Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Oddělení dotací

Dotace poskytované MČ Praha 3

 • spravuje agendu žádostí o dotace poskytovaných ze strany MČ Praha 3

 • vede evidenci žádostí o dotace

 • kontroluje formální stránku žádostí

 • spolupracuje s IT podporou při správě dotačního softwaru (např. edituje údaje, aktualizuje programy a kritéria, spravuje uživatelské účty apod.)

 • spolupracuje s dalšími komisemi a výbory MČ Praha 3 a poskytuje jim informace o dotačních žádostech

 • poskytuje žadatelům metodickou, technickou a administrativní podporu při vyplňování žádostí

 • v případě zájmu organizuje semináře pro žadatele o dotace, příp. i pro hodnotitele

 • po odsouhlasení Výborem pro dotační politiku připravuje aktualizaci dotačních zásad a programů pro jednání RMČ a ZMČ

 • připravuje podklady pro jednání Výboru pro dotační politiku, RMČ a ZMČ

 • připravuje a rozesílá žadatelům písemné vyrozumění o přidělení či nepřidělení dotace

 • připravuje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, zajišťuje podpisy obou smluvních stran, zajišťuje zveřejnění smluv v registru smluv a v registru de minimis

 • zajišťuje vyplacení poskytnutých dotací

 • provádí kontrolu vyúčtování dotací


Účelové fondy

 • zodpovídá za správnost provedení financování z účelových peněžních fondů MČ Praha 3

 • realizuje usnesení RMČ a ZMČ, týkající se jednotlivých účelových peněžních fondů, pokud z nich vyplývá úkol pro OE

 • provádí a zodpovídá za převody finančních prostředků z účelových peněžních fondů

 • sleduje splátky návratných finančních výpomocí a bezúročných zápůjček z rozpočtu MČ Praha 3, resp. z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 a zodpovídá za vymáhání pohledávek

 • připravuje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu MČ P3 prostřednictvím Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva MČ Praha 3 na základě usnesení RMČ a ZMČ


Dotace přijímané MČ Praha 3

 • aktivně vyhledává dotační příležitosti pro městskou část

 • zajišťuje zpracování dotačních žádostí pro městskou část

 • vede evidenci dotačních žádostí podaných městskou částí

 • administrativně zajišťuje veškeré náležitosti spojené s realizací dotačních projektů

 • průběžně sleduje a podílí se na realizaci dotačních projektů

Kontakty

1
Ing. Žák Daniel
vedoucí oddělení dotací
Čahoj Viktor
referent oddělení dotací
Mgr. Gotmanovová Alena
referent oddělení dotací
Login