Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Veřejné sbírky

Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

Kdo může vyhlásit sbírku?

Sbírku může pořádat pouze obec, kraj, městská část nebo jiná právnická osoba, která má na území České republiky sídlo, nebo také právnická osoba, jejíž sídlo je na území jiného členského státu EU, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, přičemž však má na území České republiky umístěnou organizační složku.

Sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.

3icon-upozorneni1-redZa sbírku se nepovažuje

  • shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí, jakož i odborové organizace, registrované podle zvláštních právních předpisů, mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů,

  • shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

Kdo pečetí a otevírá pokladničky?

  • Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu budou pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit je proti odcizení. Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut. Takto zabezpečené pokladničky obecní úřad zapečetí.

  • Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem „putovní pokladnička“; pečetí ji obecní úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo; má-li být použito více putovních pokladniček ke konání jedné sbírky, označují se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody, v nichž mají být použity.

  • Otevření pokladničky s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu pokladničku umístila. Otevření putovní pokladničky se oznamuje obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo.

  • Otevření pokladničky musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a jeden zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu. Koná-li sbírku obec, musí být přítomni tři její zástupci, z nichž jeden je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu. Jde-li o sbírku kraje, budou přítomni tři zástupci kraje, z nichž jeden je zaměstnancem kraje zařazeným do krajského úřadu. Zástupci si navzájem prokážou svoji totožnost. V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky.  

Kde ohlásím veřejnou sbírku?

Má-li právnická osoba pořádající sbírku sídlo na území hlavního města Prahy, oznamuje konání veřejné sbírky na Magistrát hl. m. Prahy, odbor daní poplatků a cen.

Kolik zaplatím?

Úkony nepodléhají správním poplatkům.

Kde najdu další informace?

Informace Ministerstva vnitra ČR k veřejným sbírkám

Příručka ke stažení

Můžu vyřídit elektronicky?

Žádost můžete zaslat elektronicky, ale zapečetění a rozpečetění pokladniček musí proběhnout z legislativních důvodů za osobní účasti zástupce právnické osoby pořádající sbírku.

Žádost můžete

  • poslat e-mailem na adresu podatelna@praha3.cz opatřený kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem

  • poslat datovou zprávou ze své datové schránky do naší datové schránky eqkbt8g (datová zpráva nemusí být opatřena žádným elektronickým podpisem)

Podpis je možné připojit až při samotném zapečetění či rozpečetění pokladniček.

Vyřizuje

Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, Oddělení organizační
Lipanská 7
+420 222 116 221

Login