Mým sousedům - VIET

Mým sousedům - VIET Download PDF

čeština pro cizince - jaro 2020

Các bạn thân mến,

Các bạn đã đăng nhập vào trang web thông tin dành cho người nước ngoài đang sống trong quận Praha 3. Tại trang này các bạn sẽ nhận được các thông tin về hoạt động của các ban ngành nêu dưới đây và cả các chỉ dẫn tới các tổ chức và cơ quan quan trọng:  

Trang Web này được lập ra trong khuôn khổ dự án „Praha 3 – cùng chung sống“ của quận Praha 3 và do Bộ nội vụ CH Séc cùng tài trợ.

204608_100174_Logo_CMYK_09_mm