Živý videopřenos z 13. jednání Zastupitelstva městské části Praha 3
dne 15. 9. 2020 můžete od 15 h sledovat ZDE.


znak - Praha 3MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jiří Ptáček

 

P O Z V Á N K A

na 13. zasedání Zastupitelstva městské části, které se bude konat dne 15. 9. 2020 od 15:00 hodin
Kongresový sál, hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3


Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 8. 9. 2020 od 15:00 hodin nebo jsou ke stažení níže.


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části 13. zasedání ze dne 15. 9. 2020 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

 • 0. Schválení programu 13. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 385, 391, který je součástí pozemku parc. č. 1446 a funkčně souvisejícího pozemku parc. č. 1425/16, vše obec Praha, katastrální území Žižkov, adresou Ondříčkova 385/35, 391/37, Praha 3.
 • 2. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 383, 384, který je součástí pozemku parc. č. 1423 a funkčně souvisejících pozemků parc. č. 1425/14, 1425/15, 1425/27, vše obec Praha, katastrální území Žižkov, adresou Ondříčkova 383/31, 384/33, Praha 3.
 • 3. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
 • 4. Návrh smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem je výstavba dvou bytových jednotek formou půdní vestavby v domě č.p. 1704, který je součástí pozemku parc. č. 2705, Vinohradská 98, Praha 3, vše k.ú. Vinohrady, obec Praha
 • 5. Rozpočtové opatření v roce 2020
 • 6. Změna v obsazení výboru pro dotační politiku a výboru pro majetek
 • 7. Prodej pozemků parc.č. 2931/259 a parc.č. 2931/309, vše v k.ú. Žižkov, při ul. Květinková, Praha 3
 • 8. Prodej pozemku parc.č. 401/3 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého dle GP č. 3370-252/2019, dělením z pozemku parc.č. 401 v k.ú. Žižkov, při ulici Husitská, Praha 3
 • 9. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1919/24 v k.ú. Vysočany
 • 10. Předčasné ukončení nájemní smlouvy č. S 685/01, 2009/00244/7.3, uzavřené dne 4.6.2001, se společností KLIMASERVIS SŮVA, spol. s r.o., IČ 47535318, dohodou a s tím související vypořádání, týkající se celého komplexu sportovního areálu při ulici Chelčického, Praha 3
 • 11. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Jeseniova č.p. 1892, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 12. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Sudoměřská č. p. 884, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 13. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Lucemburská č.p. 1869, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 14. Zřízení Fondu sociálního Zastupitelstva městské části Praha 3 a vzorové smlouvy k poskytnutí finančního daru, bezúročné zápůjčky a návratné finanční výpomoci z tohoto fondu
 • 15. Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
 • 16. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 12. zasedání ZMČ, konaného dne 23. 6. 2020
 • Zpráva ZMČ a RMČ o činnosti za I. pololetí 2020