Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Ověřování listin a podpisů — Czech POINT

Výstup z katastru

vystup katastru

katastr

vypis z katastru

Czech POINT slouží k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku, který se pak stává veřejnou listinou.

Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost.2icon-upozorneni1-black

Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanu?

 • Úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.

Co potřebuji?

 • List vlastnictví — musíte znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.

 • U seznamu nemovitostí musíte třeba znát katastrální území včetně parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu; jedná-li se o stavbu, potřebujete číslo popisné.

 • U seznamu jednotek musíte znát katastrální území, popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu.

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

2icon-upozorneni1-blackPro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice se obraťte na pracoviště Katastrálního úřadu.

Výpis z obchodního rejstříku

Co dostanu?

 • Úplný výstup z Obchodního rejstříku.

Co potřebuji?

 • Identifikační číslo obchodní organizace (IČ).

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

Co dostanu?

 • Úplný výstup ze Živnostenského rejstříku.

Co potřebuji?

 • Identifikační číslo obchodní organizace (IČ).

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

Výpis z rejstříku trestů

Co dostanu?

 • Výpis z Rejstříku trestů.

Co potřebuji?

 • Pokud jste osoba, které se výpis týká, musíte mít průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas.

 • Pokud výpis přebírá zmocněnec, předloží ověřenou plnou moc žadatele, ve které je jméno, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce.

Kolik zaplatím?

Cena za výpis (bez ohledu na počet stran)
100 Kč

Výpis z bodového hodnocení na Czech POINTu

Co dostanu?

Stav bodů řidiče.

Co potřebuji?

 • Doklad totožnosti obsahující rodné číslo, tedy občanský průkaz nebo cestovní doklad.

 • Zmocněnci předkládají plnou moc.  

 • Cizinci překládají doklad cizince. 

 Kolik zaplatím?

Cena za výpis (bez ohledu na počet stran)
100 Kč

Výpis ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanu?

 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Služba je určena především firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky.

Co potřebuji?

 • Požádat o výstup může kdokoliv, musí ale znát identifikační číslo organizace.

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

Registr účastníků provozu autovraků ISOH

Co potřebuji?

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

Insolvenční rejstřík 

Co dostanu?

 • Informace týkající se insolvenčních správců a dlužníků, dokumenty z insolvenčních spisů. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Co potřebuji?

 • Rejstřík je veřejně přístupný, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku můžete vyhledávat na základě identifikačního čísla organizace nebo podle osobních údajů.

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

Elektronické úkony a autorizovaná konverze dokumentů

Převod z listinné do elektronické podoby

Dokument v elektronické podobě má stejnou platnost jako originální listina. Autorizovaná konverze je obdobou vidimace. Totožnost elektronického dokumentu s jeho papírovým originálem vám stvrdíme elektronickým podpisem a časovým razítkem.

Zkonvertovaný dokument vám vydáme

 • prostřednictvím modulu Úschovna.

Při použití modulu Úschovna konvertovaný dokument uložíme a vytiskneme vám identifikátor, který pak použijete k jeho vyzvednutí. Dokument na vás počká v Úschovně maximálně 30 dnů.

Kdy neprovedeme konverzi?

Vstup v listinné podobě nesmí poškodit snímací zařízení ani nesmí být ve stavu, kdy by provedením konverze došlo k jeho poškození. Konverzi nelze provést, pokud dokument není v listinné podobě nebo nelze jeho jedinečnost nahradit konverzí, což se vztahuje např. na průkaz občanský, zbrojní, řidičský, o povolení k pobytu pro cizince, rybářský, lovecký lístek, geometrický plán, rysy a technické kresby. Konverzi neprovedeme ani tehdy, jsou-li v dokumentu změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, nebo není patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, případně stejnopis rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu. Pokud má být konverze provedena na žádost, je překážkou, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán elektronickým podpisem nebo označen elektronickou značkou původce.

Technické parametry pro konverzi

Převod z datové do listinné podoby

 • Maximální formát A3.
 • Datová zpráva má formát PDF verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A.
 • Maximální velikost datové zprávy 10 MB.

Převod z listinné do datové podoby

 • Maximální formát A3.

 • Maximální velikost 10 barevných stran o velikosti do 10 MB.

Úplné parametry pro konverzi najdete na stránkách Czech POINT.

Kolik zaplatím?

Cena za každou i započatou konvertovanou stránku
30 Kč v hotovosti

Legalizace

Legalizace ověřuje, že žadatel listinu před úřední osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost uvedených údajů.  

Kdy neprovedeme legalizaci?

 • U listiny, která neobsahuje žádný text.

Co potřebuju?

 • Občanský průkaz nebo cestovní doklad. 
 • Povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU — platí pro cizince.
 • Průkaz žadatele o udělení azylu — osoba, která žádá o azyl.
 • Průkaz o povolení k pobytu pro azylanta — osoba, které byl udělen azyl.
 • Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany — osoba, která si požádala o dočasnou ochranu.
 • Průkaz cizince požívajícího dočasnou ochranu — osoba, které byla udělena dočasná ochrana.

Ověřovací knihy na legalizaci jsou u nás uloženy 15 let.  

Kolik zaplatím?

Ověření pravosti jednoho podpisu
30 Kč v hotovosti

Vidimace

Vidimace je ověřování shody opisu nebo kopie s listinou.

Kdy neprovedeme vidimaci?

 • U listiny, jejíž jedinečnost nelze nahradit, což je třeba průkaz občanský, zbrojní, řidičský, služební, povolení k pobytu pro cizince, cestovní doklad, vojenská knížka, vkladní knížka, rybářský lístek, lovecký lístek, šek, los, sázenka, směnka, protest směnky nebo jiný cenný papír, geometrický plán, rys nebo technická kresba.

 • Pokud není z listiny patrné, že se jedná o prvopis, ověřenou listinu, opis nebo kopii ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí.
 • Pokud jsou v listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Listinu následně označíme tak, aby text nemohl být po provedené vidimaci pozměněn.   

Ověřovací knihy na vidimaci jsou u nás uloženy 15 let.  

Kolik zaplatím?

Ověření jedné stránka kopie dle předloženého originálu    
30 Kč v hotovosti

Můžu vyřídit elektronicky?

Ano, služby Czech POINT jsou k dispozici a výpisy je možné získat i elektronicky přes Portál občana.

Vyřizuje

Odbor organizační, Oddělení služeb veřejnosti 

Klientské centrum I., Milešovská 1

+420 222 116 802, +420 222 116 803

 Klientské centrum II., Lipanská 9

+420 222 116 205, +420 222 116 206

Klientské centrum III., Vozovna

+420 771 228 049

Zpět na odbor organizační

Úřední hodiny

Klientské centrum I. Milešovská 1, Klientské centrum II., Lipanská 9 
pondělí 8—18 h
úterý 8—15 h
středa 8—18 h
čtvrtek 8—15 h
pátek 8—14 h

Posledního klienta přijmeme 15 minut před koncem úředních hodin. Děkujeme za pochopení.

Klientské centrum III., Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
2icon-upozorneni1-blackUpozornění: 18. 7 — 5. 8. 2022 uzavřeno

následně 8. 8. — 31. 8. 2022 prázdninový provoz:

pondělí 13—18 h
úterý
středa 12—18 h
čtvrtek
pátek 9—12 h 12.30—16  h

Na Klientském centru III. není vyvolávací systém, rezervace termínu není možná.

Login