Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Materiály k projednání ZMČ

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

v úterý 18. 6. 2024 od 15 h

ve velké zasedací síni radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


Program a materiály k projednání jsou k dispozici od úterý 11. 6. 2024 od 15 h (ke stažení zde)


Program 11. zasedání Zastupitelstva městské části dne 18. 6. 2024

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut. Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v18:00 po dobu 60 minut. Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

 • 0. Schválení programu 11. schůze Zastupitelstva městské části

 • 1. Změna jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části

 • 2. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2023 (příloha pouze elektronicky)

 • 3. Schválení účetní závěrky městské části Praha 3 za rok 2023

 • 4. Rozpočtová opatření v roce 2024

 • 5. Prodej nemovité věci - nepronajatých nebytových jednotek dle Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha 3, v platném znění, vysoutěžené formou elektronické aukce dle protokolu, schváleného usnesením RMČ č. 404 ze dne 6. 6. 2024

 • 6. Založení právnické osoby k zajištění úklidu veřejných prostranství na území městské části Praha 3 - společnosti s ručením omezeným s názvem Čistá Trojka s.r.o.

 • 7. Akční plán pro rok 2024 a 2025 Koncepce prorodinné politiky městské části Praha 3 na období 2023—2027

 • 8. Dotace z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2024 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR — Římskokatolická farnost u sv. Prokopa Praha - Žižkov, Čajkovského 669/36, 13 00 Praha 3 - Klášter karmelitánů s kostelem sv. Anny (oprava krytiny střechy kostela — etapa 2024)

 • 9. Dotace z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2024 — Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR - Židovská obec v Praze, Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1 - Nový židovský hřbitov, Izraelská 712/1( záchranné práce na umělecky cenných náhrobcích a hrobech v havarijním stavu)

 • 10. Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2025

 • 11. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2025 — Dotační program pro oblast životního prostředí

 • 12. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2025 — Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

 • 13. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2025 — Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže

 • 14. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2025 — Dotační program pro oblast kultury

 • 15. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2025 — Dotační program pro oblast památkové péče

 • 16. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2025 — Dotační program pro oblast sociální a zdravotní

 • 17. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2025 — Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb

 • 18. Smlouva o zřízení předkupního práva k předmětu nájmu — fotbalovému stadionu na adrese Seifertova 2871/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, představujícímu soubor movitých a nemovitých věcí, který zahrnuje pozemky parc.č. 163/1, 163/5, 163/8, 163/11, 163/19, 163/20, 163/21, 166/7, 166/8, 166/9, 166/21, vedené na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a movité věci na těchto pozemcích umístěné, a to ve prospěch nájemce — společnosti FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s., IČO 63080818

 • 19. Rozhodnutí o změně stanov společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, a.s., IČO: 28533062

 • 20. Koupě jednotky č. 2930/53 vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahrnující jiný nebytový prostor, nacházející se v budově č.p. 2930 na adrese Olgy Havlové 2930/35, Praha 3 - Žižkov, jež je součástí pozemku parc.č. 3541/204, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 26634 a 26635 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, vedených Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha (příloha pouze elektronicky)

 • 21. Prodej pozemku parc.č. 531/4 v k.ú. Žižkov, obec Praha, nově vzniklého na základě geometrického plánu č. 4125-4/2024, oddělením z pozemku parc.č. 531, zapsaného na LV č. 1636, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha

 • 22. Odejmutí majetku ze svěřené správy MČ P3 — čtyř stacionárních kamer, nacházejících se na třech sloupech veřejného osvětlení a jednom sloupu rozvodném, na pozemcích parc.č. 4435/29 a parc.č. 4435/30, zapsaných na LV 1873 a pozemku parc.č. 4435/20 zapsaném na LV 1636, všechny k.ú. Žižkov, obec Praha, vedených Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha

 • 23. Odkoupení movité věci — prodejního kiosku a nemovité věci — stánku s občerstvením, stavby bez čp/če, nezapsané v KN, včetně odboček přípojek inženýrských sítí, nacházejících se na pozemku parc. č. 1780/1, zapsaného na LV č. 1636, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha

 • 24. Prodej dlouhodobého hmotného movitého majetku, kterým je technologické zařízení kotelny umístěné ve zprivatizovaném domě č.p. 1159, Domažlická 9, Praha 3, Společenství vlastníků Domažlická 9/1159, Praha 3, IČO 039 58 825 (příloha pouze elektronicky)

 • 25. Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kultura Praha 3, Čajkovského 12a/12, Praha 3

 • 26. Dodatek č. 21 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

 • 27. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Vyhodnocení plnění Akčního plánu za rok 2023

 

11. zasedání ZMČ Praha 3 dne 18. 6. 2024

Pozvánka — 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 dne 18. 6. 2024
03. 06. 2024
146 kB
Program — 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 dne 18. 6. 2024
11. 06. 2024
203 kB
materialy1
11. 06. 2024
14 MB
materialy2
11. 06. 2024
10 MB
materialy3
11. 06. 2024
7 MB
materialy4
11. 06. 2024
3 MB
materialy5
11. 06. 2024
402 kB
materialy6
11. 06. 2024
1 MB
materialy7
11. 06. 2024
269 kB
Login