MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 10. zasedání Zastupitelstva městské části, které se bude konat

dne 28. 1. 2020 od 15:00 hodin

velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 21. 1. 2020 od 15:00 hodin


I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut.

Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut.

Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.
 

Schválení programu 10. schůze Zastupitelstva městské části

  1. Návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 - volební období 2020 - 2024
  2. Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 3
  3. Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2020
  4. Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2021 – 2025
  5. Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2019 v oblasti správy nemovitostí
  6. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 265, 266, 273, 297, 299, 301, který je součástí pozemku parc. 1887/2, ulice Roháčova, vše obec Praha, katastrální území Žižkov
  7. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – pronajaté bytové jednotky v domě č.p. 272 a 274, který je součástí pozemku parc.č. 964/6, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 964/24 a 964/25 vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Českobratrská 7 a 9
  8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací se společností REXWOOD invest, a.s., IČ 06598986
  9. Prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně spolku „Krásná žába z.s.“ v plné výši
  10. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

 

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

- Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 9. zasedací ZMČ, konaného dne 17. 12. 2019