Jednání a postavení rady městské části, dále RMČ je upraveno v ust. §§ 94 - 96 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v pl. znění

zejména:

  • stanoví celkový počet zaměstnanců městské části Praha 3
  • zřizuje a ruší na návrh tajemníka odbory ÚMČ
  • schvaluje organizační řád úřadu městské části
  • jmenuje a odvolává na návrh tajemníka vedoucí odborů ÚMČ

Na jednání a postavení ZMČ a RMČ se analogicky použijí ustanovení týkající se ZHMP a RHMP, není-li zákonem č. 131/2000 Sb.,o hl. m. Praze, v pl. znění, výslovně stanoveno jinak.