Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Informace pro zájemce o byt

Městská část poskytuje podporované bydlení znevýhodněným osobám, potřebným profesím a příspěvkovým organizacím. V případě zájmu nás kontaktujte.

2icon-upozorneni1-blackVzhledem k počtu schválených žadatelů v evidenci a s přihlédnutím k omezeným časovým možnostem na dokončení administrativních procesů po dobu mandátu bytové komise, rozhodla Rada městské části Praha 3 usnesením č. 548 ze dne 7. 7. 2022  pozastavení přijímání nových žádostí o nájem bytu, a to od 1. 8. 2022.


Vybrané byty MČ nabízí formou elektronických aukcí.

Pravidla podporovaného bydlení v Praze 3

Praha 3 od roku 2020 změnila systém přidělování obecních bytů ohroženým skupinám svých občanů, kteří se dostanou do bytové nouze. Pravidla jsou transparentní a jsou založena na bodovém hodnocení jednotlivých žadatelů. Největší pozornost je věnována rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům. Součástí pravidel je i přidělování bytů podporovaným profesím a bytů v domech s pečovatelskou službou.

Kritéria přidělování bytů jsou nově pro všechny podporované skupiny stejná. Každý, kdo si zažádá o tzv. sociální byt, je hodnocen podle sady bodových kritérií. Tato kritéria zohledňují míru bytové nouze, ve které se žadatel nachází. Zda žije v bytě, kde například nezvládá platit komerční nájem a hrozí mu akutní vystěhování, zda žije v azylovém domě, na ubytovně nebo v hygienicky závadném bytě. Systém zohledňuje i to, zda jde o jednotlivce či rodinu s dětmi, jejich věk, zdravotní stav či případný hendikep žadatele, bere se v potaz také délka pobytu na Praze 3 a další. Součástí nových pravidel jsou i profesní byty pro učitele či sociální pracovníky.

Příjem rozhoduje

Důležitým kritériem v pravidlech podporovaného bydlení je finanční limit příjmů žadatele. Jednou ze vstupních podmínek je čistý příjem, který musí být menší nebo roven 2,4 násobku životního minima po odečtení normativních nákladů na bydlení (ty určuje vláda nařízením).

Kontrola a následná podpora

U každého žadatele o nájem bytu provádí sociální odbor šetření, aby reálně vyhodnotil bytovou situaci a doporučil bodování u kritérií, která jsou založena na subjektivním hodnocení. Bodování je tedy přesnější (např. podpora matek samoživitelek by měla jít skutečně matkám, které se starají o své děti samy, nikoliv žijí ve svazku nesezdané). Sociální odbor hodnotí stav bytu, příjmovou situaci a sociální situaci tak, aby pomohl identifikovat ty nejzranitelnější skupiny žadatelů.

I poté, co žadatel dostane byt, péče o něj nekončí. Pokud to situace žadatele vyžaduje, je mu doporučena také následná podpora. Tu zajišťují pracovníci a pracovnice spolupracujících neziskových organizací, fungujících v rámci tzv. doplňkové sítě sociálních služeb. Profesionálové z těchto organizací navážou s domácností individuální spolupráci a poskytnou potřebnou podporu, která má za hlavní cíl bezproblémové zabydlení a zejména další udržení bydlení.

Spolupráce s hlavním městem

Praha 3 na začátku roku 2020 podepsala Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze s hlavním městem, a zřídila Kontaktní místo pro bydlení, kde pracovníci radnice pomáhají nejen vyplnit žádost o byt, ale zejména poskytují širší poradenství a podporu lidem, řešícím svou bytovou situaci. Zaměstnanci a zaměstnankyně Kontaktního místa pro bydlení zhodnotí jejich bytovou situaci, poradí, co vše se zohledňuje při hodnocení, jak a kde čerpat finanční příspěvky či různé druhy konkrétního poradenství.

Přidělování bytů

Ročně se v naší městské části, podle dlouhodobých statistik, uvolní zhruba stovka bytů. Ty jsou v různém stavu. Pouze některé byty je možné pronajmout hned, řada vyžaduje opravu a někdy i komplexní rekonstrukci. Část uvolněných bytů směřuje za účelem zisku do obecní pokladny ke komerčním pronájmům za nejvyšší nabídku, druhá je ponechána pro účely podporovaného bydlení. Nájemní smlouva se uzavírá zpravidla na dva roky, u nájemců starších 70 let na dobu neurčitou. Standardní výše nájemného v sociálních bytech MČ Praha 3 je 145 Kč/m2/měsíc.

Bodový systém umožňuje vytvořit pořadník — evidenci schválených žadatelů, podle níž se byty přidělují. Při přidělování bytů je vždy zohledněna velikost domácnosti. Součástí pravidel je také stanovení optimální dispozice a velikosti bytu pro žadatele. Je to proto, aby jednotlivec neobýval třípokojový byt, zatímco rodina s dětmi by se tísnila v garsonce.

Evidence schválených žadatelů

Horní hranice čistého příjmu pro podání žádosti

Typ rodiny ŽM Normativ na bydlení 2,4 násobek ŽM po odečtení normativu
Jednotlivec 3 860 Kč 8 577 Kč 17 841 Kč
Dva dospělí 6 750 Kč 11 929 Kč 28 129 Kč
Dospělý + dítě 5 520 Kč 11 929 Kč 25 177 Kč
2 dospělí + dítě 8 720 Kč 15 953 Kč 36 881 Kč
2 dospělí + 2 děti 11 940 Kč 19 617 Kč 48 273 Kč

Bodový systém

Příjmy žadatele – násobek životního minima 1 – 6 bodů
Délka pobytu na Praze 3 (trvalý nebo skutečný) 0 – 10 bodů
Bytová nouze  
     Délka 2 – 6 bodů
     závažnost (nejisté bydlení, bez bytu, bez střechy) až 30 bodů (bonifikace za dítě)
Rodinná situace za každé dítě + 2 body
     věk dětí v domácnosti + 2 – 4 body
     faktory zranitelnosti (samoživitelství, těhotenství) + 4 – 8 bodů
Rizikové situace a překážky  
     předchozí pobyt v dětském domově nebo náhradní rodinná péče + 10 / + 6 bodů
     oběť domácího násilí + 5 bodů
     vysoký věk + 5 – 7 bodů
Zdravotní stav + 3 – 15 bodů

ESF OPZ + Praha logolink

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, operačním programem zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473

Žádosti

3icon-upozorneni1-redŽádosti o nájem bytu pro potřebné profese prosím v tuto chvíli již nepodávejte.
Termín pro podání žádostí pro tento rok byl do
 31. 5. 2023. Informace o vyhlášení nového termínu pro podávání těchto žádosti bude po jejím stanovení uvedena zde.

Informace a formuláře ke stažení

Evidence žadatelů

Evidence schválených žadatelů a pořadník

Časté otázky a odpovědi

Jaká je aktuální výše nájmu v obecních bytech?

Výše nájmu u nově uzavíraných smluv je stanovena na 145,- Kč/m2/měsíc.

Kdo může podat žádost o byt v kategorii podporované bydlení?

Žadatel musí splnit tyto vstupní podmínky pro zařazení do evidence:

a) Žadatel je občanem EU. Výjimkou může být občan třetí země, jehož nezaopatřené dítě žijící ve společné domácnosti má české občanství a skutečně pobývá na území MČ P3.

 b) Žadatel je na území MČ P3 hlášen k trvalému pobytu, případně prokáže skutečný pobyt na území MČ P3.

c) Žadatel nebo jiná osoba, která s ním sdílí domácnost, není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitého majetku určeného k bydlení na území ČR.

d) Žadatel či člen jeho domácnosti se neúčastnili privatizace bytů z majetku státu, kraje nebo obce.

 e) Žadatel nebo jiná osoba, která s ním sdílí, resp. bude sdílet domácnost, nemá žádné nevypořádané finanční závazky vůči MČ P3.

 f) Doložený čistý příjem3 všech členů domácnosti žadatele je po odečtení normativních nákladů na bydlení pro hlavní město Prahu (podle aktuálního nařízení vlády) menší nebo roven 2,4 násobku příslušného ŽM. Příjem žadatele v exekuci, respektive jeho domácnosti, je pro potřeby výpočtu dále snížen o výši doložených exekučních splátek.

Na jakou dobu jsou uzavírány nájemní smlouvy k bytům?

Obvykle na dobu určitou jeden až dva roky. V případě nájemců starších 70 let je nájemní smlouva uzavírána na dobu neurčitou.

Co je potřeba k prodloužení doby nájmu? 

Nájemce, který má zájem o prodloužení smlouvy, musí doložit celkovou výši příjmů domácnosti za posledních 6 měsíců, kopii posledního daňového přiznání všech osob, které společně bydlí a hospodaří, potvrzení o bezdlužnosti vůči MČ P3 (ve vztahu k užívanému bytu), aktuální evidenční list a čestné prohlášení zahrnující vlastnictví nemovitého majetku. Může doplnit také informace o sociální situaci, zdravotním stavu nebo jiné relevantní skutečnosti.

Má MČ byty i pro vybrané profese?

Ano. Nájem bytu je zde vázán na zaměstnanecký poměr u níže uvedených organizací či výkon potřebné profese. Podmínkou pro přidělení bytu je doporučení navrhující organizace. Potřebnými profesemi a navrhujícími organizacemi jsou:

  • Zaměstnanci příspěvkových organizací, tj. převážně učitelé (příslušný odbor ÚMČ Praha 3)

  • Zaměstnanci městské policie HMP (Obvodní ředitelství Městské policie Praha 3)

  • Zaměstnanci Policie ČR (Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy)

  • Sociální pracovníci (Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3)

  • Zaměstnanci ÚMČ Praha 3 (tajemník ÚMČ Praha 3)

Jak se mohu ucházet o pronájem bytu v obálkové metodě nebo v aukci?

Informace najdete na stránce Obecní byty formou aukce.

Vyřizuje

Odbor bytů — Kontaktní místo pro bydlení Kontaktní-místo-pro-bydlení
Havlíčkovo náměstí 11, 1. patro
+420 222 116 575
+420 222 116 775

Úřední hodiny — Kontaktní místo pro bydlení

pondělí
9—12 h 13—17 h
(17—18 h objednaní klienti)
středa
9—12 h

13—17 h

(17—18 h objednaní klienti)

Login