zejména:

 1. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů.
 2. Odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
 3. Je nadřízený všech zaměstnanců městské části.
 4. Účastní se zasedání zastupitelstva a Rady městské části Praha 3 s hlasem poradním.
 5. Zabezpečuje prostřednictvím vedoucích odborů plnění usnesení zasedání zastupitelstva.
 6. Zabezpečuje plnění úkolů, vyplývajících z jednání RMČ, pokud nejsou uloženy starostovi, místostarostům a uvolněným členům ZMČ.
 7. Zabezpečuje vedení Registru oznámení ve smyslu znění § 14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
 8. Koordinuje činnost vedoucích odborů, která vyplývá z příkazů starosty, místostarostů a uvolněných členů ZMČ .
 9. Řídí činnost vedoucích odborů ÚMČ.
 10. Řídí a odpovídá za výkon činnosti ÚMČ.
 11. Zabezpečuje kontrolní činnost ÚMČ.
 12. Zajišťuje výkon činnosti
  • Kanceláře tajemníka
  • Odboru služeb veřejnosti
  • Právního odboru
 13. Zajišťuje výkon činnosti odborů vykonávajících státní správu v přenesené působnosti
  • Odboru vnitřních věcí
  • Odboru výstavby
  • Živnostenského odboru
  • Odboru evidence obyvatel a osobních dokladů
  • Odboru životního prostředí a dopravy
 14. Koordinuje činnost interního auditora v rozsahu dispozic daných starostou MČ.
 15. Koordinuje činnost odborů ve věcech správy místních poplatků.
 16. Doporučuje udělení výjimky při žádostech o snížení nebo prominutí místních poplatků.
 17. Navrhuje RMČ organizační strukturu ÚMČ a její změny.
 18. Předkládá RMČ návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů.
 19. Předkládá RMČ návrhy na stanovení platů vedoucím odborů.
 20. Rozhoduje při kompetenčních nejasnostech mezi odbory a o podjatosti vedoucích odborů ÚMČ.
 21. Pověřuje vedoucí odborů a ostatní zaměstnance zastupováním městské části Praha 3 v jednotlivých případech nebo ve stanoveném rozsahu.
 22. Jmenuje vedoucí oddělení.
 23. Stanovuje plat všem zaměstnancům městské části.
 24. Přiznává odměny zaměstnancům městské části s výjimkou vedoucích odborů.
 25. Stanovuje pravidla činnosti ÚMČ formou svých příkazů, zejména vydává pracovní řád, spisový, archivní a skartační řád.
 26. Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný Radě městské části a starostovi, v oblasti přenesené působnosti je odpovědný starostovi.
 27. Má právo používat závěsný odznak se státním znakem ČR při příležitosti skládání státoobčanského slibu žadatelů o udělení občanství ČR.
 28. Vykonává funkci administrátora pro datovou schránku.