Adresa oddělení: Lipanská 14

vedoucí oddělení: PhDr. Eva Hájková

tel. 222 116 251
e-mail Hajkova.Eva@praha3.cz

Vztah kPO zřizovaných MČ Praha 3

 • plní funkci odvětvového metodického orgánu vůči kulturním zařízením zřizovaným MČ Praha 3 a to vůči organizaci Za Trojku a Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, připravuje pro RMČ a ZMČ podklady pro výkon funkce zřizovatele v souladu s interními směrnicemi

Komise RMČ

 • zabezpečuje realizaci závěrů jednání kulturní komise, zajišťuje výkon funkce tajemníka komise
 • zajišťuje výkon funkce tajemníka komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny a zabezpečuje realizaci závěrů jednání komise v oblasti památkové péče

Ze zákona

 • vede kroniku obce dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v návaznosti na tuto činnost soustřeďuje a popularizuje poznatky z historie MČ Praha 3
 • vede evidenci válečných hrobů na území MČ v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb. zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • informuje MHMP o počtech a stavu válečných hrobů, spolupracuje s MO ČR
 • zabezpečuje péči o pamětní desky na území MČ

Památková péče

 • zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s památkovou péčí MPZ, s podáváním žádostí do dotačních programů MK ČR v oblasti památkové péče, zejména Programu regenerace MPZ a MPR MK ČR
 • řeší koncepci ochrany, obnovy a prezentace památek, samostatně provádí poradenskou činnost v oblasti památkového fondu
 • dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů se vyjadřuje k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku, vede seznam kulturních památek na území své MPZ
 • přijímá vyrozumění ústředního orgánu státní památkové péče o zápisu kulturní památky do ústředního seznamu, jakož i o zrušení prohlášení věci za kulturní památku, vyjadřuje se k návrhu na zrušení prohlášení věci za kulturní památku, provádí monitoring v oblasti památkové péče
 • zabezpečuje personálně a obsahově činnost MČ v rámci SHSČMS
 • předkládá RMČ ke schválení návrhy na adopce hrobů významných osobností spojených s historií Prahy 3 a zajišťuje následnou údržbu a restaurátorskou péči

Vlastní kulturní činnost

 • připravuje vlastní kulturní akce a spolupracuje na přípravě kulturních akcí podporovaných městskou částí

Kulturní a výroční akce

 • zajišťuje a organizuje kulturní a výroční akce

Unikátní tematické kulturní projekty mající vztah k Praze 3

 • navrhuje, organizuje a realizuje tematické projekty, výjimečně a nepravidelně pořádané ve vztahu k významným kulturně historickým a společenským událostem, a to přímo pořádaných MČ Praha 3

Ostatní tematické kulturní projekty

 • podílí se na organizaci a realizaci tematických kulturních projektů zaměřených na představení rozmanitých kultur a národů, a to jako spolupořadatel

Výstavní činnost

 • samostatně zpracovává scénáře výstav včetně základních výtvarných návrhů a dislokace a koordinace činnosti všech zainteresovaných složek
 • pravidelně pořádá cyklus výstav Galerii pod radnicí, 1x za dva roky Žižkovský výtvarný salón
 • příležitostně pořádá tematické výstavy interiérové i exteriérové

Umělecká díla na území Prahy 3

 • vede evidenci uměleckých předmětů v majetku MČ Praha 3
 • zajišťuje přípravnou odbornou fázi osazování veřejných prostranství uměleckými díly
 • zajišťuje nákup uměleckých děl na základě usnesení RMČ

Nematriční obřady

 • zabezpečuje a realizuje ucelenou agendu občanských nematričních obřadů: vítání dětí, jubilejní svatby, předávání maturitních vysvědčení a výučních listů
 • vede a zodpovídá za evidenci o nákupu a předávání dárkových poukázek
 • sleduje činnost kulturních zařízení v MČ Praha 3
 • zabezpečuje zápisy do „Knihy cti MČ Praha 3“ na základě snesení RMČ
 • připravuje předávání dalších čestných poct MČ Praha 3 na základě usnesení RMČ
 • zabezpečuje a rozesílá blahopřejné dopisy starosty a předávání dárkových poukázek jubilantům

Zahraniční vztahy a ČR

 • spolupracuje s vedením radnice v oblasti zahraničních vztahů MČ
 • podílí se na organizaci a realizaci přijetí a programu zahraničních návštěv
 • zajišťuje komunikaci se zahraničními partnery při přípravě zahraniční cesty delegace vedení radnice
 • zajištuje přípravu podkladů memorand a smluv o partnerství se zahraničními stranami
 • zabezpečuje komunikaci s velvyslanectvími, vytváří seznamy
 • spolupracuje s PIS, Czechtourismem a dalšími významnými subjekty CR
 • spolupracuje s partnerem ACK ČR na prezentaci atraktivit CR na území MČ
 • navrhuje vedení MČ koncepci CR a spolupracuje v této oblasti s Magistrátem hl. m. Prahy
 • podílí se na propagaci akcí MČ

Spolupráce v oblasti kultury s dalšími subjekty

 • spolupracuje se spolky, sdruženími, společnostmi, nadacemi ad., které se zabývají kulturní činností
 • organizuje soutěže zájmové umělecké činnosti dětí a mládeže
 • připravuje v součinnosti s partnery kulturní projekty do mezinárodních programů, a to jak v oblasti živého umění, tak i památek a tradic Prahy 3
 • poskytuje informační a poradenské služby v oblasti kultury a památkové péče
 • provádí samostatnou tematickou publicistickou činnost v oblasti historie, architektury a urbanismu Prahy 3, zajišťuje odbornou, výtvarnou a technickou úroveň
 • realizuje samostatnou odbornou činnost v jednotlivých oblastech kulturně výchovné činnosti, například v obsahové přípravě a realizaci regionálních akcí
 • vyhledává vhodné partnery MČ Praha 3 v oblasti kultury, a to i zahraniční
 • zabezpečuje organizační spoluúčast MČ na pořádání farmářských a tematických trhů

Bc. Natálie Poděbradská

tel. 222 116 154
e-mail podebradska.natalie@praha3.cz

Mgr. Eva Sotonová

tel. 222 116 295
e-mail sotonova.eva@praha3.cz