Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Místní poplatky

Psy máme rádi stejně jako vy, a proto jsme pro vás připravili koše se sáčky, které platíme z části vašich poplatků. Vyřešíte u nás také platby za rekreační pobyt, vstupné, užívání veřejného prostranství a další poplatky.

Poplatek ze psů

Kdo hradí poplatek?

 • Poplatek hradí držitel psa podle místa trvalého pobytu nebo sídla, ne jeho majitel. Platí tedy osoba, která se o psa stará a která má trvalý pobyt nebo ohlášení místa pobytu na území České republiky.

 • Poplatky se vztahují na psi starší tří měsíců. Přihlásíte je osobně do 15 dnů od nabytí držitelem.


Jak provedu ohlášení?

 • Ohlášení k místnímu poplatku ze psa provádí držitel psa s trvalým pobytem na Praze 3 nebo s ohlášením místa pobytu na Praze 3 osobně na oddělení místních poplatků bez ohledu na to, kde se fyzicky se psem vyskytuje. Jako přípravu ke splnění ohlašovací můžete využít formulář.

 • Předložíte občanský průkaz nebo cestovní pas a je vhodné mít očkovací průkaz psa. Zástupce držitele psa předloží neověřenou plnou moc. Požadujete-li úlevu na místním poplatku, prokážete svůj nárok například potvrzením o převzetí psa z útulku, důchodovým výměrem, průkazem ZTP nebo ZTP/P.

 • Po předložení vyplněného formuláře je stanoven datum vzniku poplatkové povinnosti, výše sazby poplatku. Obdržíte variabilní symbol pro platbu a evidenční známku pro psa.

 • Každý, kdo se stane chovatelem psa chovaného na území hlavního města Prahy a zároveň označeného podle veterinárního zákona, je povinen se do 30 dnů přihlásit do evidence chovatelů psů pomocí registrační karty chovatele, kterou si můžete stáhnout zde a vyplněnou zaslat poštou nebo na e-mail posta@praha.eu, případně prostřednictvím datové schránky 48ia97h.

 • Na evidenci zároveň ohlásíte nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí. Bližší informace získáte na stránkách Magistrátu hlavního města Prahy.


Kolik zaplatím?

 • Základní roční sazba je 1 500 Kč za jednoho psa a 2 250 Kč za každého dalšího.

 • Roční poplatek za jednoho psa v rodinném domě je 600 Kč a 900 Kč za každého dalšího.

 • Držitel psa, jehož jediným příjmem je invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, poživatel sirotčího důchodu nebo osoba starší 65 let platí ročně 200 Kč za jednoho psa a 300 Kč za každého dalšího.

 • Roční sazba za psa užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, je 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč za každého dalšího.


Kdy zaplatím?

 • Pokud není poplatek vyšší než 600 Kč ročně, zaplatíte nejpozději do 31. března každého roku.

 • Pokud je poplatek vyšší 600 Kč ročně, zaplatíte ve dvou splátkách nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

 • Uvedené termíny platí, také pokud vznikne poplatková povinnost přede dnem splatnosti. V případě vzniku poplatkové povinnosti po datu uvedených splátek uhradíte poplatek najednou do 15 dnů od jejího vzniku.


Jak zaplatím?

 • Převodem pod přiděleným variabilním symbolem na účet číslo 030015-2000781379/0800. Variabilní symbol obdržíte při ohlášení.

 • Prostřednictvím poštovní poukázky typu A.

 • Hotově nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Praha 3 na Havlíčkově nám. 9 v přízemí nebo v Seifertově 51 v přízemí. Na místě předložíte poštovní poukázku, kterou jste obdrželi.


Kdo nemusí zaplatit?

Od poplatku je osvobozena

 • osoba nevidomá,

 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby,

 • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

 • osoba provozující útulek pro zvířata

 • osoba, které stanoví povinnost držení a užívání psa zvláštní právní předpis — formulář k ohlášení.

Od poplatku jsou osvobozeni i držitelé psů

 • chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,

 • jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové a státní příslušníci cizích států, požívající výsady a imunity podle mezinárodního práva,

 • sloužících Policii ČR a městské policii a psů záchranářských a lavinových, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád,

 • převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města Prahy po dobu dvou let od převzetí. Seznam útulků na území hl. m. Prahy, na které lze poskytnout osvobození po dobu dvou let, najdete zde.

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa identifikačním číslem podle veterinárního zákona a přihlásí se do evidence chovatelů psů (do 30 dnů od označení psa identifikačním číslem) v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.


Jak ohlásím změnu?

Do 15 dnů ohlásíte osobně nebo písemně na oddělení místních poplatků zejména

 • skutečnosti, které mají vliv na změnu sazby, např. přiznání starobního důchodu, přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P apod. — formulář k ohlášení změn.

 • skutečnosti, které mají za následek zánik poplatkové povinnosti, např. prodej, darování, zcizení, zaběhnutí, úhyn psa, změna adresy trvalého bydliště. Ohlášení zániku poplatkové povinnosti se provádí písemným podáním anebo lze využít formulář.

Písemné podání nebo vyplněný formulář předáte

 • prostřednictvím datové schránky eqkbt8g,

 • poštou na adresu Oddělení místních poplatků, Havlíčkovo nám. 9,

 • osobně na jednu z podatelen Úřadu MČ Praha 3 — Havlíčkovo nám. 9 (přízemí, místnost č. 30) nebo Seifertova 51 (přízemí)

 • osobně na oddělení místních poplatků.


Co když za psa neplatím?

Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy lze uložit pokutu (nesplnění ohlášení nebo jiné oznamovací povinnosti).

Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, může správce poplatku může zvýšit poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek.


Můžu vyřídit elektronicky?

Elektronicky nelze z legislativních důvodů provést ohlášení k poplatku za psa (majitel si musí převzít psí známku). Ostatní úkony lze vyřídit elektronicky těmito způsoby:

 • Pošlete e-mail na adresu podatelna@praha3.cz opatřený kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem

 • Pošlete datovou zprávu ze své datové schránky do naší datové schránky eqkbt8g (datová zpráva nemusí být opatřena žádným elektronickým podpisem)

Formuláře ke stažení

Poplatek z pobytu

Koho se poplatek týká?

Od 1. 1. 2021 činí poplatek 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku. Hradí ho osoba, která v obci není přihlášená. Týká se pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele.


Poplatek nemusí hradit

Poplatku nepodléhají: osoba nevidomá, která je držitele průkazu ZTP/P a její průvodce, osoba mladší 18 let a osoba s trvalým pobytem na území obce.


Kdy se musím ohlásit?

 • Ohlášení podáváte správci poplatku do 30 dnů ode dne zahájení činnosti v poskytování úplatného krátkodobého pobytu. Ukončení této činnosti mu ohlásíte do 15 dnů.

 • Do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce posíláte měsíční hlášení, a to i když jsou nulová.

 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, oznámíte ji správci poplatku do 15 dnů.

 • Do 15. dne každého následujícího měsíce odvádíte vybrané poplatky s příslušným přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu 19-2000781379/0800.

Všechny ubytované osoby je nutno vést v knize hostů, a to bez rozdílu, zda bude poplatek platit, či ne. Kniha hostů se uchovává 6 let k případné kontrole.

Veškeré vyplněné formuláře zasílejte datovou schránkou eqkbt8g, poštou na adresu úřadu, e-mailem na podatelna@praha3.cz (pouze s připojeným uznávaným elektronickým podpisem) nebo doneste osobně do podatelny na Havlíčkovo náměstí 9.


Můžu vyřídit elektronicky?

Ano, za dodržení legislativních a technických požadavků na elektronické dokumenty.

 • Pošlete e-mail na adresu podatelna@praha3.cz opatřený kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem

 • Pošlete datovou zprávu ze své datové schránky do naší datové schránky eqkbt8g (datová zpráva nemusí být opatřena žádným elektronickým podpisem)

Formuláře ke stažení

Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, reklamní a prodejní akce.

více informací

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá například za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb. Správu tohoto poplatku včetně vydávání povolení k záboru veřejného prostranství vykonává odbor dopravy.

Více informací

Sankční platby

Oddělení poplatků vede centrální evidenci veškerých pokut, ukládaných jednotlivými odbory Úřadu městské části Praha 3. Vede také účetní evidenci pohledávek a plateb, sleduje nedoplatky, zasílá upozornění na daňové nedoplatky, vydává výzvy k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení.

Adresa, telefon

Lipanská 11, Praha 3, +420 222 116 333

Úřední hodiny

rezervujte si termín (místní poplatek ze psa)

rezervujte si termín (místní poplatek z pobytu)

Login