Vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/kyMateřské školy, Praha 3, Jeseniova 204/2686

Rada MČ Praha 3

v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění

oznamuje

vyhlášení konkurzního řízení
na pozici ředitele/ky Mateřské školy, Praha 3, Jeseniova 204/2686


Koho hledáme?

 • pedagoga se silnou vizí o předškolním vzdělávání v 21. století, která bude v souladu s moderními pedagogickými přístupy, s důrazem na individuální přístup k dětem a práci s rodinou
 • manažera s prokázanými schopnostmi vést a inspirovat rozmanitý tým
 • učitele s aprobací v oboru MŠ
 • aktivně spolupracuje s obcí

Ředitele (ředitelku), který(á) dokáže:

 • naplnit a rozvíjet směr předškolního vzdělávání, připravit děti na start do základní školy
 • pracovat v podmínkách inkluze a sestavit tým pedagogů i dětí tak, aby výuka probíhala k  dlouhodobému prospěchu všech
 • řídit ostatní provoz v budově, včetně stravování, údržby a úklidu, hospodaření s energiemi, ekonomiky i legislativy, aktivně pracovat s granty a dotacemi
 • dbát na pozitivní prezentaci MŠ, na komunikaci s rodiči, obcí a širokou veřejností, a to všemi moderními prostředky
 • spolupracovat se zřizovatelem

Očekávejte cestu plnou dobrodružství a neustálých výzev. Práci, která je současně i posláním. Potřebujeme, abyste měl(a) velkou dávku nadšení, odhodlání a síly, která bude inspirací pro ostatní! Výměnou za to Vás čeká obrovská radost z toho, že vytváříte školu, která umožňuje každému dítěti dosáhnout svého plného potenciálu.

Požadavky:

 • vzdělání podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění,
 • požadovaná praxe dle § 5, zákona 563/2004 Sb., v platném znění
 • odborné, řídící a organizační schopnosti
 • znalost školských předpisů a školské problematiky
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost práce s PC

K přihlášce doložte:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a dokladů o dalším vzdělávání
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis
 • vizi rozvoje mateřské školy (v rozsahu max. 4 strany strojopisu formátu A4)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce)
 • lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu funkce (ne starší než dva měsíce)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení dle platné legislativy

Předpokládaný nástup do funkce: 1. ledna 2020

Přihlášky s doklady musí být doručeny osobně nebo poštou do podatelny do 1. října 2019 na adresu: ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 85 Obálku označte textem: „Konkurzní řízení MŠ Jeseniova 204- neotvírat”.

Galerie