Zastupitelstvo městské části volí a odvolává starostu, zástupce starosty a další členy rady, stanoví počet uvolněných členů zastupitelstva, schvaluje rozpočet a závěrečný účet městské části, schvaluje program rozvoje městské části, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a návrhu programu rozvoje Hlavního města Prahy. Kompletní výčet pravomocí zastupitelstva naleznete v zákoně. Zastupitelstvo městské části nemůže vydávat obecně závazné vyhlášky, to je v kompetenci Hlavního města Prahy.

Seznam členů Zastupitelstva MČ Praha 3 ve volebním období 2018–2022