Adresa oddělení: Seifertova 51


 • u rodin s dětmi provádí výkon činnosti sociální práce u osob v hmotné nouzi a osob společně posuzovaných
 • u rodin s dětmi sděluje na výzvu příslušného orgánu údaje potřebné k posouzení, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému
 • u rodin s dětmi sděluje na výzvu příslušného orgánu, který o dávce rozhoduje, údaje rozhodné pro nárok na dávku
 • provádí výkon činnosti sociální práce u osob, kterým není poskytovaná sociální služba
 • zajišťuje osobám ohroženým na životě nebo zdraví poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
 • provádí sociální šetření
 • provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění
 • realizuje přímou sociální práci s klientem
 • realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta
 • spolupracuje s navazujícím organizacemi při řešení životní situace klienta
 • spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klienta
 • vede standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí
 • doprovází klienta při jednání s institucemi
 • vede záznam o sociální práci v elektronickém systému úřadu
 • sděluje na základě písemného sdělení o souhlasu žádající osoby, orgánu rozhodujícímu o dávce údaje, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému
 • sděluje na výzvu příslušného orgánu, který o dávce rozhoduje, údaje rozhodné pro nárok na dávku
 • podílí se na vytváření koncepčních materiálů (metodických a analytických) pro sociální práci v obci a sociální či související služby
 • podílí se na zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
 • realizuje proces plánování sociálních služeb
 • navrhuje podporu (finanční, metodickou, aj.) sociální práce v obci a sociální či jiné související služby
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • navrhuje řešení problematiky rizikového chování a trestné činnosti
 • řeší problematiku sociálního vyloučení z důvodu příslušnosti k národnostní menšině, či lokální komunitě
 • spolupodílí se na řešení problematiky národnostních menšin, etnik a multikulturalismu
 • organizuje a poskytuje sociální péči občanům v rozsahu stanoveném zákonem, vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči, upozorňuje a zprostředkovává poskytnutí dávek a služeb
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb v obci
 • podílí se na zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 • vytváří a aktualizuje adresáře poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb
 • vede pořadník k přidělování bytů v DPS
 • podílí se na spolupráci s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou
 • zajištuje koordinaci prevence kriminality v souvislosti spředcházením sociálně negativního chování v obci
 • zajišťuje funkci manažéra prevence kriminality
 • zajišťuje realizaci aktivit v oblasti primární prevence
 • zajišťuje realizaci projektů v sociální oblasti
 • zajišťuje organizaci akcí v sociální oblasti
 • zajišťuje metodické vedení v oblasti sociální práce a dávkových systémů
 • zajišťuje metodickou a administrativní podporu pro činnosti v pěstounské péči
 • podílí se na metodickém řízení příspěvkových organizací (Pečovatelská služba Praha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 a Integrační centrum Zahrada) v rámci působnosti odboru
 • zajišťuje odborné sociální poradenství pro cílové skupiny: rodiny s dětmi
 • poskytuje konzultační činnost v sociálním poradenství pro cílovou skupinu cizinci, národnostní menšiny a osoby s materiálními problémy
 • zajišťuje terénní sociální práci pro neorganizovanou mládež s cílem zkvalitnění života v obci
 • zajišťuje aktivizační služby pro cílové skupiny : rodiny s dětmi a cizinci
 • podílí se na realizaci protidrogové politiky, spolupracuje se státními orgány, orgány kraje a poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky
 • v případě potřeby zpracovává místní plán protidrogové politiky ve spolupráci s orgány kraje
 • navrhuje v případě potřeby financování programů protidrogové politiky
 • zajišťuje funkci protidrogového koordinátora, případně tajemníka zvláštního iniciativního nebo poradního orgánu, za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území
 • zajišťuje výkon funkce poradce pro národnostní menšiny a cizince

Bc. Helena Blažejová
Koordinátorka komunitního plánování

tel. 222 116 481
e-mail blazejova.helena@praha3.cz

Mgr. Iva Pokorná
Poradce pro národnostní menšiny a cizince

tel. 222 116 409
e-mail pokorna.iva@praha3.cz

Bc. Martina Vejmělková
Sociální pracovnice pro rodiny s dětmi

tel. 222 116 438
e-mail vejmelkova.martina@praha3.cz

Bc. Michaela Přidalová
Koordinátorka prevence kriminality a protidrogové prevence

tel.  
e-mail pridalova.michaela@praha3.cz

Plánování sociálních služeb v dané oblasti - komunitě – za účasti zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, tzv. triády, kdy jde o spolupráci rovnocenných partnerů, žádná strana není upřednostňována a ani bagatelizována ve svých názorech a potřebách.

Ing. Věra Rusnáková
terénní sociální pracovnice

tel. 222 116 450
e-mail rusnakova.vera@praha3.cz

Mgr. Tereza Bartlová
metodička terénní sociální práce

tel.

222 116 431

e-mail

bartlova.tereza@praha3.cz

Dominika Vaňková, DiS.
terénní sociální pracovnice

tel.

222 116 450

e-mail

vankova.dominika@praha3.cz