V souladu s nařízením vlády od pondělí 12. října 2020:    

Úřední hodiny
pondělí
8—13 h
středa
12—17 h

Poplatníkem místního poplatku je od 1. 1. 2004 držitel psa podle místa trvalého pobytu nebo sídla, ne majitel psa. To znamená, že poplatníkem je osoba, která se o psa stará, zajišťuje mu veterinární péči apod. Poplatkům podléhají psi od 3 měsíců věku, přihlašují se osobně, do 15 dnů od nabytí držitelem.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSA

Vyřizuje
Odbor ekonomický, oddělení poplatků
Pracoviště: Lipanská 11, Praha 3, 1. patro, kancelář č. 110 (vchod do budovy z ulice Lipanská č. 9 nebo z radnice na Havlíčkově nám.700/9)
Telefonní spojení: 222 116 330, e-mail: urbankova.jitka@praha3.cz

Možno objednat návštěvu i přes on-line rezervační systém

Právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Praha č.23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Místní poplatek ze psů

Poplatníkem místního poplatku ze psa je držitel psa, fyzická nebo právnická osoba přihlášená nebo má sídlo na území České republiky a je způsobilá k právním úkonům, nebo zákonný zástupce, nebo zástupce na základě neověřené plné moci.

Držitelem psa je osoba, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila (pečuje o něj, zajištuje veterinární péči apod.). Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel nebo ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince

 • kterému byl povolen trvalý pobyt
 • který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce
 • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany
 • kterému byla udělena mezinárodní ochrana

Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato povinnost vznikla.

Ohlášení k místnímu poplatku         

Ohlášení k místnímu poplatku ze psa provádí držitel psa s trvalým pobytem na Praze 3 nebo s ohlášením místa pobytu na Praze 3 (cizinci) osobně na oddělení místních poplatků, bez ohledu na to, kde se fyzicky se psem vyskytuje.

Při jednání je držitel psa povinen prokázat svoji totožnost (platný občanský průkaz, cestovní pas) a je vhodné mít očkovací průkaz psa. Zástupce držitele psa je povinen předložit neověřenou plnou moc. Požaduje-li poplatník úlevu na místním poplatku podle příslušných ustanovení, je povinen svůj nárok na ni prokázat příslušnými doklady (např. potvrzení o převzetí psa z útulku, důchodový výměr (občané mladší 65 let), průkaz ZTP nebo ZTP/P).

Jako přípravu ke splnění ohlašovací povinnosti je možno využít formulář, který naleznete ZDE

Po předložení vyplněného formuláře je stanoven datum vzniku poplatkové povinnosti, výše sazby poplatku, přidělen variabilní symbol pro platbu a vydána evidenční známka pro psa.

Sazba poplatku

 • základní sazba činí ročně 1.500,-Kč za jednoho psa a 2.250,-Kč za každého dalšího psa
 • sazba poplatku pro psy chované v rodinném domě činí ročně 600,-Kč za jednoho psa a 900,-Kč za každého dalšího psa
 • sazba pro držitele psa, jehož jediným příjmem je invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, anebo poživatel sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let činí ročně 200,- Kč za jednoho psa a 300,-Kč za každého dalšího psa
 • sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600,-Kč za jednoho psa a 900,-Kč za každého dalšího psa

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

Splatnost a úhrada poplatku

Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to:

 • nečiní-li více než 600,- Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku,
 • činí-li více než 600,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

Vznikne-li poplatková povinnost přede dnem splatnosti, je splatný tak, jak je uvedeno výše a v ostatních případech, tj. v případě vzniku poplatkové povinnosti po datu uvedených splátek, je splatný vždy najednou do 15 dnů od jejího vzniku

Úhrada poplatku se může provádět

 • pod přiděleným variabilním symbolem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku
 • prostřednictvím poštovní poukázky typu A na poště
 • hotově nebo platební kartou v příjmové pokladně Úřadu městské části Praha 3 na Havlíčkově nám.700/9 (přízemí) nebo Seifertova 51 (přízemí) kde je nutné předložit poštovní poukázku, která je držitelům psů rozesílána

Číslo účtu (místní poplatek ze psa): 030015-2000781379/0800

Variabilní symbol: přidělen při ohlášení

Osvobození a úlevy

Od poplatku je ze zákona osvobozen držitel psa

 • kterým je osoba nevidomá.
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
 • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoba provozující útulek pro zvířata
 • osoba, které stanoví povinnost držení a užívání psa zvláštní právní předpis, možno využít formulář, který naleznete ZDE

Od poplatku jsou vedle držitelů psů osvobozených podle zákona osvobozeni i držitelé psů

 • chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • jejímiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost,
 • služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
 • převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města Prahy po dobu dvou let od převzetí (tato skutečnost nemá vliv na přihlášení k místnímu poplatku)

Seznam útulků na území hl. m. Praha, na které lze poskytnout osvobození po dobu dvou let, naleznete ZDE.

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa identifikačním číslem podle veterinárního zákona a přihlásí se do evidence chovatelů psů (do 30 dnů od označení psa identifikačním číslem) v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb. hl. m. Praha, o místním poplatku ze psů. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Evidence chovatelů psů

Každý kdo se stane chovatelem psa chovaného na území hlavního města Prahy a zároveň označeného podle veterinárního zákona, je povinen se do 30 dnů od této skutečnosti přihlásit do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. Prahy. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele psa, kterou lze zaslat poštou nebo na e-mail: posta@praha.eu, příp. prostřednictvím datové schránky hl. m. Praha: 48ia97h

Registrační kartu chovatele psa naleznete ZDE

Chovatel je povinen evidenci ohlásit (možno telefonicky) nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí.

Adresa pracoviště:
Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní
Jungmannova 35/29, Praha 1, II. patro, č. místnost 231a – 231b – 234

Návštěvní dny: pondělí 12.00 – 17.00 hod., středa 8.00 – 18.00 hod.
Telefonní spojení: 236 002 257, 236 002 254, 236 003 102, 236 002 392, 236 002 317                            

Změna v ohlášení k místnímu poplatku

Poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit osobně nebo písemně na oddělení místních poplatků všechny skutečnosti, které jsou odlišné od údajů uvedených v ohlášení a mohou mít vliv na jeho poplatkovou povinnost, zejména tedy:

 • skutečnosti, které mají vliv na ZMĚNU sazby (např. přiznání starobního důchodu, který je nadále jediným příjmem poplatníka, přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P apod.). K ohlášení změn je možno využít formulář, který naleznete ZDE
 • skutečnosti, které mají za následek ZÁNIK poplatkové povinnosti (prodej či darování psa, zcizení nebo zaběhnutí psa, úhyn psa, změna adresy trvalého bydliště). Ohlášení zániku poplatkové povinnosti se provádí písemným podáním anebo lze využít formulář, který naleznete ZDE.

Písemné podání nebo vyplněný formulář   

 • odešlete prostřednictvím datové schránky MČ Praha 3, ID datové schránky: eqkbt8g
 • pošlete poštou na adresu: Oddělení místních poplatků, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3.
 • osobně zaneste na jednu z podatelen Úřadu MČ Praha 3 - Havlíčkovo nám. 9 (přízemí, místnost č. 30) nebo Seifertova 51 (přízemí)
 • osobně předejte na oddělení místních poplatků

Sankce

 • Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, je možno uložit pokutu dle ustanovení § 247a Zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (nesplnění ohlášení nebo jiné oznamovací povinnosti)
 • Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek dle ustanovení §11 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní vybrané právní předpisy vztahující se k chovu psů

 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Praha č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně
 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Praha č. 8/2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péčí

Časté dotazy zde

Odkaz na vyhlášku