Adresa pracovišťe: Lipanská 14

vedoucí oddělení: Pavla Machalická

tel. 222 116 417
e-mail pavlam@praha3.cz
 
Upozornění
S účinností od 4. 9. 2015 dochází ke změnám živnostenského zákona, a to zákonem č..206/2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
 
Nový vyvolávací systém

Na odboru živnostenském došlo k rozšíření vyvolávacího systému. Nově je k dispozici vyvolávací systém i ve 3.patře budovy Lipanská 14. Přepážky jsou nově rozmístěny takto: 2.patro – přepážky 1 – 5, 3.patro – přepážky  6 – 8.

Po volbě úkonu klientem a tisku klientského lístku bude klient přesměrován k právě volné přepážce.

 • V případě, že se klient nachází  ve II. patře a je volán volnou přepážkou ve třetím patře objeví se na zobrazovací jednotce u čísla přepážky šipka nahoru např. 6 ↑, a klient se  přesune k přepážce č.6 ve třetím patře kde bude obsloužen.
 • V případě, že se klient nachází ve třetím patře a bude volán volnou přepážkou ve druhém patře objeví se na zobrazovací jednotce u čísla přepážky  šipka dolů 3↓ a klient se  přesune k přepážce č.6 ve třetím patře kde bude obsloužen.

Působnost podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 • Zpracovává komplexní materiály pro vydání výpisu ze živnostenského rejstříku, kterým podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění.
 • Rozhoduje o udělení koncese, po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis.
 • Na základě oznámení změn a oznámení týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, provádí zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu rejstříku. Na základě oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, podle okolností případu, provádí změnu rozhodnutí o udělení koncese, zápis změn do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhoduje o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění.
 • Na základě oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti na dobu určitou zapisuje tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápise podnikatele informuje.
 • Rozhoduje o zrušení živnostenského podnikání na žádost podnikatele dle § 58 odst. 1 písm.c).
 • Společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi fyzické osoby
  a) přijímá přihlášky těchto osob k daňové registraci nebo příslušné oznámení
  b) přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení
  c) přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  d) přijímá oznámení a hlášení  vůči  zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.
 • Předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem podání příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních předpisů. Přitom živnostenský odbor neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.
 • Vede živnostenský rejstřík, na požádání z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě úplný výpis, částečný výpis nebo potvrzení o určitém zápisu v živnostenském rejstříku , popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
 • Zajišťuje evidenci provozoven a činností týkajících se změn v této evidenci.
 • Na základě oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti na dobu určitou zapisuje tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele
 • Poskytuje informativní servis pro správní úřady (orgány státní správy) a orgány činné v trestním řízení o podnikání fyzických a právnických osob v rozsahu evidence.
 • Zajišťuje pravidelný přenos informací dotčeným orgánům podle živnostenského zákona a zákona o živnostenských úřadech.
 • Spravuje archivní spisy podnikatelů.
 • Zajišťuje podklady a stanoviska od orgánů státní správy a dalších dotčených institucí v souladu s aplikací živnostenského zákona; spolupracuje s hospodářskými komorami a právnickými osobami sdružení podnikatelů.
 • V souladu se zákonem  č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění eviduje zemědělské podnikatele (fyzické a právnické osoby).
 • Vede agendu zemědělských podnikatelů.
 • Vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 • Zapisuje je evidence změny a ukončení zemědělské činnosti.
 • Vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele.

Přehled některých správních poplatků:

Úkon Poplatek
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Další ohlášení živnosti 500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnost. podnikání 1 000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odp. zást. pro konces. živnost 500 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
Výpis z živnostenského rejstříku na žádost 20 Kč/1 str.
Zápis zemědělského podnikatele do evidence  1000 Kč
Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500 Kč

Předmětem poplatku není:
Změna, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku


Pavla Machalická
vedoucí oddělení

tel. 222 116 417
e-mail pavlam@seznam.cz

Marta Hofmanová
referentka

tel. 222 116 414
e-mail martah@seznam.cz

Stanislava Dvořáková
archiv odboru

tel. 222 116 422
e-mail stanislavad@praha3.cz

Irena Janečková
referentka

tel. 222 116 315
e-mail irenaj@praha3.cz

Jaroslava Nedvědová
referentka

tel. 222 116 416
e-mail jaroslavan@praha3.cz

Eva Žáková
referentka

tel. 222 116 415
e-mail evaz@praha3.cz

Lenka Voříšková
referentka

tel. 222 116 423
e-mail voriskova.lenka@praha3.cz

Od instalace vyvolávacího systému se agendy nerozdělují dle prvního písmene podnikatele.