zejména:

1. Plní pracovní povinnosti vyplývající

  • ze zákona o hl. m. Praze
  • z funkčního zařazení a pracovní náplně
  • z příkazů tajemníka
  • z příkazů svého vedoucího

2. Jsou povinni zejména:

  • vykonávat všechny práce v rozsahu stanoveném pracovní náplní, příslušející do jejich působnosti s plnou odpovědností a bez vážných důvodů nepřesouvat odpovědnost na vyšší organizační stupeň, resp. nadřízeného zaměstnance

3. Postupovat podle všech vydaných interních norem, směrnic a pokynů, upravujících chod ÚMČ

4. Zaměstnanci, kteří jsou pracovně zařazeni jako vedoucí úředníci a úředníci podle zák. č.  312/2002 Sb., v pl. znění, jsou oprávněnými úředními osobami podle ust. § 15, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s oprávněním provádět úkony správního orgánu podle tohoto zákona.