Poplatníkem místního poplatku je od 1. 1. 2004 držitel psa podle místa trvalého pobytu nebo sídla, ne majitel psa. To znamená, že poplatníkem je osoba, která se o psa stará, zajišťuje mu veterinární péči apod. Poplatkům podléhají psi od 3 měsíců věku, přihlašují se osobně, do 15 dnů od nabytí držitelem.

Vyřizuje

Odbor ekonomický, oddělení poplatků

Lipanská 11, 1. patro, č. 110
tel. 222 116 330, e-mail: jitkau@praha3.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00-12.00, 12.30-18.00 hod.

Možno objednat návštěvu i přes on-line rezervační systém

Oddělení poplatků spravuje tento poplatek v plném rozsahu v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami (vede evidenci majitelů psů na základě jejich přihlášení a odhlášení k poplatku, provádí vyhledávací činnost ve spolupráci s městskou policií, vydává evid. známky, vyměřuje a vybírá poplatek za psy, vyhotovuje a rozesílá poštovní poukázky, vede evidenci plateb, vymáhá nedoplatky vč. exekučních řízení).

Ohlašovací povinnost

  • Každého psa (i čipovaného či nepodléhajícího poplatku) je nutno osobně přihlásit k evidenci a vyzvednout známku do 15 dnů od jeho nabytí bez ohledu na to, je-li čipován či nikoli. Poplatková povinnost pak začíná uplynutím 3 měsíců věku psa.
  • Pokud pes již nežije nebo byl předán jinému majiteli, event. se majitel přestěhoval (zvl. mimo Prahu 3) je třeba neprodleně ve vlastním zájmu psa co nejdříve (dle vyhláčky do 15 dnů) písemně (doporučeně) nebo osobně odhlásit a tím ukončit k 1. dni následujícího měsíce platební povinnost. Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
  • Poplatník je povinen nahlásit veškeré změny, které mohou mít vliv na výši poplatku, případně jeho existenci vůbec.

Co je potřeba

  • Občanský průkaz držitele psa
  • očkovací průkaz psa

Po přihlášení dostávají majitelé evidenční známku a složenky poštou, hlášení změn je možné písemně do 15 dnů.

Lhůty pro vyřízení

V případě doložení potřebných dokladů většinou na počkání

Poplatky

za jednoho psa  1500 Kč za rok
za psa druhého (a každého dalšího) téhož držitele 2 250 Kč
V rodinném domě 
za prvního psa  600 Kč za rok
za psa druhého (a kažhého dlašího) téhož držitele 900 Kč za rok
Poživatelé starobního, invalidního, či vdovského důchodu (pokud je jediným zdrojem přijmu), poživatelé sirotčího důchodu
za jednoho psa  200 Kč za rok
za psa druhého (a každého dalšího) téhož držitele 300 Kč za rok

Slevy:

  • Osvobozeni od poplatku jsou psi, sloužící jako doprovod osobám se ZTP-P, psi záchranářští s příslušným vycvičením, služební psi policejní. Psi, opatření mikročipem, registrovaným v databázi Magistrátu hl. m. Prahy, mají slevu 350,- Kč ze základní sazby poplatku po dobu 2 let, počínaje rokem následujícím po roce čipování a zavedení do databáze MHP.
  • Psi, převzatí z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, jsou osvobozeni od placení poplatku úplně, a to po dobu 2 let od data převzetí psa.

Formuláře

Příslušný formulář získáte na Odboru ekonomickém, odd. poplatků, Lipanská 11, 1. patro, č. dveří 110

Časté dotazy zde

 

Odkaz na vyhlášku