Vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice úřadu městské části

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 3 zastoupená starostou městské části vyhlašuje dne 29. 4. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

tajemník/tajemnice úřadu městské části

s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 12

Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku  
 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR  – nutnost ovládat český jazyk)
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • splnění předpokladů podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích (osvědčení MVČR a čestné prohlášení)
 • splnění předpokladů podle ustanovení § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Další požadavky:

požadované vzdělání vysokoškolské
požadovaná praxe nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce (praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejícím jmenování do funkce)

Náležitostí přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce nutno připojit:

strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky pouze písemnou formou s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 20. 5. 2019 na adresu:

 • Městská část Praha 3, Úřad městské části
  Oddělení personální práce a mezd
  Havlíčkovo nám. 9/700
  130 85  Praha 3

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – tajemník úřadu městské části“.
Nabídky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Informace:
Bc. Petra Nýčová, vedoucí oddělení personální práce a mezd, tel.: 222 116 235, e-mail petran@praha3.cz

Jiří Ptáček
starosta městské části Praha 3

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.