Ngành nghê, theo tinh thần của điều § 2 luật kinh doanh, là hoạt động một cách có hệ thống được tiến hành độc lập, bằng tên mình, với trách nhiệm riêng của mình, với mục đích thu lợi nhaaunj và với các điều kiện được luật kinh doanh qui định. Phòng này được cấu thành từ ba ban – Ban quản lý hành chính (báo ngành nghề, giấy phép chuyên doanh), Ban kiểm tra (kiểm tra kinh doanh, xử lý vi phạm), ban trương mục kinh doanh (trích lục từ trương mục kinh doanh và Chứng chỉ về việc đăng ký vào danh sach những người kinh doanh trong ngành nông nghiệp).

Địa chỉ: Lipanská 14, Praha 3, tel. 222 116 418

Giờ làm việc: thứ hai, thứ tư: 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.30 hod.

Khi nào phải tới Ban quản lý hành chính, nằm ở tầng hai ở địa chỉ nêu trên ?

  1. Ở ban này, bạn có thể đến báo kinh doanh hoặc đệ đơn xin cấp giấy phép chuyên doanh.
  2. Tiếp theo là tại đây, bạn thông báo tất cả các thay đổi và bổ sung liên quan tới các dữ liệu và giấy tờ (tùy thân), những điều được qui định cho việc báo kinh doanh và trong vòng 15 ngày kể từ ngày chúng xuất hiện. Điều này không phải làm nếu đây là những thay đổi và bổ sung đã được ghi trong danh mục cơ bản, trong trương mục đăng ý thương mại hay trong hệ thống thông tin đăng kiểm dân cư.
  3. Ban quản lý hành chính cũng giải quyết vấn đề hủy giấy phép kinh doanh theo yêu cầu cá nhân và nối lại kinh doanh trong các hoạt động ngành nghề khi doanh nhân bị chết hoặc bị xóa sổ khi chết.

Khi nào phải tới Ban kiểm tra, nằm ở tầng một ở địa chỉ nêu trên ?

  1. Từ ý muốn cá nhân – trong trường hợp bạn muốn đến đây để đưa ra ý kiến/cơ sở cho việc yêu cầu kiểm tra, xem nhà kinh doanh có thực hiện các trách nhiệm/nghĩa vụ do luật số 455/1991 Sb., về kinh doanh ngành nghề và các qui định liên quan với kinh doanh, qui định hay không hoặc là trường hợp bạn muốn muốn biết rõ về nghĩa vụ của mình, với tư cách là doanh nhân, đối với các cơ quan kiểm tra.
  2. Từ mong muốn cá nhân – trường hợp bạn làm chức năng của người đại diện pháp lý (chịu trách nhiệm thay) theo tinh thần của điều § 11 luật số 455/1991 Sb., về kinh doanh ngành nghề và bạn có ý định thông báo cho phòng kinh doanh biết, rằng bạn muốn thôi trách nhiệm này.

Những sự vụ nói trên cũng có thể làm bằng hình thức văn bản.

3.  Từ quyền hạn hành chính – trong tất cả các trường hợp, khi bạn bị gọi tới để đưa ra lời giải thích, để (bị) kiểm tra, để đưa ra lời làm chứng, để tiến hành giải quyết các vi phạm pháp lý hoặc giải quyết về vi phạm hành chính và tương tự..., đồng thời được huấn thị về hậu quả của việc bạn không chấp hành (không tới giải trình mà không có lý do chính đáng), bao giờ bạn cũng tìm thấy trong văn bản cụ thể, cái bạn đã nhận được. 

Lời khuyên: bạn hãy giữ cẩn thận các văn bản nhận được sao cho để nếu có bị triệu tập thì bạn biết được kịp thời và có thể đàm phán được trong vấn đề liên quan.

Khi nào thì tới Ban trương mục kinh doanh, nằm ở tầng ba ở địa chỉ nêu trên ?

  1. Nếu bạn muốn xin trích lục kinh doanh.
  2. Khi bạn muốn đến báo ngừng hoặc nối lại việc kinh doanh.
  3. Khi bạn đến báo ngừng hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh ở địa điểm kinh doanh.

Hệ thống xếp hàng tự động mới

Tại phòng kinh doanh có hệ thống xếp hàng tự động (hệ thống lấy số tự động) mới. Trên tầng 3 của tòa nhà Lipanská 14 cũng có hệ thống xếp hàng tự động mới. Các quầy giao dịch được sắp xếp như sau: tầng 2 – quầy 1-5, tầng 3 – quầy 6-8.

Sau khi khách hàng chọn loại dịch vụ và in phiếu khách hàng ra, khách hàng sẽ được hướng dẫn đi đến quầy trống.

  • Trong trường hợp khách hàng ở tầng 2 và được gọi đến quầy trống ở tầng 3, trên bảng sẽ hiển thị mũi tên đi lên cạnh số quầy ví dụ 6 ↑, như vậy khách hàng sẽ lên quầy số 6 ở tầng 3, nơi họ sẽ được phục vụ.
  • Trong trường hợp khách hàng đang ở tầng 3 và được gọi đến quầy trống ở tầng 2, trên bảng sẽ hiển thị mũi tên đi xuống cạnh số quầy ví dụ 3 ↓, như vậy khách hàng sẽ xuống quầy số 3 ở tầng 2, nơi họ sẽ được phục vụ.