Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze používat i k cestám do států Evropské unie (nesmí mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů). Se žádostí o vydání občanského průkazu se můžete obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu, v Praze na úřady městských částí Praha 1 až 22, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu.

změny ve vydábání OP od 1/7/2018Důležité změny ve vydávání občanských průkazů platných od 1. 7. 2018 naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/soubor/letak-zmeny-ve-vydavani-obcanskych-prukazu-od-1-cervence-2018-pdf.aspx

Veškeré aktuální informace získáte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.
http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx


Vyřizuje:

Občané mají možnost podat žádosti o OPCP na kterémkoli jiném úřadu s rozšířenou působností (např. Praha 1 – Praha 22).

Důležité upozornění: z technických důvodů bude ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 12:00 hodin až do pondělí 31. 12. 2018 uzavřeno oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel pro veřejnost. V ostatní dny zůstávají úřední hodiny pro veřejnost beze změn. Děkujeme Vám za pochopení.

Úřední hodiny
Odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a provoz zelené linky 800 879 404
pondělí
8.00–18.00
úterý
8.00–15.00
středa
8.00–18.00
čtvrtek
8.00–15.00
pátek
8.00–12.00

On-line rezervační systém

Pro občany s omezenou pohyblivostí a pro občany v nemocnicích, v léčebnách a jiných sociálních a zdravotních zařízení v rámci hlavního města Prahy lze pro podání žádosti o občanský průkaz, předání občanského průkazu či přihlášení k trvalému pobytu v městské části Praha 3 sjednat návštěvu pracovníka oddělení osobních dokladů i na místě mimo úřad. Tato služba se týká pouze městské části Praha 3.

Co je potřeba

K vydání prvního občanského průkazu

 • rodný list
 • doklad o státním občanství, lze nahradit platným cestovním pasem dítěte nebo předložit podklady k ověření státního občanství: tzn. rodný list dítěte, rodné listy rodičů (popř. oddací list rodičů). V případě pochybností bude vyžadováno „Osvědčení o státním občanství", které vydává matrika státního občanství podle místa trvalého pobytu - v Praze 3 Odbor občansko správní, Oddělení matrik a státního občanství
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (při žádosti pro občana mladšího 15 let)

K vydání občanského průkazu z důvodu skončení jeho platnosti

 • dosavadní občanský průkaz, popřípadě rodný list

K vydání občanského průkazu při změně údajů

 • dosavadní občanský průkaz
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj - např. oddací list, potvrzení o registrovaném partnerství, (potvrzení o zrušení registrovaného partnerství), potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu, doklad o získání akademického titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud neměl zapsané v občanském průkazu - zde  je občan povinen předložit validní doklad o jejich získání (např. vysokoškolský diplom – nikoliv pouze výkaz o studiu, apod.)

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo poškozený

 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu)
 • doklad totožnosti, např. cestovní pas nebo řidičský průkaz, popřípadě rodný list
 • správní poplatek je 100
 • Lze požádat (pouze u místně příslušného obecního úřadu dle trvalého bydliště žadatele) také o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc od data vydání. Žádost se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je třeba předložit vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, dvě fotografie (formát 35x45 mm na výšku). Správní poplatek činí 100 Kč, lhůta pro vydání je 15 dní.

Pozn.: Při podání žádosti o OP se strojově čitelnými údaji již není třeba mít fotografii, pořizuje ji pracovník úřadu při podání žádosti. Do občanského průkazu již nelze zapisovat děti, manžela/manželku, partnera/partnerku. Zapisovat lze jen akademické tituly a vědecké hodnosti.

Při elektronickém podání žádosti lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů, od 1. ledna 2012 i z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana. Žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Formulář pro elektronické podání žádosti včetně pokynů k vyplnění (nachází se na stránkách Ministerstva vnitra ČR).

Lhůty pro vyřízení

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu - 30 dnů ode dne podání žádosti
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů - 15 dnů ode dne podání žádosti.

Poznámky:
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.
Dle ustanovení §8 a) zák. 328/1999 Sb., o občanských průkazech je povinen zadat při převzetí nového občanského průkazu bezpečnostní osobní kód (nejméně 4 a maximálně 10 číslic). Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele OP při komunikaci s informačními systémy veřejné správy - více informací zde. Při výdeji E-OP s čipem je nutné při převzetí mimo výš uvedený bezpečnostní osobní kód zadat PIN (5-8 číslic) a PUK (5-8 číslic) čipu.

SPRÁVNÍ POPLATKY podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

za vydání nového občanského průkazu po ztrátě, odcizení či poškození
se strojově čitelnými údaji 100 Kč
se strojově čitelnými údaji s el. kontaktním čipem 500 Kč
se strojově čitelnými údaj pro občana mladšího 15 let 50 Kč
bez strojově čitelných údajů 100 Kč
   
se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než 6 měsíců před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200 Kč
Převzetí občanského průkazuse strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti              100 Kč
   
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel za každou osobu  100 Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky  100 Kč
 • za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se správní poplatek nevybírá. Žádost lze podat nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti OP.

Pozn.: při podání žádosti o OP z důvodu dovršení 15 let, pokud je žádost podána s předstihem se také vybírá správní poplatek 50 Kč a je potřeba splnit podmínky stejné jako při žádosti o OP pro dítě do 15 let, teprve po dovršení 15 let lze žádat o OP bez poplatku, bez přítomnosti rodičů a s dobou platnosti 10 let.

Formuláře

 • Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji již není na tiskopisech, generuje se přímo na přepážce společně s pořízením fotografie a podpisu.

Často kladené otázky - zde

Odkazy

Veškeré aktuální informace získáte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Související dokumenty