Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Živnostenské oprávnění

Adresa, telefon:
pracoviště: Lipanská 14, Praha 3
Oddělení správní a živnostenského rejstříku je umístěno ve 2. a 3. patře - tel. 222 116 417
Oddělení kontrolní je umístěno v 1.patře - tel. 222 116 424

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.30 hod.
rezervujte si termín
Nejaktuálnější informace o podnikání na živnostenský list včetně právních předpisů, rádce a nejrůznějších programů na podporu OSVČ najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Co potřebuji?
    • Svéprávnost a bezúhonnost
    • Občanský průkaz
    • Doložit odbornou či zvláštní způsobilost v případě řemeslné, vázané a koncesované živnosti
    • Hotovost k zaplacení poplatků na místě, případně kartu pro platbu v pokladně úřadu
Kde provedu ohlášení?
Osobně
    • Ohlášení můžete podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu — centrálního registračního místa (CRM)
    • Pokud je podáte prostřednictvím služby Czech POINT, počítejte navíc s poplatkem 50 Kč.

Kapacita přímého odbavení na přepážce je z důvodu personální nouze omezena na celkem 40 denně.
Při osobním podání u přepážky využijte systém pořadových lístků (na jeden pořadový lístek vyřizujeme jedno podání).
Výdej lístků v úřední den je ukončen po vyčerpání uvedené kapacity nebo v 17 h.
Elektronicky
    • Doporučujeme využívat k podání portál občana, komunikaci prostřednictvím systému datových schránek, podání poštou či podání na podatelnu úřadu.
    • K ohlášení můžete využít také web aplikaci JRF (jednotný registrační formulář).

Jak dlouho to trvá?
Zápis do živnostenského rejstříku provedeme a výpis vydáme do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení.

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Živností nejsou činnosti uvedené v §3 živnostenského zákona a k činnostem zde uvedeným nelze získat živnostenské oprávnění.
Odbor živnostenský se skládá ze dvou oddělení, a to oddělení správního a živnostenského rejstříku (ohlašování živností, žádosti o koncese, ohlašování změn, výpisy z živnostenského rejstříku, a vydávání Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele) a oddělení kontrolního (výkon živnostenské kontroly, přestupková a správní řízení ve věci ukládání sankcí, pozastavování a rušení živnostenských oprávnění).
Kdy mám jít na oddělení Správní a živnostenského rejstříku, které se nachází na zmíněné adrese ve 2. a 3. patře?
    1. V tomto oddělení můžete ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi.
    2. Dále zde ohlašujete všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a to do 15 dnů od jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsaná v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel.
    3. Správní oddělení též vyřizuje zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost a pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele nebo zániky při úmrtí.
    4. Žádáte zde o výpis z živnostenského rejstříku.
    5. Ohlašujete zde přerušení či znovuzahájení provozování živnosti.

Kdy mám jít na Kontrolní oddělení, které se nachází na zmíněné adrese v 1. patře?
    1. Z vlastní vůle – v případě, že máte potřebu podat podnět k prošetření, zda podnikatel dodržuje povinnosti uložené mu zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících s podnikáním, nebo v případě, že si potřebujete ujasnit své povinnosti podnikatele ve vztahu ke kontrolujícím orgánům.
    2. Z vlastní vůle – pokud vykonáváte funkci odpovědného zástupce ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a hodláte oznámit živnostenskému úřadu, že jste výkon této funkce ukončili.
Výše uvedené úkony lze učinit též písemně.
    3. Z moci úřední – ve všech případech, kdy jste předvoláni k podání vysvětlení, ke kontrole, ke svědecké výpovědi, k řízení o správním deliktu či k řízení o přestupku apod., přičemž patřičné poučení o následku vašeho nekonání (nedostavení se bez řádné omluvy) naleznete vždy v konkrétní písemnosti, kterou jste obdrželi.
Doporučení: zabezpečte si příjem písemností tak, abyste se o případném předvolání včas dozvěděli a mohli v dané věci jednat.

Vyvolávací systém
Na odboru živnostenském je instalován vyvolávací systém, který je k dispozici ve 2. a 3. patře budovy Lipanská 14.
Přepážky jsou rozmístěny takto: 2. patro – přepážky 1 – 5, 3. patro – přepážky 6 – 8.
Potom, co klient zvolí úkon a vytiskne si klientský lístek, bude přesměrován k právě volné přepážce.
    • V případě, že se klient nachází ve II. patře a je volán volnou přepážkou ve třetím patře, objeví se na zobrazovací jednotce u čísla přepážky šipka nahoru např. 6 ↑, a klient se přesune k přepážce č. 6 ve třetím patře, kde bude obsloužen.
    • V případě, že se klient nachází ve třetím patře a bude volán volnou přepážkou ve druhém patře, objeví se na zobrazovací jednotce u čísla přepážky šipka dolů 3 ↓ a klient se přesune k přepážce č. 3 ve druhém patře, kde bude obsloužen.
    • Je možné využít rezervace času prostřednictvím rezervačního systému dostupného na webových stránkách.
    • Podání na odbor živnostenský lze učinit mimo osobní návštěvy též např. odesláním vyplněného formuláře z datové schránky podatele do datové schránky úřadu.

Login