MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jiří Ptáček


Zrušení jednání zastupitelstva městské části Praha 3

 

Na základě pokynu Ministerstva vnitra ze dne 16. 3. 2020 ruším jednání zastupitelstva městské části Praha 3 původně svolaného na 17. 3. 2020.

Odůvodnění:
Jednání zastupitelstva městské části je zrušeno na základě pokynu Ministerstva vnitra doručeného městské části dne 16. 3. 2020 ve 13:31.

V pokynu se mimo jiné uvádí:
„Oproti dosavadním krizovým opatřením neobsahuje nynější opatření výjimku pro zasedání orgánů veřejné moci, která se konají na základě zákona. Současně platí, že cílem mimořádného opatření je zachování akceschopnosti orgánů obce pro plnění úkolů krizového řízení.

Přestože krizové opatření, zakazující od 16. 3. 2020, 0:00 volný pohyb osob, nevylučuje možnost svolat jednání zastupitelstva obce, Ministerstvo vnitra sděluje, že se tak může konat pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné.

Není-li tato podmínka splněna, pak zasedání nelze konat, a případně svolané zasedání je třeba zrušit.“


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 11. zasedání Zastupitelstva městské části,
které se bude konat dne 17. 3. 2020 od 15:00 hodin
velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 10. 3. 2020 od 15:00 hodin


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části 11. zasedání ze dne 17.03.2020 od 15 hodin

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut.
Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut.
Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

 • 0. Schválení programu 11. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Petice za dodržení Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 3
 • 2. Změna jednacího řádu výborů zastupitelstva městské části
 • 3. Rezignace a jmenování člena Výboru pro majetek
 • 4. Akční plán pro rok 2020 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024
 • 5. Žádost o udělení souhlasu se změnou v užívání sušárny v 8.NP na bytovou jednotku a Změna prohlášení vlastníka budovy č.p. 2278, postavené na pozemku parc.č. 2626, Radhošťská 2278/1, Praha 3, vše k.ú. Vinohrady, obec Praha, s dohodou o vypořádání podílů.
 • 6. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
 • 7. Návrh Smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem je výstavba pěti bytových jednotek formou půdní vestavby domě č.p. 353, který je součástí pozemku parc. č. 673, Seifertova 69, Praha 3, vše k.ú. Žižkov, obec Praha
 • 8. Dotace z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2020 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR - Klášter karmelitánů s kostelem sv. Anny, Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa, Čajkovského 669/36, 130 00 Praha 3 -Žižkov (oprava
 • střechy kostela)
 • 9. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci, týkající se spoluvlastnického podílu o velikosti id. 15/75 k pozemku parc.č. 512 v k.ú. Žižkov, se společností VITKOVIA CENTRUM s.r.o., IČ 03652181
 • 10. Odejmutí svěřené správy k majetku - objektům sloupů veřejného osvětlení a stavbě zapínacího místa, vybudovaným v rámci investiční akce městské části Praha 3 pod názvem "Revitalizace Kostnického náměstí", na pozemcích parc.č. 256, parc.č. 257, parc.č. 630/1 a parc.č. 630/2 , vše v k.ú. Žižkov
 • 11. Odejmutí svěřené správy k majetku - objektům sloupů veřejného osvětlení, vybudovaným v rámci investiční akce městské části Praha 3 pod názvem "Úpravy Komenského náměstí, k.ú. Žižkov, Praha 3", na pozemcích parc.č. 933/1, 934 a 936/1, vše v k.ú. Žižkov
 • 12. Odejmutí svěřené správy k majetku - objektům sloupů veřejného osvětlení, vybudovaným v rámci investiční akce městské části Praha 3 pod názvem "Obnova náměstí Barikád, Praha 3 - Žižkov", na pozemcích parc.č. 1966/1 a 1965, vše v k.ú. Žižkov
 • 13. Koupě pozemku parc.č. 2965/2 v k.ú. Vinohrady, nově vzniklého rozdělením pozemku parc.č. 2965 v k. ú. Vinohrady dle geometrického plánu č. 2282-20/2018
 • 14. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Jičínská č.p. 613, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 15. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Radhošťská č. p. 2278, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 16. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Zelenky-Hajského č.p. 1826, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 17. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Jeseniova č.p. 2446, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 18. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Vinohradská č. p. 1888, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 19. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Hořanská č.p. 1513, 1514, 1515, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 20. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Koněvova č.p. 2414, 2415, 2416, 2417, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 21. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Čajkovského č. p. 2422, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 22. Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
 • 23. Dodatek č. 18 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
 • 24. Dodatek č. 20 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
 • 25. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
 • 26. Dodatek č. 23 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
 • 27. Rozpočtová opatření v roce 2020
 • 28. Prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně spolku „Krásná žába z.s.“
 • 29. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Zpráva městské části Praha 3 o činnosti za II. pololetí 2019
 • Zpráva Zastupitelstva městské části Praha 3 o činnosti za II. pololetí 2019
 • Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území městské části Praha 3 v roce 2019
 • Informace o vyRady řízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 10. zasedání ZMČ
 • Zápisy z výborů