Trang Web này được lập ra trong khuôn khổ dự án „Praha 3 – cùng chung sống“ của quận Praha 3 và do Bộ nội vụ CH Séc cùng tài trợ.

204608_100174_Logo_CMYK_09_mm