zejména:

 1. Jsou podřízeni tajemníkovi ÚMČ.
 2. Řídí činnost odboru, odpovídají za ni tajemníkovi ÚMČ a radě městské části.
 3. Podepisují rozhodnutí odboru ve věcech přenesené i samostatné působnosti.
 4. Odpovídají za formální i obsahovou správnost materiálů předkládaných k podpisu starostovi, zástupcům starosty a uvolněným členům ZMČ a tajemníkovi.
 5. Ve stanoveném rozsahu zastupují městskou část Praha 3.
 6. Se souhlasem tajemníka určují svého zástupce a vymezují rozsah jeho oprávnění.
 7. Navrhují plat zaměstnancům odboru.
 8. Vyhodnocují zkušební dobu, navrhují opatření příp. rozvázání pracovního poměru.
 9. Odpovídají za zpracování pracovních náplní zaměstnanců odboru.
 10. Odpovídají za formální a obsahovou správnost uzavřených dohod o prac. činnosti a provedení práce pro potřeby odboru.
 11. Odpovídají za uzavření dohod o hmotné odpovědnosti k hodnotám svěřeným k vyúčtování.
 12. Účastní se jednání zasedání zastupitelstva MČ
 13. Na vyzvání se účastní jednání rady MČ
 14. Na vyzvání se účastní jednání výborů ZMČ a komisí RMČ, příp. zajistí účast zaměstnance odboru na tomto jednání.
 15. Plní úkoly, které umožňují zástupcům starostky a uvolněným členům ZMČ výkon jejich činnosti, kterou mají uloženou v rámci plnění koncepčního a koordinačního zaměření.
 16. Dle plánu práce RMČ nebo na vyžádání připravují materiály předkládané radě, odpovídají za jejich obsah a formu.
 17. Na vyžádání předsedy výboru ZMČ nebo komise RMČ připravují potřebné materiály pro činnost výboru nebo komise.
 18. Odpovídají na dotazy a interpelace členů zastupitelstva.
 19. Odpovídají za veškerou realizaci usnesení ZMČ a RMČ a úkolů vyplývajících pro ně ze zápisu ze zasedání ZMČ a RMČ.
 20. Odpovídají za zabezpečení obecně platných a interních předpisů potřebných pro práci odboru.
 21. Odpovídají za to, že zaměstnanci odboru jsou seznámeni se všemi obecně platnými a interními předpisy, potřebnými k výkonu jejich funkce.
 22. Odpovídají za zadávání a realizaci veřejných zakázek v souladu s platnou právní úpravou, usneseními RMČ příp. ZMČ a vnitřními předpisy a pokyny tajemníka ÚMČ.
 23. Odpovídají za věcnou a odbornou správnost přípravy zadání veřejných zakázek, stanovení kriterií pro hodnocení nabídek uchazečů a průběžné doplňování údajů do databáze dodavatelských subjektů.
 24. Předkládají radě MČ návrh odměny dle ust. § 10 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., v pl. znění, pro ředitele a vedoucí organizací a organizačních složek zřízených Zastupitelstvem MČ , ke které plní funkci odvětvového odboru.
 25. Předkládají radě MČ návrh změny příplatku za vedení, zvláštního a osobního příplatku ředitelů organizací a organizačních složek zřízených zastupitelstvem MČ, ke které plní funkci odvětvového odboru
 26. Odpovídají za dodržování všech platných obecně závazných právních předpisů v působnosti svého odboru za dodržování vnitřních předpisů, pokynů a jim uložených úkolů, a za řádný výkon činnosti svého odboru.
 27. Ve své působnosti zajišťují finanční resp. řídící kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., v pl. znění.
 28. Provádějí kontrolu řádného výkonu pracovní činnosti svých podřízených zaměstnanců a plnění jejich povinností, uložených jim zejména platnými právními předpisy, interními předpisy a pokyny.
 29. Odpovídají za shromažďování, zpracovávání, uchovávání a likvidaci osobních údajů na technických nosičích nebo v listinné podobě a jejich ochranu podle zákona o ochraně osobních údajů v platném znění.
 30. Odpovídají za to, že osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon pracovních úkolů řízeného odboru a za to, že nedojde k jejich zneužití.
 31. Odpovídají za sledování vývoje právní úpravy vztahující se k výkonu činnosti jejich odboru, jakož i ostatních právních předpisů s výkonem činnosti jejich odboru souvisejících.
 32. Odpovídají za dodržování platných právních předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, předpisů Evropské unie, týkajících se výkonu činnosti jejich odboru, jakož i ostatních právních předpisů s výkonem činnosti jejich odboru souvisejících (např. zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, aj.).
 33. Odpovídají za aktuálnost informací uveřejněných na internetových stránkách městské části Praha 3, týkajících se činnosti jejich odboru.
 34. Vedoucí jednotlivých odborů spolu vzájemně spolupracují při řešení problematiky přesahující rámec výkonu činnosti jejich odboru a jsou si vzájemně nápomocni (meziodborové spolupráce).