Phòng này bảo đảm về kinh tế-tài chính, kế tóan và ngân sách của quận  Praha 3, được cấu thành từ 3 ban – Ban ngân sách, Ban lệ phí và ban kế tóan.

Địa chỉ: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, (tòa nhà mới) tầng 1. và 2. Praha 3, tel. 222 116 340

pondělí (thứ hai), středa (thứ tư): 8.00 - 18.00 hod.

Ban lệ phí (Oddělení poplatků)

Địa chỉ: Lipanská 11, Praha 3

Ban lệ phí có tòan quyền quản lý các loại lệ phí ghi dưới đây, phù hợp với các qui định luật và các tuyên cáo tương ứng (lưu thống kê các cá nhân cũng như pháp nhân, cung cấp dịch vụ ở trọ/thuê trong các khu nhà nghỉ, được bố trí /xây dựng trên lãnh địa quận Praha 3, xác định và thu các loại lệ phí tương ứng, tiến hành các họat động tìm kiếm, kể cả điều tra tại địa phương, đưa ra các loại mẫu tờ khai đăng ký trả tiền lệ phí và cứ đều đặn từng quí một ra thông báo về việc cung cấp dịc vụ cho thuê/trọ trong giai đoạn tương ứng, cấp ra các thẻ trả tiền qua bưu điện cho việc trả tiền lệ phí, thống kê các chi trả, tiến hành đòi các khỏan nợ, kể cả việc tham gia quá trình tịch biên.

Lệ phí nghỉ dưỡng

 • Mức lệ phí cơ bản là 15,- Kč ngày cho 1 người một ngày. Lệ phí này do người đi nghỉ dưỡng trả cho chủ nhà (người chủ nhà nghỉ) và người này sau đó sẽ sẽ trả lệ phí cho cơ quan quản lý lệ phí (Ủy ban của quận).
 • Những người sống ở nhà nghỉ nhưng mục đích không phải là nghỉ dưỡng, nhưng người có tuổi dưới 18 và trên 70 tuổi, những người có thẻ tàn tật ZTP-P không phải trả các lệ phí này.

Lệ phí địa phương trả theo dung lượng chứa khách

 • Mức phí cơ bản là 6,- Kč cho  một giường nằm / một ngày được sử dụng trong các cơ sở phục vụ cung cấp – cho thuê chỗ nghỉ không xét tới lý do lưu trú tại đây (tức là không chỉ nghỉ dưỡng mà còn có thể là lưu trú do công việc). Lệ phí này do người cung cấp chỗ nghỉ trả (người cho thuê chỗ nghỉ).
 • Những nơi cung cấp chỗ ở cho học sinh, sinh viên (ký túc xá sinh viên) và những nơi cung cấp chỗ nghỉ với mục đích xã hội và nhân đạo, không phải trả lệ phí này. 
 • Nghĩa vụ trình báo. Người cho thuê chỗ nghỉ (các cá nhân hoặc pháp nhân) có nghĩa vụ phải trực tiếp đến trình báo và đăng ký trả tiền lệ phí các loại nói trên, chậm nhất là tới ngày thứ ba mươi, tính từ ngày quyết định về việc cho phép hoặc giấy phép họat động, do phòng kinh doanh cấp cho, có hiệu lực hoặc tính từ ngày khai trương hoạt động. Đồng thời chậm nhất là tới ngày thứ 15 phải có nghĩa vụ trình báo các thay đổi có ảnh hưởng tới mức trả lệ phí. 
 • Người cung cấp chỗ nghỉ có nghĩa vụ phải làm sổ lưu trú, ghi danh sách những người đang nghỉ tại đó ("cuốn sổ khách trọ") và theo yêu cầu thì phải xuất trình cho người quản lý lệ phí xem. Trong vòng 15 ngày sau khi kết thúc từng quí, người cung cấp chỗ nghỉ làm tờ khai thông báo số lượng khách trong giai đoạn qua cho người quản lý lệ phí và cũng trong thời gian đó trả tiền lệ phí tương ứng với con số đã khai báo.
 • Nghĩa vụ báo cắt: Người cung cấp chỗ nghỉ có nghĩa vụ chậm nhất là đến ngày thứ 30, thông báo việc chấm dứt họat động hoặc tạm ngừng hoạt động của dịch vụ cung cấp chỗ nghỉ. .

Lệ phí địa phương trả cho việc nuôi chó

 • Ban lệ phí có tòan quyền quản lý loại lệ phí này, phù hợp với các qui định pháp lý và các tuyên cáo tương ứng (ghi danh sách các chủ nuôi chó trên cơ sở trình báo xin nộp hay báo cắt lệ phí của họ, cùng phối hợp với cảnh sát thành phố tiến hành kiểm tra , cấp phát tem đăng ký, định ra mức và thu tiền lệ phí nuôi chó, hòan thiện và gửi đi các phiếu trả tiền qua bưu điện, lập danh sách lệ phí chi trả, đòi nợ và kể cả việc tham gia quá trình tịch biên. 
 • Mức phí cơ bản nuôi 1 con chó là 1500,- Kč/ năm. Những cá nhân chỉ có thu nhập từ lương hưu, ở bất cứ hình thức nào, nếu đó là nguồn thu nhập duy nhất của họ, chỉ phải trả lệ phí 200 Kč/1 con chó/năm, Với chó do các gia đình có nuôi trong các nhà riêng (biệt thự, tư dinh) thì lệ phí là 600 Kč/con/năm. Nếu nuôi nhiều hơn thì cứ mỗi con sau lệ phí sẽ tăng thêm 50% so với mức cơ bản tương ứng phải nộp.
 • Giảm giá: Những loại chó nuôi với mục đích sau đây, được miễn trả tiền lệ phí: chó dẫn người tàn tật có thẻ ZTP-P, chó cứu hộ với mức dạy, huấn luyện tương thích, chó nghiệp vụ của cảnh sát. Những con chó, được gắn cài chíp, được ghi trong danh sách của tòa thị chính thủ đô Praha, được giảm giá lệ phí đi 350,- Kč so với mức phí cơ bản trong thời gian 2 năm, tính từ năm kế tiếp với năm chó được gắn chíp và được ghi vào danh sách đăng kiểm của tòa thị chính thủ đô Praha (MHP).
 • Những con chó, được nhận về nuôi từ các trạm tạm giữ con vật hoang, hoạt động trên lãnh địa thủ đô Praha, được miễn đóng lệ phí hòan tòan trong thời gian 2 năm tình từ ngày nhận chó về nuôi.
 • Nghĩa vụ trình báo: Với bất cứ con chó nào (dù đã được gắn chíp hay không phải chịu lệ phí) cũng cần phải trình báođăng ký trực tiếp và nhận temtrong vòng 15 ngày, tính từ ngày đem về nuôi mà không xét đến việc nó thuộc loại đã được gắn chíp hay không. Nghĩa vụ phải trả lệ phí nuôi chó xuất hiện khi chó được 3 tháng tuổi trở lên.
 • Nghĩa vụ báo cắt: Nếu con chó đã chết hoặc đã được chuyển giao cho người chủkhác nuôi, hoặc là người chủ nuôi chó chuyển vùng (đặc biệt là ra khỏi lãnh địa Praha 3) thì ngay lập tức, vì quyền lợi của bản thân mình, báo cắt chó (theo tuyên cáo thì chậm nhất là đến ngày thứ 15) bằng văn bản (gửi bảo đảm) hoặc đến trực tiếp và như vậy, nghĩa vụ nộp lệ phí nuôi chó sẽ kết thúc từ ngày 1 của tháng kế tiếp sau ngày báo.
 • Nếu chó không được báo cắt và có chứng lý nghiêm chỉnh, nghĩa vụ nộp lệ phí nuôi chó vẫn còn tồn tại và cũng với nó là các hậu quả liên quan.
 • Người phải nộp lệ phí có nghĩa vụ trình báo tất cả các thay đổi, những thứ có ảnh hưởng tới mức nộp lệ phí, hoặc là sự tồn tại của bản thân loại hình lệ phí này.

Lệ phí địa phương cho việc sử dụng chỗ công cộng

 • Ban lệ phí làm thống kê kế tóan các loại lệ phí địa phương được qui định, đưa ra các mức truy thu do việc trả tiền lệ phí chậm, gửi yêu cầu trả tiền nợ (chậm) trong thời hạn qui định thay thế, đòi nợ và kể cả việc tham gia quá trình tịch biên. Tiến hành kiểm tra, những sự vụ liên quan tới thống kê kế tóan và việc trả tiền các loại lệ phí hành chính, do ban kế tóan tiến hành .

Việc quản lý loại lệ phí này, kể cả việc cấp giấy phép cho tạm sử dụng các chỗ trống công cộng trên cơ sở các luật hoặc các tuyên cáo tương ứng, do ban giao thông và năng lượng chịu trách nhiệm (tiến hành)  (Seifertova 51).

Lệ phí địa phương thu từ tiền (vé) vào

 • Ban lệ phí làm đăng kiểm kế tóan các khỏan nợ phải đòi, xuất hiện trên cơ sở các quyết định tương ứng, hoặc danh sách đăng kiểm các chi trả, theo dõi những khỏan trả chậm, trả thiếu, gửi yêu cầu trả tiền nợ (chậm) trong thời hạn qui định thay thế, đòi nợ và kể cả việc tham gia quá trình tịch biên.
 • Các lệ phí hành chính, được xác định đưa ra liên quan tới các quyết định, do ban kế tóan theo dõi, giám sát.

Quản lý loại lệ phí này, kể cả việc đưa ra giấyp phép cho viẹc tiến hành các hoạt động văn hóa, do ban văn hóa chịu trách nhiệm.

Ban lệ phí làm đăng kiểm kế tóan các khỏan nợ phải đòi, xuất hiện trên cơ sở các quyết định tương ứng, hoặc danh sách đăng kiểm các chi trả, theo dõi những khỏan trả chậm, trả thiếu, gửi yêu cầu trả tiền nợ (chậm) trong thời hạn qui định thay thế, đòi nợ và kể cả việc tham gia quá trình tịch biên.

Tất cả các loại hình lệ phí địa phương đều tuân theo qui định ở điều § 11 luật sô 565/90 Sb., cái qui định, rằng nếu không trả lệ phí đủ và đúng thời hạn, (chính quyền) địa phương sẽ tính truy thu và có quyền phạt gấp ba lần số tiền lệ phí nộp không đúng thời hạn kia.

Các chi trả phạt

Ban lệ phí làm danh mục tập trung tất cả các khỏan phạt, do các phòng ban của Ủy ban quận Praha 3 đưa ra, phù hợp với các tuyên cáo và các điều luật tương ứng.  Lập danh sách theo dõi các khỏan nợ và chi trả, theo dõi các khỏan trả thiếu, gửi yêu cầu trả tiền nợ (chậm) trong thời hạn qui định thay thế, đòi nợ và kể cả việc tham gia quá trình tịch biên.