logo Praha 3 no zoneMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jiří Ptáček

 

P O Z V Á N K A

na 16. zasedání Zastupitelstva městské části,
které se bude konat dne 16. 2. 2021 od 15:00 hodin
Kongresový sál, hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3

 

Program a materiály jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, od úterý 9. 2. 2021 od 15:00 hodin nebo ke stažení níže.


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části — 16. zasedání dne 16. 2. 2021 d 15:00 hodin
Kongresový sál Hotelu Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

 • Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut.
  Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut.
  Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.
   
 • 0. Schválení programu 16. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Návrh přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 3 - volební období 2021—2025
 • 2. Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2021
 • 3. Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2022—2026
 • 4. Připomínky MČ Praha 3 k návrhu změny územního plánu ÚPn SÚ HMP číslo Z 2600/00 v rámci veřejného projednání a k návrhu podkladové studie této změny
 • 5. Revokace usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 213 ze dne 27.10.2020 o bezúplatném nabytí pozemku parc.č. 1919/24 v k.ú. Vysočany
 • 6. Zpeněžení nemovité věci formou výběrového řízení s využitím elektronické aukce, týkající se prodeje spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 2136, jehož součástí je stavba č.p. 1687, o velikosti id. 275/1200, zapsaného na listu vlastnictví č. 1095, v k.ú. Žižkov, obci Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 3, ul. Želivského 39, Praha 3
 • 7. Prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně spolku „Krásná žába z.s.“
 • 8. Návrh smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem je výstavba čtyř bytových jednotek formou půdní vestavby v budově č.p. 2446, Jeseniova 75, Praha 3, na pozemku parc. č. 2070, vše zapsáno na LV č. 15958, vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Žižkov, obec Praha
 • 9. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajaté bytové jednotky v budově č.p. 383, 384, která je součástí pozemku parc. č. 1423 a funkčně souvisejících pozemků parc. č. 1425/14, 1425/15, 1425/27, vše zapsáno na LV č. 24894, vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Žižkov, obec Praha.
 • 10. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 244, 410, 436, 437, která je součástí pozemku parc. 1870/4, vše zapsáno na LV č. 1636, vedeném u Katastrálního úřadu pro hl.m.Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Žižkov, obec Praha, ulice Roháčova 244/48, 410/46, Ostromečská 436/7, 437/9, Praha 3.
 • 11. Odstoupení od kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky v budově č.p. 272, 274, která je součástí pozemku parc.č. 964/6, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc. č. 964/24, 964/25 vše zapsáno na LV č. 24119, vedeném u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Žižkov, adresou Praha 3, Českobratrská 7, 9, bez uplatnění sankcí
 • 12. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu s bývalými nájemci bytu v domě Vinohradská 114/1756V, Praha 3
 • 13. Změna v obsazení kontrolního výboru
 • 14. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 15. zasedání ZMČ, konaného dne 17. 12. 2020
 • Zápisy z Výborů ZMČ