Revize a změny dokumentu
Verze Vydáno Účinnost Popis revize/změny Zpracovatel
1. 22. 12. 2015 22. 12. 2015 usnesení ZMČ č. 181 OOR
2. 18. 12. 2018 1. 1. 2019 usnesení ZMČ č. 18 OOR
         

Pravomoc zastupitelstva městské části (dále jen Zastupitelstva) vydávat svůj jednací řád vyplývá z § 87 odst. 2 ve spojení s § 66 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

čl. 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Zastupitelstva upravuje způsob přípravy, průběh zasedání a usnášení Zastupitelstva a způsob kontroly jeho usnesení.

čl. 2
Příprava zasedání Zastupitelstva

1.    Zasedání Zastupitelstva svolává starosta městské části (dále jen „starosta“) písemně a to nejméně 14 dnů před zasedáním Zastupitelstva. Součástí pozvánky musí být:

 • a)    doba a místo jednání
 • b)    informace o tom, kdy a kde budou členům Zastupitelstva k dispozici písemné materiály

2.    Materiály pro zasedání Zastupitelstva obsahují:

 • a)    úvodní list s názvem materiálu, označení předkladatele a důvod předložení
 • b)    návrh usnesení
 • c)    důvodovou zprávu a dopad na rozpočet
 • d)    přílohy

3.    Program jednání a materiály musí být k dispozici členům Zastupitelstva nejpozději 7 dnů před zasedáním Zastupitelstva.

4.    Přípravu zasedání Zastupitelstva koordinuje tajemník Úřadu městské části (dále jen ”tajemník”).

5.    Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání Zastupitelstva mají jeho členové a Rada městské části (dále jen „Rada“). Písemné materiály je třeba předkládat s dostatečným časovým předstihem po dohodě s tajemníkem.

6.    O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání Zastupitelstva informuje Úřad městské části (dále jen Úřad) občany Městské části Praha 3 nejpozději 7 dnů před jeho konáním na úřední desce Úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně jiným vhodným způsobem.

7.    Materiály určené pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 3 budou zveřejněny nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání Zastupitelstva na webových stránkách městské části Praha 3 a v tištěné podobě na Úřadě, Odbor organizační, kde do nich lze nahlédnout, pořídit si výpis nebo kopii za úhradu. Tyto materiály nebudou obsahovat údaje spadající pod režim obchodního tajemství nebo zákona o ochraně osobních údajů. Materiály, které jsou ve výjimečných a odůvodněných případech předloženy členům Zastupitelstva v kratším termínu, budou přístupné k nahlédnutí nejpozději v den zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3.

čl. 3
Zasedání Zastupitelstva

1.    Zasedání se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání Zastupitelstva řídí starosta, nebo jím pověřený zástupce (dále jen předsedající).

2.    Zasedání musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Zastupitelstva, tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání, doručena Úřadu. Starosta je povinen svolat zasedání Zastupitelstva též na základě písemné žádosti primátora hlavního města Prahy.

3.    Není-li zasedání Zastupitelstva zahájeno v čase, na který bylo svoláno, je předsedající oprávněn ohlásit ze závažných důvodů odklad zahájení zasedání Zastupitelstva, a to po dobu nezbytně nutnou. Jestliže při zahájení zasedání Zastupitelstva není přítomna nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání Zastupitelstva a svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání. V případě, že je Zastupitelstvo usnášení schopné, konstatuje předsedající počet písemně omluvených a počet neomluvených členů Zastupitelstva, oznámí jména členů Zastupitelstva, kteří písemně požádali o omluvení neúčasti na jednání Zastupitelstva.

čl. 4
Účast členů Zastupitelstva na zasedání

1.    Členové Zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání. Svoji neúčast omluví starostovi.

2.    Účast na zasedání stvrzují členové Zastupitelstva před jeho zahájením podpisem na prezenční listinu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod zaznamenává člen Zastupitelstva do prezenční listiny s uvedením času příchodu, případně odchodu.

3.    Členové Zastupitelstva zaujímají v zasedací síni vyhrazená místa podle zasedacího pořádku. Pro zasedací pořádek je rozhodující příslušnost ke klubu členů Zastupitelstva a dohoda předsedů klubů.

čl. 5
Program zasedání

1.    Na jednání Zastupitelstva se jedná jen o věcech, které byly zařazeny na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví Zastupitelstvo souhlas. Věci zařazené do programu, které Zastupitelstvo z jakýchkoliv důvodů nestihne projednat, musí být zařazeny do programu nejbližšího příštího zasedání Zastupitelstva.

2.    Zamítne-li Zastupitelstvo zařadit návrh na program jednání, je nepřípustné tento návrh znovu předložit v průběhu téhož zasedání Zastupitelstva.

3.    Dotazy, připomínky, podněty a interpelace členů Zastupitelstva jsou zařazeny do programu každého zasedání Zastupitelstva.

čl. 6
Průběh zasedání Zastupitelstva

1.    Předsedající zahajuje, přerušuje, ukončuje zasedání a zjišťuje výsledky hlasování.

2.    Předsedající zahájí zasedání Zastupitelstva, poté

 • a)    konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů Zastupitelstva
 • b)    sdělí, že byl pořízen v zákonné lhůtě zápis z předchozího zasedání a zda byl ověřen; pokud byly proti zápisu podány námitky, sdělí kým a jaké, o těchto námitkách rozhodne Zastupitelstvo
 • c)    pověří zapisovatele provedením zápisu ze zasedání a dva členy Zastupitelstva ověřením zápisu
 • d)    nechá zvolit návrhový výbor, který shromažďuje návrhy členů Zastupitelstva v průběhu zasedání v písemné či ústní formě a na jejich základě formuluje návrhy usnesení, jež následně předkládá Zastupitelstvu k hlasování;
 • e)    nechá schválit program zasedání

3.    Úvodní slovo k jednotlivým návrhům přednese zpravidla předkladatel. Je-li předsedající předkladatelem bodu programu, předá po dobu projednávání tohoto bodu řízení jednání jinému členu Zastupitelstva.

4.    Do rozpravy se přihlašují členové Zastupitelstva prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. V případě absence či poruchy elektronického hlasovacího zařízení se členové Zastupitelstva přihlašují do rozpravy písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Jinak předsedající uděluje slovo řečníkům v tom pořadí, v jakém se přihlásili do diskuse. Kdo není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, přítomen v jednací síni, ztrácí své pořadí. Předsedající uděluje slovo pracovníkům Úřadu a zástupci právnických osob, které Městská část založila, zřídila nebo v nichž má účast k zodpovězení dotazu členů Zastupitelstva a ostatním účastníkům zasedání se souhlasem Zastupitelstva. Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor nebo poslanec, bude mu uděleno.

5.    Člen Zastupitelstva se může přihlásit k technické nebo faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy, a to prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. V případě absence či poruchy elektronického hlasovacího zařízení se člen Zastupitelstva přihlašuje k technické otázce zdvižením obou rukou znázorňujícím písmeno „T“. V tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě diskutuje.

6.    Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu. Za faktickou poznámku se považuje rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka. Nelze v nich však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce.

7.    Přednesení technické nebo faktické poznámky ani případná odpověď na technickou nebo faktickou poznámku jiného člena Zastupitelstva nesmí překročit 2 minuty.

8.    Překročí-li člen Zastupitelstva dobu k přednesení technické nebo faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, nebo není-li jeho vystoupení technickou nebo faktickou poznámkou, odejme mu předsedající slovo. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení doby stanovené pro přednesení technické nebo faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, nebo z důvodu, že vystoupení člena Zastupitelstva není technickou nebo faktickou poznámkou, je konečné.

9.    Diskusní příspěvek může trvat nejvýše 3 minuty. Řečnická doba se prodlouží o další 3 minuty, rozhodne-li o tom na návrh diskutujícího Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy. To se netýká předkladatele.

10.    Každý diskutující může vystoupit nejvýše 2x k témuž projednávanému bodu jednání, nerozhodne-li Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak. To se netýká předkladatele.

11.    Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy přesunout nebo sloučit body pořadu, nebo sloučit rozpravu ke dvěma i více bodům.

12.    Ke slovu se mohou členové Zastupitelstva přihlásit pouze do konce rozpravy. Rozprava je ukončena vyčerpáním přihlášek do diskuse nebo rozhodnutím Zastupitelstva o ukončení rozpravy. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen Zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy. Těm členům Zastupitelstva, kteří byli přihlášeni do diskuse před rozhodnutím o ukončení rozpravy, bude slovo ještě uděleno. Po ukončení rozpravy je předkladatel oprávněn ujmout se závěrečného slova.

13.    Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

14.    Člen Zastupitelstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací návrhy týkající se návrhu usnesení a má z nich být zřejmé, na čem se má Zastupitelstvo usnést. Pozměňovací návrhy se předkládají písemně v listinné nebo elektronické podobě. Předsedající může požádat člena Zastupitelstva, aby svůj návrh zpřesnil.

15.    Jestliže je v rozpravě přednesen pozměňovací návrh, může předseda kteréhokoli klubu členů Zastupitelstva navrhnout přerušení projednávané věci až do doby, kdy k přednesenému (pozměňovacímu) návrhu zaujmou stanovisko kluby členů Zastupitelstva.

16.    O návrhu na přerušení projednávané věci podaném předsedou jednoho klubu členů Zastupitelstva podle předchozího odstavce rozhodne Zastupitelstvo hlasováním bez předchozí rozpravy. Podají-li návrh předsedové tří nebo více klubů členů Zastupitelstva, projednávání věci se přeruší bez hlasování. Předsedající současně určí na základě návrhu předsedy nebo předsedů klubů členů Zastupitelstva lhůtu, do kdy mu kluby členů Zastupitelstva předloží zprávu k přednesenému pozměňovacímu návrhu.

čl. 7
Účast dalších osob na zasedání Zastupitelstva

1.    Zasedání Zastupitelstva se zúčastňuje tajemník s hlasem poradním.

2.    Zasedání Zastupitelstva se zúčastňují další vedoucí pracovníci Úřadu, vedoucí zvláštních orgánů zřízených Radou a přizvaní zástupci právnických osob, které městská část založila, zřídila nebo v nichž má účast a další přizvaní odborníci, zejména zástupci Magistrátu hlavního města Prahy a jím zřízených organizací.

3.    Osoby uvedené v odstavci 2 odpovídají na dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva, které byly na ně vzneseny. Jinak nemohou do průběhu zasedání zasahovat.

4.    Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná.

5.    Občané Městské části Praha 3, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva, mohou na zasedání Zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska k projednávanému bodu programu. Stanovisko vyjádřené v písemné formě se vyvěsí na desce v zasedací místnosti Zastupitelstva. Ústní přednesení stanoviska, případně ústní doplnění písemného stanoviska může trvat nejvýše 3 minuty.

6.    Občané Městské části Praha 3, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva, se mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva. Přihlásí-li se s ústním příspěvkem, budou zařazeni do rozpravy. Ústní vystoupení, případně ústní doplnění písemného stanoviska může však trvat nejvýše 3 minuty.

7.    Občané Městské části Praha 3 mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace občanů“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, tajemníka, na zástupce právnických osob, které Městská část založila, zřídila nebo v nichž má účast, a na další osoby uvedené v čl. 7 odst. 2 (dále jen „interpelovaný“). Interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod jednacího dne Zastupitelstva v předem určeném čase po předem určenou dobu, nejméně však po dobu jedné hodiny. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li přihlášky vyčerpány dříve než v čase určeném pro interpelace občanů, pokračuje jednání bez přerušení interpelacemi členů Zastupitelstva, v opačném případě se interpelace občanů přeruší a budou pokračovat v rámci posledního bodu programu Zastupitelstva „Dotazy, připomínky, podněty a interpelace členů Zastupitelstva“. Přihlášky jsou řazeny podle času jejich odevzdání a označeny pořadím interpelace, pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací 1 občana na jednom zasedání Zastupitelstva je omezen na 2 interpelace. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 3 minuty, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 1 minuta. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Pokud nebudou všechny přihlášky projednány v čase určeném pro interpelace a občané předají jejich znění v písemné podobě, budou vyřízeny podle odstavce 8.

8.    Pokud je interpelace občana vyřizována písemně, odpověď na ni musí být dána nejpozději do 30 dnů. Tato odpověď je zveřejněna vyvěšením na desce v zasedací místnosti Zastupitelstva po dobu příštího zasedání Zastupitelstva a též na internetových stránkách Prahy 3. Seznam všech interpelací občanů včetně způsobu vyřízení je samostatnou přílohou dokumentů zveřejňovaných z jednání Zastupitelstva na internetových stránkách Prahy 3.

9.    Ustanovení odstavce 5. až 8. se vztahuje i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v Městské části Praha 3, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, jakož i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území Městské části Praha 3 nemovitost.

čl. 8
Hlasování

1.    Po ukončení rozpravy vyzve předsedající členy Zastupitelstva, aby o návrhu hlasovali. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Před zahájením hlasování předsedající zjistí, zda je Zastupitelstvo schopno usnášení a upozorní, že bude přikročeno k hlasování. Návrh se projednává jako celek a hlasuje se o něm jako o celku, nenavrhne-li člen Zastupitelstva, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se může hlasovat, odděleně. Při odděleném hlasování o jednotlivých částech návrhu musí být na závěr hlasováno o návrhu jako celku. O návrzích týkajících se způsobu projednávání se hlasuje před projednáváním věci.

2.    Pokud byly předloženy pozměňující návrhy, hlasuje se nejprve o nich v obráceném pořadí, než jak byly předloženy.

3.    Hlasování je zpravidla veřejné. O návrhu na tajné hlasování se hlasuje bez rozpravy. Tajně se hlasuje označenými hlasovacími lístky. Tajným hlasováním se vždy volí a odvolávají starosta, zástupci starosty, členové rady a uvolnění členové Zastupitelstva.

4.    K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.

5.    Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti městské části v Zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu mu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání Zastupitelstva, které má danou záležitost projednávat a kdykoliv v průběhu jednání Zastupitelstva, nastane-li tato skutečnost.

6.    Na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování dozírají určení ověřovatelé. Člen Zastupitelstva může výsledek hlasování zpochybnit pouze bezprostředně po zobrazení výsledku na tabuli elektronického hlasovacího zařízení. V takovém případě nechá předsedající zpochybněné hlasování opakovat. Opakuje-li se námitka, nechá předsedající hlasovat zvednutím ruky a požádá ověřovatele, aby sečetli hlasy a zjistili výsledky hlasování osobně. Takto zjištěné výsledky hlasování mají přednost před výsledky zjištěnými elektronickým hlasovacím zařízením. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu a počet těch členů Zastupitelstva, kteří se hlasování zdrželi. Hlasování nemůže být přerušováno.

čl. 9
Dotazy členů Zastupitelstva

1.    Členové Zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace členů Zastupitelstva“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, tajemníka, na zástupce právnických osob, které Městská část založila, zřídila nebo v nichž má účast, a na další osoby uvedené v čl. 7 odst. 2 (dále jen „interpelovaný“). Interpelace členů Zastupitelstva jsou zařazeny jako pevný bod každého jednání Zastupitelstva v předem určeném čase po předem určenou dobu následující po interpelacích občanů. Jsou-li přihlášky vyčerpány dříve než v čase určeném pro interpelace členů Zastupitelstva, pokračuje jednání Zastupitelstva bez přerušení v přerušeném projednávaném bodě programu, v opačném případě se interpelace členů Zastupitelstva přeruší a budou pokračovat v rámci posledního bodu programu Zastupitelstva „Dotazy, připomínky, podněty a interpelace členů Zastupitelstva“. Přihlášky jsou řazeny podle času jejich odevzdání a označeny pořadím interpelace, pokud jich člen Zastupitelstva předkládá více. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 3 minuty, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 1 minuta. O způsobu vyřízení interpelace člena Zastupitelstva rozhoduje interpelovaný. Pokud nebudou všechny přihlášky projednány v čase určeném pro interpelace a členové Zastupitelstva předají jejich znění v písemné podobě, budou vyřízeny podle odstavce 2.

2.    Pokud je interpelace člena Zastupitelstva vyřizována písemně, odpověď na ni musí být dána nejpozději do 30 dnů. Tato odpověď je zveřejněna vyvěšením na desce v zasedací místnosti Zastupitelstva po dobu příštího zasedání Zastupitelstva a též na internetových stránkách Prahy 3. Seznam všech interpelací členů Zastupitelstva včetně způsobu vyřízení je samostatnou přílohou dokumentů zveřejňovaných z jednání Zastupitelstva na internetových stránkách Prahy 3.

3.    Souhrnnou zprávu o vyřízení všech dotazů předkládá Rada Zastupitelstvu na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko Zastupitelstvo.

4.    Uplatněné dotazy na zasedání Zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence.

čl. 10
Opatření k zabezpečení nerušeného průběhu zasedání

1.    Diskutující má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající. Nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout.

2.    Předsedající může také po předchozím upozornění řečníkovi odejmout slovo, nabádá-li k porušování právního řádu České republiky, vzbuzuje-li svým vystoupením veřejné pohoršení, porušuje-li Jednací řád Zastupitelstva nebo jiným závažným způsobem narušuje průběh zasedání Zastupitelstva.

3.    Předsedající ani jiný řečník, kterému bylo řádně uděleno slovo, a který postupuje dle ustanovení čl. 6, odst. 4-7, 9, 10 a 12 a dle čl. 7 odst. 5-9 nesmí být při svém projevu nikým rušen, s výjimkou oprávnění předsedajícího podle čl. 6, odst. 8 a dále čl. 10, odst. 1- 4 tohoto Jednacího řádu.

4.    Ruší-li někdo zasedání Zastupitelstva, může být předsedajícím vykázán ze zasedací síně.

čl. 11
Přerušení zasedání Zastupitelstva

1.    Předsedající může přerušit zasedání a stanovit dobu jeho pokračování. Toto učiní vždy, když počet přítomných členů Zastupitelstva klesne pod předepsanou většinu.

2.    Návrh na přerušení zasedání může podat i jiný člen Zastupitelstva. Zastupitelstvo o tomto návrhu rozhodne hlasováním bez rozpravy.

3.    V případě, kdy předsedající prohlásí zasedání za přerušené, aniž byl vyčerpán pořad jednání, svolá předsedající pokračování zasedání znovu tak, aby se konalo do 14 dnů. Jednání se přeruší vždy na nezbytně nutnou dobu, požádá-li o to návrhový výbor po ukončení rozpravy, za účelem přípravy návrhu usnesení.

čl. 12
Ukončení zasedání Zastupitelstva

1.    Předsedající prohlásí zasedání za ukončené:

 • a)    byl-li schválený program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo
 • b)    klesl-li počet přítomných členů Zastupitelstva pod předepsanou většinu a předsedající zasedání nepřerušil
 • c)    z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly okolnosti znemožňující nerušený průběh jednání
 • d)    na návrh člena Zastupitelstva schváleného nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva.

2.    V případech uvedených v odst. 1) písm. b), c) a d) svolá starosta zasedání nejpozději do 15 dnů.

čl. 13
Výbory Zastupitelstva

1.    Zastupitelstvo zřizuje a ruší jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory Zastupitelstvu, popřípadě Radě ve věcech jí svěřených.

2.    Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.

čl. 14
Peněžní fondy městské části

1.    Zastupitelstvo zřizuje a ruší trvalé a dočasné peněžní fondy městské části.

čl. 15
Kluby členů Zastupitelstva

1.    Členové Zastupitelstva se mohou sdružovat v klubech členů Zastupitelstva (dále jen v klubech). Člen Zastupitelstva může být členem jen jednoho klubu.

2.    K ustavení klubu je třeba nejméně tří členů Zastupitelstva. O ustavení klubu se sepíše zápis, který podepíší všichni ustavující členové klubu.

3.    Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jiný pověřený člen.

4.    Předseda klubu písemně oznámí starostovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů Zastupitelstva, kteří jsou jeho členy. Stejným způsobem oznámí i případné změny ve složení klubu. Starosta seznámí se složením klubů všechny členy Zastupitelstva.

5.    Kluby členů Zastupitelstva a členové Zastupitelstva jsou oprávněni ke své činnosti člena Zastupitelstva používat místností v objektech Úřadu.

6.    Podle potřeby nebo na základě žádostí alespoň tří klubů svolá starosta předsedy všech klubů k jednání. Tohoto jednání se mohou účastnit zástupci starosty a další členové rady.

čl. 16
Zápis ze zasedání Zastupitelstva

1.    O průběhu jednání Zastupitelstva se pořizuje zápis, za termín vyhotovení zápisu odpovídá tajemník.

2.    Z jednání se pořizuje audiovizuální záznam a stenozáznam (eventuálně jiný druh záznamu).

3.    Zápis obsahuje zejména:

 • den a místo jednání
 • hodinu zahájení a ukončení
 • dobu přerušení
 • jméno předsedajícího
 • jména určených ověřovatelů zápisu
 • jméno určeného zapisovatele
 • počet přítomných členů Zastupitelstva
 • schválený pořad jednání Zastupitelstva
 • průběh rozpravy se jmény řečníků
 • jména členů zvoleného návrhového výboru
 • průběh a výsledky hlasování
 • podané dotazy a návrhy
 • přijatá usnesení
 • úplné znění všech návrhů přednesených návrhovým výborem, o kterých hlasuje Zastupitelstvo
 • stanoviska, jejichž zařazení do zápisu požadují jednotlivé kluby členů Zastupitelstva

4.    Nedílnou součástí originálu zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po ukončení zasedání Zastupitelstva, podepisují jej určení ověřovatelé, kteří odpovídají za správnost a úplnost zápisu o jednání Zastupitelstva a starosta a zasílá se předsedům všech klubů členů Zastupitelstva. Námitku proti zápisu může člen Zastupitelstva podat do 7 dnů od zveřejnění zápisu. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich Zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů na nejbližším zasedání Zastupitelstva.

5.    Zápis musí být uložen na Úřadu k nahlédnutí. Zápisy ze všech zasedání jsou pro členy Zastupitelstva a občany Městské části Prahy 3 k nahlédnutí na Úřadu a též způsobem umožňující dálkový přístup nejpozději do 7 dnů po skončení zasedání. Pokud jednání Zastupitelstva není ukončeno v jednom dnu a bude svoláno pokračování zasedání, pořídí se o první části jednání Zastupitelstva od přerušení zasedání stenografický záznam, do kterého mohou nahlížet členové Zastupitelstva na Úřadu a též způsobem umožňující dálkový přístup. Po skončení druhé, popřípadě další části jednání Zastupitelstva se pořídí rovněž stenografický záznam, do kterého mohou nahlížet členové Zastupitelstva a též způsobem umožňující dálkový přístup.

6.    Zápis z bezprostředně předcházejícího zasedání je při zasedání Zastupitelstva přístupný k nahlédnutí. Zápisy z předchozích zasedání jsou k nahlédnutí na Úřadu.

7.    Audiovizuální záznam ze zasedání Zastupitelstva je zveřejněn na webových stránkách Městské části Praha 3, a to nejpozději do 30 dnů od konání příslušného jednání Zastupitelstva.

čl. 17
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva

Plnění přijatých usnesení Zastupitelstva zabezpečuje Rada a průběžně provádí kontrolu plnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva. Předloží-li starosta Zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení Rady v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon pozastavil pro nesprávnost, je povinen věc vysvětlit a odůvodnit předkládaný návrh. O nesplněných úkolech musí být Zastupitelstvo písemně informováno. Rada předloží Zastupitelstvu jednou za půl roku zprávu o činnosti Rady a zprávu o plnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva. Zastupitelstvo může vyslovit Radě nebo výborům Zastupitelstva výtku nebo nespokojenost v případech, kdy Rada nebo jednotliví členové po předchozím upozornění neplní důsledně úkoly plynoucí z usnesení Zastupitelstva. Zdůvodněný návrh na vyslovení výtky nebo nespokojenosti přijímá Zastupitelstvo usnesením.

čl. 18
Závěrečná ustanovení

Ruší se dosud platný Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 13. 12. 2012 včetně všech změn a doplňků.

čl. 19
Účinnost

Tento Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 3 nabývá účinnosti dnem 22. 12. 2015.

starosta městské části, v. r.


Související dokumenty