vedoucí oddělení: Ing. Petra Vlachová

tel. 222 116 424
e-mail Vlachova.Petra@praha3.cz

Provádí kontrolní činnost v rozsahu stanoveném zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zák.č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád).

 • Rozhodnutím ukládá podnikateli odstranit nedostatky zjištěné při provozování živnosti.
 • Projednává přestupky dle příslušných ustanovení § 61 – 63 živnostenského zákona.
 • Rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. a), b) a d).
 • Rozhoduje o pozastavení provozování živnosti a o zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 2,3,4,5 a 6 a stanovuje dobu, po kterou živnost nelze provozovat dle § 58 odst.8 živnostenského zákona
 • Ukládá podnikateli provozujícímu cestovní agenturu nebo cestovní kancelář zákaz protiprávního jednání při provozování těchto živností, které porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů a kterého se dopustil na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor dle § 59 živnostenského zákona
 • Vede evidenci pokut a kontrol.
 • Vyřizuje a vede evidenci stížností, oznámení a podnětů občanů v rámci své působnosti.
 • Zajišťuje součinnost s orgány odborného dozoru, orgány činnými v trestním řízení a dotčenými orgány státní správy v oblasti kontrolní činnosti.
 • Dále provádí dozorovou činnost nad plněním vybraných povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních právních předpisů:
  • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
  • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
  • zákon č. 247/2006 Sb., o omezení nočního provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době,
  • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu,
  • Zákon č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
  • zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb,

Jana Chvojková
referentka

tel. 222 116 426
e-mail Chvojkova.Jana@praha3.cz

Mgr. Ľubica Švecová
referentka

tel. 222 116 428
e-mail svecova.lubica@praha3.cz

Zita Šulcová
referentka

tel. 222 116 396
e-mail Sulcova.Zita@praha3.cz

Mgr. Michaela Pajerová
referentka

tel.

222 116 395
e-mail: pajerova.michaela@praha3.cz

Ing. Jiří Pokorný
referent

tel.

222 116 427
e-mail: pokorny.jiri@praha3.cz