Zpracovatel:

odbor organizační

Vydáno:

11. 6. 2019

Účinnost:

1. 7. 2019

Revize a změny dokumentu

Verze

Vydáno

Účinnost

Popis revize/změny

Zpracovatel

0.

11. 6. 2019

1. 7. 2019

usnesení ZMČ č. 78

OOR

1.

27.10.2020

27.10.2020

usnesení ZMČ č. 197

OOR

2.

17.12.2020

17.12.2020

usnesení ZMČ č. 218

OOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

Čl. 1 Úvodní ustanovení
Čl. 2 Svolání zasedání zastupitelstva
Čl. 3 Příprava zasedání zastupitelstva
Čl. 4 Účast členů zastupitelstva na zasedání
Čl. 4a Účast členů zastupitelstva na zasedání formou videokonference
Čl. 5 Účast dalších osob na zasedání zastupitelstva
Čl. 6 Program zasedání
Čl. 7 Průběh zasedání zastupitelstva
Čl. 8 Hlasování
Čl. 9 Dotazy členů zastupitelstva
Čl. 10 Opatření k zabezpečení nerušeného průběhu zasedání
Čl. 11 Přerušení a ukončení zasedání zastupitelstva
Čl. 12 Ukončení zasedání zastupitelstva
Čl. 13 Výbory zastupitelstva
Čl. 14 Kluby členů zastupitelstva
Čl. 15 Zápis ze zasedání zastupitelstva
Čl. 16 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Čl. 17 Závěrečná ustanovení

Zastupitelstvo městské části Praha 3 (dále jen „zastupitelstvo“) se usneslo podle § 87 odst. 3 a § 66 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání, průběh zasedání a usnášení zastupitelstva a způsob kontroly plnění jeho usnesení.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo hlasováním v mezích daných obecně platnými právními předpisy.
 3. Postavení, pravomoc a působnost zastupitelstva je upravena zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, zvláštními zákony a Statutem hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Člen zastupitelstva je povinen vykonávat svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy (kromě úkolů uložených mu v souladu s tímto jednacím řádem a zákonem).
 5. Člen zastupitelstva je povinen se zúčastňovat zasedání zastupitelstva, zasedání jiných orgánů městské části Praha 3, jejichž je členem, plnit úkoly vyplývající pro něj z výkonu funkce v těchto orgánech a úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů městské části Praha 3, a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
 6. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti městské části Praha 3 v orgánech městské části Praha 3 mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, anebo pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu městské části Praha 3, který má danou záležitost projednávat, nejpozději však při zahájení projednávání konkrétního bodu (dále jen „střet zájmů“). Oznámení je vždy součástí zápisu ze zasedání daného orgánu městské části Praha 3.

Čl. 2
Svolání zasedání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva svolává písemně starosta městské části Praha 3 (dále jen „starosta“), a to podle potřeby, nejméně však 4 krát za rok.
 2. Termín zasedání zastupitelstva musí být stanoven tak, aby členové zastupitelstva obdrželi pozvánku nejméně 7 dní před konáním mimořádného zastupitelstva a nejméně 14 dní před konáním řádného zastupitelstva.
 3. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva na základě:
  a) písemné žádosti jedné třetiny všech členů zastupitelstva; zasedání zastupitelstva se v takovém případě musí konat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla Úřadu městské části Praha 3 (dále jen „úřad“) doručena písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání;
  b) usnesení rady k projednání mimořádně závažných materiálů, kvůli krizové situaci, ke slavnostním příležitostem nebo ke společnému jednání s jiným orgánem;
  c) písemné žádosti primátora hlavního města Prahy; zasedání zastupitelstva se v takovém případě musí konat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla úřadu doručena písemná žádost;
  d) písemné žádosti, podepsané nejméně 0,5 % občanů městské části Praha 3, na projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstva; v takovém případě musí být předmětná záležitost projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy byla úřadu doručena písemná žádost.
 4. Materiály navržené k projednání členové zastupitelstva obdrží nejméně 7 kalendářních dnů předem. Program a materiály určené pro jednání zastupitelstva budou zveřejněny nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva na webových stránkách městské části Praha 3 a v tištěné podobě na úřadě, konkrétně na Odboru organizačním, kde do nich lze nahlédnout, pořídit si výpis nebo kopii za úhradu. Zpracovatel materiálů odpovídá za to, že dokumenty, které ze zákonných důvodů nemohou být zveřejněny v úplné podobě (údaje spadající pod režim obchodního tajemství nebo zákona o ochraně osobních údajů), budou zpracovány i v anonymizované podobě. Materiály, které jsou ve výjimečných a odůvodněných případech předloženy členům zastupitelstva v kratším termínu, budou přístupné k nahlédnutí nejpozději v den zasedání zastupitelstva městské části Praha 3.
 5. Zasedání zastupitelstva jsou ustavující (čl. 2 odst. 6), řádná (čl. 2 odst. 7) a mimořádná (čl. 2 odst. 8).
 6. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Ustavující zasedání zastupitelstva volí starostu, místostarosty a další členy rady, a zřizuje finanční a kontrolní výbor. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva do doby, než je zvolen starosta nebo zástupce starosty.
 7. Řádná zasedání se konají v termínech uvedených podle čl. 2 odst. 1 a tak, aby se jich mohla účastnit veřejnost, zpravidla v úterý od 15:00 hod.
 8. Mimořádná zasedání jsou všechna zasedání zastupitelstva, která je povinen svolat starosta podle čl. 2 odst. 3 a v termínech tam uvedených. Informace o termínu konání mimořádného zasedání zastupitelstva a navrženém programu jednání, včetně materiálů k projednání se poskytují členům zastupitelstva a občanům nejpozději 7 kalendářních dní před jeho konáním. Pokud se jedná o mimořádné zasedání svolávané kvůli krizové situaci, mohou být informace o konání i materiály zveřejněny pouhé 2 dny předem.
 9. Úřad informuje občany o místě a době připravovaného řádného zasedání zastupitelstva na úřední desce městské části Praha 3, na internetových stránkách městské části Praha 3, případně dalším vhodným způsobem v místě obvyklým, a to nejméně 14 kalendářních dní před jeho konáním. V případě mimořádného nebo přerušeného zasedání úřad informuje občany městské části Praha 3 stejným způsobem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před jeho konáním.

Čl. 3
Příprava zasedání zastupitelstva

 1. Přípravu zasedání zastupitelstva řídí starosta, který stanoví dobu a místo jednání. Za organizační a technické zabezpečení zasedání odpovídá tajemník úřadu (dále jen ”tajemník”). Organizační a technické zabezpečení zasedání zajišťuje úřad. Pozvánka obsahuje den, hodinu, místo konání, a informace o tom, kdy a kde budou členům zastupitelstva k dispozici písemné materiály.
 2. Materiály pro zasedání zastupitelstva obsahují:
  a)    úvodní list s názvem materiálu, označení předkladatele, zpracovatele,
  c)    návrh usnesení,
  d)    důvodovou zprávu a dopad na rozpočet ve smyslu celkových nákladů včetně výsledku projednání ve výborech a komisích, které věc projednávaly,
  e)    přílohy.
 3. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva mají všichni jeho členové a rada.
 4. Předkládané podklady musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření, která musí být v souladu s obecně platnými předpisy.
 5. Má-li být na pořad jednání zařazen návrh na zrušení usnesení rady, které je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva, musí být součástí podkladů dotčené usnesení, jakož i právní předpis, resp. usnesení zastupitelstva, s nímž je dané usnesení v rozporu, a vyznačení daného rozporu.
 6. Návrhy usnesení členů zastupitelstva se předkládají podle své povahy buď ústně na zasedání zastupitelstva, nebo písemně před zasedáním zastupitelstva. Mimo zasedání zastupitelstva se návrhy členů zastupitelstva předkládají předáním na Odbor organizační a předsedům jednotlivých klubů. Předloží-li člen zastupitelstva svůj návrh písemně před konáním již svolaného zasedání zastupitelstva, zpřístupní a zveřejní se podle čl. 2 odst. 4 neprodleně.

Čl. 4
Účast členů zastupitelstva na zasedání

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání. V případě neúčasti jsou povinni se písemně omluvit starostovi s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvají starostovi a v průběhu zasedání zastupitelstva předsedajícímu.
 2. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva před jeho zahájením podpisem na prezenční listinu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod je zaznamenáván do prezenční listiny s uvedením času příchodu, případně odchodu.
 3. Členové zastupitelstva zaujímají v zasedací síni vyhrazená místa podle zasedacího pořádku. Pro zasedací pořádek je rozhodující příslušnost ke klubu členů zastupitelstva a dohoda předsedů klubů.

Čl. 4a
Účast členů zastupitelstva na zasedání formou videokonference

 1. Členové zastupitelstva se mohou v případě, že jim byla nařízena karanténa nebo povinná izolace dle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo jiného právního předpisu, nebo byli pozitivně testováni na onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS CoV-2 a dosud neuplynula doba jejich povinné karantény, účastnit zasedání Zastupitelstva distančně, a to formou videokonference. Podmínkou umožnění distanční účasti na zasedání Zastupitelstva prostřednictvím videokonference je předchozí žádost adresovaná starostovi nebo jeho zástupci pověřenému řízením Zastupitelstva (popř. tajemníkovi), učiněná alespoň 12 hodin před zahájením zasedání Zastupitelstva a doložení nařízené karantény, nařízené izolace nebo pozitivního testu na onemocnění COVID-19.
 2. Na členy zastupitelstva účastnící se zasedání zastupitelstva osobně se vztahuje tento jednací řád v plném rozsahu.
 3. Na členy zastupitelstva účastnící se zasedání zastupitelstva distančně se tento jednací řád vztahuje tam, kde to povaha věci umožňuje. Distančně zúčastnění členové zastupitelstva nehlasují při tajném hlasování.
 4. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva přihlášením se do videokonferenční aplikace (např. MS Teams) tak, aby bylo možné jejich ztotožnění prostřednictvím obrazu i zvuku. Potvrzení jejich účasti zaznamená zaměstnanec úřadu do prezenční listiny. V případě, že člen zastupitelstva nejpozději současně s odůvodněnou žádostí podanou podle odst. 1 požádá i o poskytnutí technických prostředků umožňujících mu účast na zasedání prostřednictvím videokonferenční aplikace (notebook a připojení k internetu), úřad prostřednictvím odboru informatiky poskytne takovému členu zastupitelstva tyto prostředky, bude-li je mít aktuálně úřad k dispozici. Za zajištění odpovídá svolavatel zasedání Zastupitelstva.
 5. Do rozpravy se distančně připojení členové zastupitelstva hlásí prostřednictvím technického zařízení.
 6. Předsedající dává slovo řečníkům v pořadí, v jakém se přihlásili do rozpravy.
 7. Řečník, který není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, přihlášen ve videokonferenční aplikaci, ztrácí pořadí.
 8. Pozměňující, resp. doplňující návrhy zasílá distančně připojený člen zastupitelstva elektronicky na e-mail: zastupitelstvo@praha3.cz.
 9. Hlasování o předložených návrzích se uskutečňuje prostřednictvím technického zařízení; v případě nefunkčnosti technického zařízení zvednutím zřetelně čitelné cedule s nápisem „pro“, „proti“, nebo „zdržel se“.

Čl. 5
Účast dalších osob na zasedání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva se zúčastňuje tajemník.
 2. Zasedání zastupitelstva se zúčastňují vedoucí odborů úřadu, přizvaní zástupci právnických osob, které městská část založila, zřídila nebo v nichž má účast a další přizvaní odborníci, zejména zástupci Magistrátu hlavního města Prahy a jím zřízených organizací.
 3. Osoby uvedené v odstavci 2 odpovídají na dotazy, připomínky a podněty, které na ně vznesli členové zastupitelstva a občané městské části Praha 3. Do jednání zasahují pouze na základě výzvy předsedajícího. Předsedající vyzve osoby uvedené v odstavci 2 ve všech případech, kdy je to potřebné k objasnění projednávaného bodu, a v případě, kdy jej požádá předkladatel navrhovaného bodu nebo předseda zastupitelského klubu.
 4. Občanem městské části Praha 3 se pro účely tohoto jednacího řádu rozumí osoba, která má v souladu s § 8 a § 9 zákona o hlavním městě Praha právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska, tj.
  a) osoba starší 18 let, státní občan České republiky, který je v městské části Praha 3 přihlášen k trvalému pobytu (prokazuje se občanským průkazem) nebo
  b) osoba starší 18 let, cizí státní občan, který je v městské části Praha 3 přihlášen k trvalému pobytu, avšak pouze za podmínky, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (prokazuje se průkazem k trvalému pobytu) nebo
  c) osoba starší 18 let, která vlastní na území městské části Praha 3 nemovitost (prokazuje se výpisem z katastru nemovitostí ne starším než 3 měsíce).
 5. Občané dle bodu 4 tohoto článku mohou na zasedání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska k projednávanému bodu programu přihlášením do rozpravy.  
 6. Nesplňuje-li osoba přihlášená do rozpravy podmínky v čl. 5, odst. 4, rozhodnou členové zastupitelstva hlasováním o možnosti vystoupit na zastupitelstvu.
 7. Stanoviska občanů městské části Praha 3 k projednávanému bodu programu vyjádřené v písemné formě se vyvěsí na desce v zasedací místnosti zastupitelstva. Ústní přednesení stanoviska, případně ústní doplnění písemného stanoviska může trvat nejvýše 3 minuty.
 8. Občané městské části Praha 3 mají dále právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace občanů“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva, tajemníka, na zástupce právnických osob, které Městská část založila, zřídila nebo v nichž má účast (dále jen „interpelovaný“). Interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod jednacího dne zastupitelstva v předem určeném čase po předem určenou dobu jedné hodiny, po níž zastupitelstvo hlasuje o případném prodloužení s ohledem na rozsah přihlášených interpelací občanů, u řádného zastupitelstva vždy od 17:00 hodin. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li přihlášky vyčerpány dříve než v čase určeném pro interpelace občanů, pokračuje jednání bez přerušení interpelacemi členů zastupitelstva. Přihlášky jsou řazeny podle času jejich odevzdání a označeny pořadím interpelace, pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací občana na jednom zasedání zastupitelstva je omezen na 2 interpelace, přičemž druhou interpelaci může mít občan až poté, co jsou vyčerpány všechny ostatní přihlášky občanů. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 3 minuty, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 1 minutu. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný.  
 9. Pokud je interpelace občana vyřizována písemně, odpověď na ni musí být dána nejpozději do 30 dnů. Tato odpověď je zveřejněna na internetových stránkách Prahy 3. Seznam všech interpelací občanů včetně způsobu vyřízení je samostatnou přílohou dokumentů zveřejňovaných z jednání zastupitelstva na internetových stránkách Prahy 3.
 10. Ustanovení odstavce 5. až 9. se vztahuje i na čestného občana městské části Praha 3 a dále osoby starší 18 let, které jsou statutárním zástupcem právnické osoby mající sídlo na území městské části Praha 3 (prokazuje se výpisem z veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce).

Čl. 6
Program zasedání

 1. Návrh programu zasedání zastupitelstva stanoví a předkládá zastupitelstvu ke schválení rada.
 2. Návrh programu zasedání zastupitelstva sdělí předsedající při jeho zahájení.  
 3. K navrženému programu jednání jsou přípustné pozměňovací návrhy. Navrhnout lze zařazení, přeřazení nebo vyřazení bodu programu anebo změnu názvu bodu programu. Navrhovatel má právo svůj návrh odůvodnit. Přednesení návrhu včetně odůvodnění je omezeno lhůtou 3 minuty.
 4. Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy přesunout nebo sloučit body pořadu, nebo sloučit rozpravu ke dvěma i více bodům.
 5. Na jednání zastupitelstva se jedná jen o věcech, které byly zařazeny na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Věci zařazené do programu, které zastupitelstvo z jakýchkoliv důvodů nestihne projednat, musí být zařazeny do programu nejbližšího příštího zasedání zastupitelstva.
 6. Zamítne-li zastupitelstvo zařadit návrh na program jednání, je nepřípustné tento návrh znovu předložit v průběhu téhož zasedání zastupitelstva.
 7. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace členů zastupitelstva a občanů jsou zařazeny do programu každého zasedání zastupitelstva. Tyto body nelze z programu vypustit.

Čl. 7
Průběh zasedání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné. Pokud tomu nebrání závažné technické problémy, je ze zasedání zastupitelstva pořizován audiovizuální záznam, který je také přenášen on-line na internetu.  
 2. Jednání zastupitelstva řídí předsedající. Předsedajícím je starosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva. Toto ustanovení neplatí pro ustavující zasedání zastupitelstva.
 3. Předsedající zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání zastupitelstva, zjišťuje výsledek hlasování, dbá na to, aby zasedání zastupitelstva mělo pracovní charakter a věcný průběh.
 4. Není-li zasedání zastupitelstva zahájeno v čase, na který bylo svoláno, je předsedající oprávněn ohlásit ze závažných důvodů odklad zahájení zasedání zastupitelstva, a to po dobu nezbytně nutnou. Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva. Starosta svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání.
 5. Předsedající zahájí zasedání zastupitelstva, poté
  a) prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno;
  b) konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva a oznámí jména členů zastupitelstva, kteří se účastní zasedání formou videokonference;
  c) sdělí, že byl pořízen v zákonné lhůtě zápis z předchozího zasedání a zda byl ověřen; pokud byly proti zápisu podány námitky, sdělí kým a jaké, o těchto námitkách rozhodne zastupitelstvo;
  d) pověří zapisovatele provedením zápisu ze zasedání a dva členy zastupitelstva ověřením zápisu;
  e) nechá schválit program zasedání dle čl. 6.
 6. Úvodní slovo k jednotlivým návrhům přednese zpravidla předkladatel, případně zpracovatel. Předkladatel může návrh stáhnout, pokud se ještě nepřikročilo k hlasování. Předkladatel může při uvedení bodu programu předat slovo jinému členovi rady, tajemníkovi úřadu, řediteli organizace a zařízení, zřízeného nebo založeného městskou částí Praha 3 nebo přizvanému poradci. Je-li předsedající předkladatelem bodu programu, předá po dobu projednávání tohoto bodu řízení zasedání jinému členu zastupitelstva.
 7. Po uvedení bodu programu zahájí předsedající rozpravu.  
 8. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. V případě absence či poruchy elektronického hlasovacího zařízení se členové Zastupitelstva přihlašují do rozpravy písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Jinak předsedající uděluje slovo řečníkům v tom pořadí, v jakém se přihlásili do diskuse. Kdo není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, přítomen v jednací síni, ztrácí své pořadí. Předsedající uděluje slovo pracovníkům úřadu a zástupcům právnických osob, které městská část Praha 3 založila, zřídila nebo v nichž má účast k zodpovězení dotazu členů zastupitelstva a ostatním účastníkům zasedání dle svého uvážení.  
 9. Občané se do rozpravy hlásí prostřednictvím pracovníka úřadu, který jejich přihlášení předá předsedajícímu. Předsedající podle svého uvážení rozhodne, v které části rozpravy k danému bodu občan vystoupí. O tom, že bude občanovi uděleno slovo, je tento informován předsedajícím v předstihu. Občané mají v rozpravě stejná práva a povinnosti jako členové zastupitelstva.
 10. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor nebo poslanec, nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy, musí mu být uděleno. Osoby uvedené v předchozí větě však nemají právo v rámci svého vystoupení předkládat návrhy, o nichž by bylo zastupitelstvo povinno hlasovat.
 11. Člen zastupitelstva se může přihlásit k technické nebo faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy, a to prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. V případě absence či poruchy elektronického hlasovacího zařízení se člen zastupitelstva přihlašuje k technické nebo faktické poznámce zdvižením obou rukou znázorňujícím písmeno „T“. V tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě diskutuje.
 12. Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu. Za faktickou poznámku se považuje rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka. Nelze v nich však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce.
 13. Přednesení technické nebo faktické poznámky ani případná odpověď na technickou nebo faktickou poznámku jiného člena zastupitelstva nesmí překročit 1 minutu u faktické a 1 minutu u technické poznámky.
 14. Překročí-li člen zastupitelstva dobu k přednesení technické nebo faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, nebo není-li jeho vystoupení technickou nebo faktickou poznámkou anebo nemluví-li k věci, může mu předsedající po předchozím upozornění odejmout slovo, u technické poznámky se předchozí upozornění nevyžaduje. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení doby stanovené pro přednesení technické nebo faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, nebo z důvodu, že vystoupení člena zastupitelstva není technickou nebo faktickou poznámkou, je konečné.  
 15. Diskusní příspěvek trvá 3 minuty a každý člen zastupitelstva má nárok na čtyři diskusní příspěvky k témuž projednávanému bodu jednání, nerozhodne-li zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak. To se netýká předkladatele, jehož diskusní příspěvek na úvod bodu jednání a na závěr bodu jednání je časově neomezený. Člen zastupitelstva má právo si své diskusní příspěvky k témuž projednávanému bodu podle věty první libovolně spojit; o spojení svých jednotlivých diskusních příspěvků rozhoduje diskutující.
 16. Omezení v počtu vystoupení podle odstavce 15 se nevztahuje na odpovědi zaměstnanců úřadu, ani na případné technické a faktické poznámky.
 17. Ke slovu se mohou členové zastupitelstva přihlásit pouze do konce rozpravy. Rozprava je ukončena vyčerpáním přihlášek do diskuse nebo rozhodnutím zastupitelstva o ukončení rozpravy. Návrh na ukončení rozpravy může přednést kterýkoliv člen zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy bezprostředně po jeho přednesení. Těm členům zastupitelstva, kteří byli přihlášeni do diskuse před rozhodnutím o ukončení rozpravy, bude slovo ještě uděleno. Po ukončení rozpravy je předkladatel oprávněn ujmout se závěrečného slova.
 18. Člen zastupitelstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací návrhy týkající se návrhu usnesení a má z nich být zřejmé, na čem se má zastupitelstvo usnést. Pozměňovací návrhy se předkládají ústně v rámci rozpravy, je-li to nutné písemně v listinné nebo elektronické podobě. Předsedající může požádat člena zastupitelstva, aby svůj návrh zpřesnil.
 19. Ve věci, která již byla projednána v rámci pořadu jednání zastupitelstva, je již jednání na tomtéž zasedání nepřípustné. Řečníkovi, který v této věci chce vystoupit, předsedající slovo neudělí, popř. mu jej odejme, pokud mu již bylo uděleno. Toto pravidlo se nepoužije v rámci bodu „Dotazy, připomínky, podněty, interpelace“.

Čl. 8
Hlasování

 1. Po ukončení rozpravy vyzve předsedající členy zastupitelstva, aby o návrhu hlasovali. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Před zahájením hlasování předsedající zjistí, zda je zastupitelstvo schopno usnášení a upozorní, že bude přikročeno k hlasování. Návrh se projednává jako celek a hlasuje se o něm jako o celku, nenavrhne-li člen zastupitelstva během rozpravy, že se bude hlasovat o jednotlivých částech návrhu odděleně. Při odděleném hlasování o jednotlivých částech návrhu musí být na závěr hlasováno o návrhu jako celku. O návrzích týkajících se způsobu projednávání se hlasuje před projednáváním věci. O procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy ihned po skončení technické poznámky nebo řádného příspěvku, ve kterém zazněly.
 2. Pokud byly předloženy pozměňující návrhy, hlasuje se nejprve o nich v obráceném pořadí, než jak byly předloženy.
 3. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje o nich zastupitelstvo v pořadí určeném návrhovým výborem. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 4. Hlasování je zpravidla veřejné. Návrh na tajné hlasování je procedurálním návrhem. Tajně se hlasuje označenými hlasovacími lístky. Tajným hlasováním se vždy volí a odvolávají starosta, zástupci starosty, členové rady a uvolnění členové zastupitelstva.
 5. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
 6. Na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování dozírají určení ověřovatelé. Člen zastupitelstva může výsledek hlasování zpochybnit pouze bezprostředně po zobrazení výsledku na tabuli elektronického hlasovacího zařízení. V takovém případě nechá předsedající zpochybněné hlasování opakovat. Opakuje-li se námitka, nechá předsedající hlasovat zvednutím ruky a požádá ověřovatele, aby sečetli hlasy a zjistili výsledky hlasování osobně. Takto zjištěné výsledky hlasování mají přednost před výsledky zjištěnými elektronickým hlasovacím zařízením. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu a počet těch členů zastupitelstva, kteří se hlasování zdrželi. Hlasování nemůže být přerušováno.

Čl. 9
Dotazy členů zastupitelstva

 1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace členů zastupitelstva“) na radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva, tajemníka, na zástupce právnických osob, které Městská část založila, zřídila nebo v nichž má účast (dále jen „interpelovaný“). Interpelovaným je vždy jedna osoba, neuvede-li interpelující, že svou interpelaci směřuje na více osob (např. více členů rady). Interpelace členů zastupitelstva jsou zařazeny po předem určenou dobu bezprostředně po interpelacích občanů. Jsou-li přihlášky vyčerpány dříve než v čase určeném pro interpelace členů zastupitelstva, pokračuje jednání zastupitelstva bez přerušení v přerušeném projednávaném bodě programu, v opačném případě se interpelace členů zastupitelstva přeruší a budou pokračovat v rámci posledního bodu programu zastupitelstva „Dotazy, připomínky, podněty a interpelace“. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 3 minuty, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 1 minutu. Na interpelaci odpovídá pouze interpelovaný. O způsobu vyřízení interpelace člena zastupitelstva rozhoduje interpelovaný.  
 2. Pokud je interpelace člena zastupitelstva vyřizována písemně, odpověď na ni musí být dána nejpozději do 30 dnů. Tato odpověď je zveřejněna na internetových stránkách Prahy 3. Seznam všech interpelací členů zastupitelstva včetně způsobu vyřízení je samostatnou přílohou dokumentů zveřejňovaných z jednání zastupitelstva na internetových stránkách Prahy 3.
 3. Souhrnná zpráva o vyřízení všech dotazů je předkládána zastupitelstvu na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo.
 4. Uplatněné dotazy na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence.

Čl. 10
Opatření k zabezpečení nerušeného průběhu zasedání

 1. Diskutující má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající. Nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout.
 2. Předsedající může také po předchozím upozornění řečníkovi odejmout slovo, nabádá-li k porušování právního řádu České republiky, vzbuzuje-li svým vystoupením veřejné pohoršení, porušuje-li jednací řád zastupitelstva nebo jiným závažným způsobem narušuje průběh zasedání zastupitelstva.
 3. Každý, kdo je přítomen po dobu zasedání zastupitelstva v zasedací místnosti, musí mít vypnuto hlasité zvonění na mobilním telefonu. Vyřizování hovorů musí probíhat mimo zasedací místnost.
 4. Předsedající ani jiný řečník, kterému bylo řádně uděleno slovo, nesmí být při svém projevu nikým rušen, s výjimkou oprávnění předsedajícího podle čl. 7 odst. 14 a 19 a dále čl. 10 odst. 1 a 2 tohoto jednacího řádu.
 5. Ruší-li někdo zasedání zastupitelstva, může být předsedajícím vykázán ze zasedací síně.

Čl. 11
Přerušení a ukončení zasedání zastupitelstva

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li schválený program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
 2. Jestliže je v rozpravě přednesen pozměňovací návrh, může předseda kteréhokoli klubu členů zastupitelstva navrhnout přerušení projednávané věci na poradu zastupitelských klubů.
 3. O návrhu na přerušení projednávané věci podaném předsedou jednoho klubu členů zastupitelstva podle předchozího odstavce rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez předchozí rozpravy. Na žádost některého z předsedů politických klubů, ke které se připojí minimálně jeden další předseda politického klubu, vyhlásí předsedající před hlasováním o právě projednávaném bodě přestávku na poradu klubů v maximální délce 10 minut.
 4. Předsedající může vyhlásit přestávku v maximální délce 60 minut.
 5. Předsedající může přerušit zasedání a stanovit dobu jeho pokračování. Přerušení musí být důvodné. Toto učiní vždy, když počet přítomných členů zastupitelstva klesne pod předepsanou většinu.
 6. Návrh na přerušení zasedání může podat i jiný člen zastupitelstva. Zastupitelstvo o tomto návrhu rozhodne hlasováním bez rozpravy.
 7. V případě, kdy předsedající prohlásí zasedání za přerušené, aniž byl vyčerpán pořad jednání, svolá starosta pokračování zasedání znovu tak, aby se konalo do 15 dnů. Jednání se přeruší vždy na nezbytně nutnou dobu, požádá-li o to návrhový výbor po ukončení rozpravy, za účelem přípravy návrhu usnesení.

Čl. 12
Ukončení zasedání zastupitelstva

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené:
  a) z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly okolnosti znemožňující nerušený průběh jednání;
  b) na návrh člena zastupitelstva schváleného nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva.
 2. V případech uvedených v odst. 1. písm. a) svolá starosta zasedání nejpozději do 15 dnů.

Čl. 13
Výbory zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo zřizuje a ruší jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě ve věcech jí svěřených.
 2. Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.
 3. Způsob jednání výborů zastupitelstva je blíže upraveno v jejich jednacím řádu.

Čl. 14
Kluby členů zastupitelstva

 1. Členové zastupitelstva se mohou sdružovat v klubech členů zastupitelstva (dále jen „klub“). Člen zastupitelstva může být členem jen jednoho klubu.
 2. K ustavení klubu je třeba nejméně tří členů zastupitelstva. O ustavení klubu se sepíše zápis, který podepíší všichni ustavující členové klubu.
 3. Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jiný pověřený člen.
 4. Předseda klubu písemně oznámí starostovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů zastupitelstva, kteří jsou jeho členy. Stejným způsobem oznámí i případné změny ve složení klubu. Starosta seznámí se složením klubů všechny členy zastupitelstva.
 5. Kluby členů zastupitelstva a členové zastupitelstva jsou oprávněni ke své činnosti člena zastupitelstva bezplatně používat místností v objektech úřadu.
 6. Podle potřeby nebo na základě žádostí alespoň tří klubů svolá starosta předsedy všech klubů k jednání. Tohoto jednání se mohou účastnit zástupci starosty a další členové rady.

Čl. 15
Zápis ze zasedání zastupitelstva

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva se vždy pořizuje audiovizuální záznam a stenozáznam (eventuálně jiný druh záznamu) a zápis, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník.
 2. Zápis obsahuje zejména:
  > den a místo jednání;
  > hodinu zahájení a ukončení;
  > dobu přerušení;
  > jméno předsedajícího;
  > jména určených ověřovatelů zápisu;
  > jméno určeného zapisovatele;
  > počet přítomných členů zastupitelstva
  > schválený program jednání zastupitelstva;
  > deklarované střety zájmů;
  > průběh rozpravy se jmény řečníků;
  > jména členů zvoleného návrhového výboru;
  > průběh a výsledky hlasování;
  > podané dotazy a návrhy;
  > přijatá usnesení včetně jejich čísla;
  > úplné znění všech návrhů přednesených návrhovým výborem, o kterých hlasuje zastupitelstvo;
  > stanoviska, jejichž zařazení do zápisu požadují jednotlivé kluby členů zastupitelstva.
 3. Nedílnou součástí originálu zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných příp. informace o potvrzení účasti člena zastupitelstva formou videokonference, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po ukončení zasedání zastupitelstva, podepisují jej určení ověřovatelé, kteří odpovídají za správnost a úplnost zápisu o jednání zastupitelstva, a starosta, a zasílá se předsedům všech klubů členů zastupitelstva. Námitku proti zápisu může člen zastupitelstva podat do 7 dnů od zveřejnění zápisu. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů na nejbližším zasedání zastupitelstva.
 4. Zápis musí být uložen na úřadu k nahlédnutí. Zápisy ze všech zasedání jsou pro členy zastupitelstva a občany městské části Prahy 3 k nahlédnutí na úřadu a též způsobem umožňující dálkový přístup nejpozději do 3 dnů od podepsání zápisu, zpravidla do 7 dnů od ukončení zasedání. Pokud jednání zastupitelstva není ukončeno v jednom dnu a bude svoláno pokračování zasedání, pořídí se o první části jednání zastupitelstva od přerušení zasedání stenografický záznam, do kterého mohou nahlížet členové zastupitelstva na úřadu a též způsobem umožňující dálkový přístup. Po skončení druhé, popřípadě další části jednání zastupitelstva se pořídí rovněž stenografický záznam, do kterého mohou nahlížet členové zastupitelstva a též způsobem umožňující dálkový přístup.
 5. Audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva je zveřejněn na webových stránkách městské části Praha 3, a to nejpozději do 15 dnů od konání příslušného jednání zastupitelstva.
 6. Vzhledem k tomu, že jednání zastupitelstva je veřejné, mohou z něj být pořizovány audiovizuální dokumenty (např. zvukový záznam, videozáznam, fotografie).

Čl. 16
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

Plnění přijatých usnesení zastupitelstva zabezpečuje rada a průběžně provádí kontrolu plnění úkolů uložených usneseními zastupitelstva. O nesplněných úkolech musí být zastupitelstvo písemně informováno. Rada předloží zastupitelstvu jednou za půl roku zprávu o činnosti rady a zprávu o plnění úkolů uložených usneseními zastupitelstva. Zastupitelstvo může vyslovit radě nebo výborům zastupitelstva výtku nebo nespokojenost v případech, kdy rada nebo jednotliví členové po předchozím upozornění neplní důsledně úkoly plynoucí z usnesení zastupitelstva. Zdůvodněný návrh na vyslovení výtky nebo nespokojenosti přijímá zastupitelstvo usnesením.

Čl. 17
Závěrečná ustanovení

 1. Změny a doplňky tohoto jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo.
 2. Ruší se dosud platný jednací řád zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 22. 12. 2015 včetně všech změn a doplňků.
 3. Tento jednací řád zastupitelstva městské části Praha 3 nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019.
 4. Změny přijaté usnesením Zastupitelstva č. 197 ze dne 27. 10. 2020 nabývají účinnosti okamžikem schválení a jsou účinné po časově omezené období do 31. 3. 2021.

Související dokumenty