zejména:

  1. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů.
  2. Odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
  3. Je nadřízený všech zaměstnanců městské části.
  4. Účastní se zasedání zastupitelstva a Rady městské části Praha 3 s hlasem poradním.
  5. Zabezpečuje prostřednictvím vedoucích odborů plnění usnesení zasedání zastupitelstva.
  6. Zabezpečuje plnění úkolů, vyplývajících z jednání RMČ, pokud nejsou uloženy starostce, zástupcům starostky a uvolněným členům ZMČ.
  7. Zabezpečuje vedení Registru oznámení ve smyslu znění § 14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
  8. Koordinuje činnost vedoucích odborů, která vyplývá z příkazů starostky, zástupců starostky a uvolněných členů ZMČ .
  9. Řídí činnost vedoucích odborů ÚMČ.
  10. Řídí a odpovídá za výkon činnosti ÚMČ.
  11. Zabezpečuje kontrolní činnost ÚMČ.
  12. Zajišťuje výkon činnosti
    • Kanceláře tajemníka
    • Odboru služeb veřejnosti
    • Právního odboru
  13. Zajišťuje výkon činnosti odborů vykonávajících státní správu v přenesené působnosti
    • Odboru vnitřních věcí
    • Odboru výstavby
    • Živnostenského odboru
    • Odboru evidence obyvatel a osobních dokladů
    • Odboru životního prostředí a dopravy
  14. Koordinuje činnost interního auditora v rozsahu dispozic daných starostkou MČ.
  15. Koordinuje činnost odborů ve věcech správy místních poplatků.
  16. Doporučuje udělení výjimky při žádostech o snížení nebo prominutí místních poplatků.
  17. Navrhuje RMČ organizační strukturu ÚMČ a její změny.
  18. Předkládá RMČ návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů.
  19. Předkládá RMČ návrhy na stanovení platů vedoucím odborů.
  20. Rozhoduje při kompetenčních nejasnostech mezi odbory a o  podjatosti vedoucích odborů ÚMČ.
  21. Pověřuje vedoucí odborů a ostatní zaměstnance zastupováním městské části Praha 3 v jednotlivých případech nebo ve stanoveném rozsahu.
  22. Jmenuje vedoucí oddělení.
  23. Stanovuje plat všem zaměstnancům městské části.
  24. Přiznává odměny zaměstnancům městské části s výjimkou vedoucích odborů.
  25. Stanovuje pravidla činnosti ÚMČ formou svých příkazů, zejména vydává pracovní řád, spisový, archivní a skartační řád.
  26. Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný Radě městské části a starostce, v oblasti přenesené působnosti je odpovědný starostce.
  27. Má právo používat závěsný odznak se státním znakem ČR při příležitosti skládání státoobčanského slibu žadatelů o udělení občanství ČR.
  28. Vykonává funkci administrátora pro datovou schránku.