vedoucí oddělení: Ing. Michal Studničný

tel. 222 116 386
e-mail studnicny.michal@praha3.cz
 • projednává dokumentaci staveb s veřejnoprávními orgány a dohlíží na zapracování jejich vyjádření do projektů plánovaných rekonstrukcí a investic objektů MČ P3, svěřených příspěvkovým organizacím
 • vypracovává zadání pro zadávací a nabídková řízení v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách a usneseními RMČ
 • projednává návrhy smluv o dílo po technické stránce ve spolupráci s právníkem před podpisem statutárním zástupcem
 • předává zhotovitelům zadání a podmínky k výběrovému řízení včetně upřesňujících technických a technologických informací
 • organizuje a vede agendu na úseku nabídkového a výběrového řízení pro realizaci staveb a projektů u plánovaných rekonstrukcí a investic zajišťovaných odborem technické správy majetku a investic
 • spravuje nemovitosti, které jsou svěřeny MČ P3, příspěvkové organizace zřízené MČ P3
 • kontroluje a odsouhlasuje správnost fakturace zhotovitelů díla
 • zúčastňuje se tvorby, projednávání a kontroly plnění rozpočtu stavební údržby v odboru
 • spolupracuje na návrhu plánu rekonstrukcí a investic určených a odsouhlasených MČ P3 a zajišťovaných Odborem technické správy majetku a investic
 • zajišťuje technické podklady pro zpracování nájemních smluv objektů spravovaných odborem technické správy majetku a investic
 • spolupracuje s řediteli příspěvkových organizací při návrzích, nebo odsouhlasení provádění oprav a investic v rámci příspěvkových organizací
 • zajišťuje technickou pomoc pro jednotlivé příspěvkové organizace
 • přijímá a posuzuje návrhy jednotlivých příspěvkových organizací na investiční akce a zařazuje je do dlouhodobého plánu investic a oprav

Radmila Janečková
referentka

tel. 222 116 381
e-mail Janeckova.Radmila@praha3.cz

Petr Dobiáš
referent

tel. 222 116 790
e-mail dobias.petr@praha3.cz