Pracoviště oddělení přestupků: Seifertova 51, Praha 3, č. dv. 123

Dotazy a žádosti o informace zasílejte nejlépe e-mailem

Vzhledem k velkému množství dotazů a žádostí, které denně oddělení přestupkového řízení Odboru dopravy vyřizuje telefonicky, vás laskavě žádáme o zasílání dotazů na e-mail: dopravniprestupky@praha3.cz Informace budu dále předány příslušnému zpracovateli. Děkujeme za pochopení.

V souladu s nařízením vlády od pondělí 8. února 2021:

Úřední hodiny
pondělí
8—12 h
13—17.30 h
středa
8—12 h
13—17.30 h

mimo tuto dobu po předchozí telefonické domluvě.


vedoucí oddělení Bc. Tomáš Kuběna

tel. 222 116 764
e-mail kubena.tomas@praha3.cz

Nejčastější dotazy v rámci při vyřizování pokut za špatné parkování


  • v přenesené působnosti zajišťuje komplexní agendu řešení přestupků spáchaných porušením dopravní značky c. IP 12 a IP 13c výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území městské části Praha 3
  • spolupracuje s Městskou policií hl. m. Prahy při předávání oznámení o přestupcích a kompletaci podkladů potřebných k zahájení přestupkového řízení
  • zpracovává a odesílá výzvy k uhrazení určené částky dle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a kontroluje uhrazení této částky
  • vede přestupkové řízení dle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • vede řízení o přestupku provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  • případě odvolání do rozhodnutí, prošetřuje a doplňuje důkazy a předkládá odvolání MHMP

referenti:

Bc. Kamila Houdková DiS.     

tel. 222 116 760
e-mail houdkova.kamila@praha3.cz

Bc. Martin Petřík

tel. 222 116 762
e-mail  petrik.martin@praha3.cz

Bc. Klára Velíšková

tel. 222 116 761
e-mail veliskova.klara@praha3.cz

Simona Graumannová

tel. 222 116 765
e-mail graumannova.simona@praha3.cz

Mgr. Bc. Marian Janoušek

tel. 222 116 770
e-mail janousek.marian@praha3.cz

Mgr. Iva Herecová

tel. 222 116 763
e-mail herecova.iva@praha3.cz

Mgr. Kateřina Obručníková

tel. 222 116 771
e-mail obrucnikova.katerina@praha3.cz

Mgr. Jakub Slaboň

tel. 222 116 760
e-mail slabon.jakub@praha3.cz

Informace o parkování a postup při uhrazení pokuty

Na území MČ Praha 3, jsou zřízeny zóny placeného stání. Parkování v těchto zónách je zpoplatněno.

Veškeré informace o parkování v Praze jsou dostupné na webových stránkách www.parkujvklidu.cz

Úpravou Statutu hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, spočívá v přenesení prvoinstančního řešení správních deliktů a přestupků spáchaných podle§ 125e odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v znění pozdějších předpisů, v rámci vymezených zón placeného stání na území hl. m. Prahy, na příslušné městské části, na jejichž území jsou zóny placeného stání vymezeny.

Jak postupovat v případě doručení výzvy k uhrazení pokuty?

Důkladně si výzvu přečíst, jelikož je v ní popsaný skutkový děj (přestupek) s uvedením přesného místa, data a času spáchání, dále identifikační znaky vozidla (tzn. Registrační značky vozidla), osoba odpovědná za provoz vozidla (tzn. Provozovatel), které je tato výzva adresována, jelikož tato osoba má dle zákona objektivní odpovědnost za provozování vozidla. Výzva také obsahuje platební údaje k uhrazení určené částky a formulář pro sdělení údajů o řidiči, který se přestupku dopustil.

Do výzvy je současně vtěleno i poučení, jak postupovat, přičemž se provozovateli nabízí více možností, které jsou zjednodušeně uvedeny níže.

  • provozovatel uhradí částku dle stanovených podmínek, ÚMČ Praha 3 věc dle zákona odloží
  • provozovatel částku neuhradí, ale dle stanovených pokynů sdělí správnímu orgánu osobu řidiče, kterému toto vozidlo v uvedenou dobu svěřil
  • provozovatel částku neuhradí a nesdělí osobu řidiče, poté správní orgán bude dále pokračovat v šetření přestupku s cílem zjistit určitou osobu, která se přestupku dopustila, pokud však do 60-ti dnů (ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl) nezjistí určitou osobu, tak věc odloží a zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla

Číslo účtu: 50016-2000781379/0800 název účtu PŘÍJMOVÝ – PŘESTUPKY V DOPRAVĚ