Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Materiály k projednání ZMČ

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva městské části,

které se bude konat dne 14. 9. 2021 od 15 h
ve velké zasedací síni radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 7. 9. 2021 od 15 h nebo ke stažení zde


Program

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 14. 9. 2021 od 15 h
velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut.
Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut. Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

0. Schválení programu 19. schůze Zastupitelstva městské části

1. Návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 — volební období 2021—2025

2. Změna v obsazení výboru pro majetek

3. Strategický plán rozvoje městské části na období 2021—2030

4. Rozpočtová opatření v roce 2021

5. Smlouva o výstavbě bytových jednotek formou půdní vestavby v budově č.p. 172, Roháčova 3, Praha 3, postavené na pozemku parc.č. 890/1, rozšíření jedné bytové jednotky, sloučení dvou bytových jednotek a o převodu spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 890/1 a 890/2, vše zapsáno na LV č. 15314, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, kterou se upřesňuje vymezení jednotek, společných částí domu a výše spoluvlastnických podílů na domě a na pozemcích po dokončení stavby

6. Dodatek č. 1 Smlouvy o výstavbě bytových jednotek formou půdní vestavby v budově č.p. 172, Roháčova 3, Praha 3, postavené na pozemku parc.č. 890/1, rozšíření jedné bytové jednotky, sloučení dvou bytových jednotek a o převodu spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 890/1 a 890/2, vše zapsáno na LV č. 15314, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, kterým se upřesňuje vymezení jednotek, společných částí domu a výše spoluvlastnických podílů na domě a na pozemcích po dokončení stavby

7. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Baranova č.p. 1899, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012

8. Odejmutí svěřené správy k pozemku parc.č. 2639/276, vedenému na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha 9. Prodej pozemku parc.č. 3008/2, vedeného na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha,  Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, při ul. Květinková, Praha 3

10. Prodej pozemku parc. č. 2931/311, zapsaného na LV č. 1636 vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, ul. Květinková, společnosti AMIGRAF, spol. s r.o., IČ 452 42 011, za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby, v souladu s § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků (občanský zákoník)

11. Revokace usnesení ZMČ č. 223 ze dne 17. 12. 2020 — Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2021

12. Uzavření dohod o narovnání mezi Městskou částí Praha 3 a příjemci dotací v r. 2020

13. Uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na rok 2021

14. Vyřazení bytových jednotek, vymezených dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, z prodeje. U jednotek nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce.

15. Výjimka ze Souboru pravidel prodeje jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 3, v platném znění, pro prodej pronajaté bytové jednotky v budově č.p. 265, 266, 273, 297, 299, 301, která je součástí pozemku parc.č. 1887/2, k.ú. Žižkov, Roháčova 36, 38, 40, 34, 44, 42, Praha 3 , zapsané na LV č. 24727, vedeném u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

16. Smlouva o výstavbě, jejímž předmětem je výstavba šesti bytových jednotek formou půdní vestavby a stavební úpravy dvou nebytových jednotek, směřující ke změně v užívání na jednotky bytové v budově č.p. 1739, Žerotínova 66, Praha 3, na pozemku parc. č. 2081, vše zapsáno na LV č. 20207, vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Žižkov, obec Praha

17. Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2021 v oblasti správy nemovitostí

18. Dotazy, připomínky, podněty, interpelac

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

  • Zpráva Zastupitelstva městské části Praha 3 o činnosti za I. pololetí 2021

  • Zpráva Rady městské části Praha 3 o činnosti za I. pololetí 2021

  • Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 18. zasedání Zastupitelstva městské části, konaného dne 22. 6. 2021

  • Zápisy z Výborů ZMČ Praha 3

19. zasedání ZMČ 14. 9. 2021

Pozvánka na 19. jednání ZMČ Praha 3 dne 14. 9. 2021
30. 08. 2021
344 kB
Program 19. jednání ZMČ Praha 3 dne 14. 9. 2021
07. 09. 2021
201 kB
materialy1
07. 09. 2021
14 MB
materialy2
07. 09. 2021
3 MB
materialy3
07. 09. 2021
198 kB
materialy4
07. 09. 2021
3 MB
materialy5
07. 09. 2021
6 MB
materialy6
07. 09. 2021
3 MB
Login