Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Materiály k projednání ZMČ

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

které se bude konat v úterý 21, 6. 2022 od 15 h

velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí na hlavní vrátnici na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 14. 6. 2022 od 15 h nebo ke stažení ZDE.


Peogram Zastupitelstva městské části
23. zasedání ze dne 21. 6. 2022 od 15 h

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
Bod ,,Dotazy, připomínky a podněty občanů" je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut. Bod ,,Ddotazy, připomínky a podněty zastupitelů" je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů, nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut. Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

 • 0. Schválení programu 23. schůze Zastupitelstva městské části

 • 1. Návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 - volební období 2022—2026

 • 2. Prodej nemovité věci — nepronajatých nebytových jednotek dle Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 3, platném v době schválení jejich prodeje, vysoutěžených formou výběrového řízení s elektronickou aukcí dle protokolu, schváleného usnesením RMČ č. 186 ze dne 23. 3. 2022

 • 3. Prodej nemovité věci —- nepronajatých nebytových jednotek dle Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 3, platném v době schválení jejich prodeje, vysoutěžených formou výběrového řízení s elektronickou aukcí dle protokolu, schváleného usnesením RMČ č. 313 ze dne 4. 5. 2022

 • 4. Prodej nemovité věci — nepronajatých nebytových jednotek dle Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 3, platném v době schválení jejich prodeje, vysoutěžených formou výběrového řízení s elektronickou aukcí dle protokolu společnosti GAVLAS, spol. s r.o., IČ 60472049 ze dne 3. 6. 2022

 • 5. Prodej pozemků parc. č. 2639/153 a 2639/155, vedených na LV č. 1636 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, při ul. K Chmelnici, Praha 3

 • 6. Prodej pozemku parc.č. 2931/409 v k.ú. Žižkov, obec Praha, nově vzniklého na základě geometrického plánu č. 3606-148/2021, oddělením z pozemku parc.č. 2931/257, vedeného na LV č. 1636 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha

 • 7. Prodej pozemků parc. č. 2639/241 a 2639/242, vedených na LV č. 1636 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, při ul. Na Lučinách, Praha 3

 • 8. Prodej pozemku parc.č. 2931/407, nově vzniklého oddělením z pozemku parc.č. 2931/132, vedeného na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dle geometrického plánu č. 3586-126/2021

 • 9. Opětovné projednání prodeje pozemků parc.č. 2931/259, parc.č. 2931/309, parc.č. 2931/305 a parc.č. 2931/311, vedených na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, při ul. Květinková, Buková, Praha 3

 • 10. Žádost o svěření pozemku parc.č. 3566/13 vedeného na LV 1873 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, tvořícího zeleň přiléhající k parku Židovské pece, Praha 3, do správy městské části Praha 3

 • 11. Odejmutí svěřené správy k movitému majetku — kovové demontovatelné tribuně pro 828 osob, umístěné v prostoru fotbalového stadionu — Viktoria Žižkov, na pozemku parc.č. 163/1, vedeného na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha

 • 12. Odejmutí svěřené správy k majetku — sloupu veřejného osvětlení, vybudovanému v rámci investiční akce městské části Praha 3 pod názvem „Stavební úpravy parku Židovské pece — západní část, na pozemku parc.č. 3566/1, k.ú. Žižkov, Praha 3", vedeném na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha

 • 13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu fotbalového stadionu č. 2022/00099/OMA-ONNM, na adrese Seifertova 2871/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, představujícího soubor movitých a nemovitých věcí, nacházejících se na pozemcích parc.č. 163/1, 163/5, 163/8, 163/11, 163/19, 163/20, 163/21, 166/7, 166/8, 166/9, 166/21, vedených na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha

 • 14. Prodej dlouhodobého hmotného movitého majetku, kterým je technologické zařízení kotelny umístěné ve zprivatizovaném domě Baranova č.p. 1374, Praha 3, Společenství pro dům Baranova 1374, Praha 3, IČO 28975227 (příloha pouze elektronicky)

 • 15. Souhlas s prodejem 35 bytů kupujícímu Hlavní město Praha (příloha pouze elektronicky)

 • 16. K záměru přejmenování ulice Koněvovy na ulici Hartigovu

 • 17. Dotace z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2022 — Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR - Římskokatolická farnost u sv. Prokopa Praha - Žižkov, Čajkovského 669/36, 13 00 Praha 3 - Klášter karmelitánů s kostelem sv. Anny (oprava oken v hlavní lodi kostela nad bočními emporami)

 • 18. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 3 za rok 2021

 • 19. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2021 (příloha pouze elektronicky)

 • 20. Rozpočtová opatření v roce 2022

 • 21. Zásadní připomínky samosprávy MČ Praha 3 k veřejnému projednání návrhu nového tzv. Metropolitního územního plánu Praha

 • 22. Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji hl. m. Prahy a současně Zásady spoluúčasti investorů na rozvoji městské části Praha 3 včetně návrhu vzorových smluv

 • 23. Revokace usnesení ZMČ č. 394 ze dne 15. 3. 2022 k Dodatku č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, IČO: 65990641

 • 24. Vyřazení bytových jednotek, vymezených dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, z prodeje. U jednotek nebylo ve schválené lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce.

 • 25. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění — pronajaté bytové jednotky v budově č.p. 265, 266, 273, 297,299, 301, která je součástí pozemku parc.č. 1887/2, k.ú. Žižkov, zapsané na LV č. 24727, vedeném u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Žižkov, obec Praha.

 • 26. Smlouva o výstavbě, jejímž předmětem je výstavba čtyř bytových jednotek formou půdní vestavby a přístavba výtahu v domě č.p. 1113, na pozemku parc.č. 1969, k.ú. Žižkov, na adrese Koněvova 70, Praha 3, vše zapsáno na LV č. 19771, vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Žižkov, obec Praha

 • 27. Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023

 • 28. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023 — Dotační program pro oblast životního prostředí

 • 29. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023 — Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

 • 30. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023 — Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže

 • 31. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023 — Dotační program pro oblast kultury

 • 32. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023 — Dotační program pro oblast památkové péče

 • 33. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023 — Dotační program pro oblast sociální a zdravotní

 • 34. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023 — Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu — síť služeb

 • 35. Memorandum o spolupráci mezi HMP a MČ Praha 3 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 3

 • 36. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Zápisy z Výborů ZMČ

 • Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 22. zasedání Zastupitelstva městské části, konaného dne 15. 3. 2021

 

23. zasedání ZMČ 21. 6. 2022

pozvánka — 23. jednání ZMČ Praha 3 — 21. 6. 2022
06. 06. 2022
311 kB
program ZMČ — 23. jednání ZMČ Praha 3 — 21. 6. 2022
14. 06. 2022
201 kB
materialy1
16. 06. 2022
802 kB
materialy2
16. 06. 2022
302 kB
materialy3
16. 06. 2022
641 kB
materialy4
16. 06. 2022
195 kB
materialy5
16. 06. 2022
2 MB
materialy6
16. 06. 2022
7 MB
materialy7
16. 06. 2022
12 MB
materialy8
16. 06. 2022
7 MB
materialy9
16. 06. 2022
7 MB
materialy10
16. 06. 2022
469 kB
Login