontroly a interního auditu