Mgr. Bohumil Cirek
koordinátor veřejných zakázek

tel. 222 116 247
e-mail cirek.bohumil@praha3.cz

Ing. Milan Hausner
pověřenec GDPR

tel. 222 116 712
e-mail hausner.milan@praha3.cz
 • sestavuje návrhy smluv na základě požadavků tajemníka, starosty a vedoucích odborů
 • poskytuje konzultace a právní podporu odborům úřadu voblasti jejich činnosti
 • vykonává právní agendu v samostatné působnosti podle pokynů starosty a tajemníka
 • zpracovává stanoviska ke konkrétním právním otázkám na základě žádosti orgánů městské části, uvolněných členů ZMČ, tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ
 • kontroluje materiály předkládané do rady a zastupitelstva, aby byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
 • spolupracuje s příslušnými externími advokáty MČ, koordinuje a kontroluje jejich práci
 • zastupuje MČ ve vybraných právních sporech a jednáních před soudy, příp. jinými orgány
 • vede evidenci soudních sporů městské části
 • metodicky řídí právní činnost ostatních odborů ÚMČ
 • podílí se na tvorbě vnitřních předpisů ÚMČ,
 • na základě žádosti příslušnéhoodboru posuzuje typ veřejné zakázky a stanovuje postup v konkrétním případě
 • kontroluje a zodpovídá za právní náležitosti zadání veřejné zakázky
 • zodpovídá za realizaci celého průběhu veřejné zakázky
 • zajišťuje poradenskou a rozborovou činnost vagendě uplatňování zákona o zadávání veřejných zakázek
 • vykonává činnosti vyplývající zčl. 38 a čl. 39 Nařízení (EU) 2016/679(tzv. GDPR), zajišťujefunkci pověřence pro ochranu osobních údajů
 • poskytuje ostatním odborům informace a poradenství ojejich povinnostech podle GDPR a dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů
 • monitoruje soulad s GDPR, dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy adalší dokumentací ÚMČ v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti,
 • zajišťuje zvyšování povědomí a odborné přípravy zaměstnanců