Preambule Etický kodex stanovuje a popisuje zásady chování a jednání zaměstnanců městské části Praha 3, Úřadu městské části (dále jen zaměstnanec). Je základní etickou normou vystupování zaměstnanců především vůči veřejnosti, ale i vůči ostatním zaměstnancům.

Článek I. Rozsah platnosti
Článek II. Základní zásady
Článek III. Zásada zákonnosti
Článek IV. Zásada kvality a efektivity
Článek V. Zásada etiky práce
Článek VI. Zásada informační otevřenosti
Článek VII. Zásada neovlivnitelnosti a neúplatnosti
Článek VIII. Zásada odpovědnosti za dobré jméno
Článek IX. Účinnost

Článek I.

Rozsah platnosti

1.   Etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance městské části Praha 3, zařazené do Úřadu městské části. Navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedená v zákoníku práce v oblasti obecných etických norem chování a jednání a dále na základní povinnosti úředníka uvedené v zákoně o úřednících územních samosprávných celků.

2.   Na zaměstnance odboru sociálních věcí se dále vztahuje etický kodex sociálních pracovníků ČR, vydaných společností sociálních pracovníků ČR, který je přílohou tohoto kodexu.

Článek II.

Základní zásady

1.   Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti orgánů veřejné správy, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.

2.   Zaměstnanci spolu vzájemně jednají slušně, korektně a konstruktivně, přičemž využívají zpětnou vazbu, pracují týmově a spoluvytvářejí atmosféru vzájemné důvěry, úcty a spolupráce.

3.   Při výkonu veřejné správy zaměstnanci dodržují zásady zákonnosti, kvality a efektivnosti práce a etiky práce, zejména dodržování nestrannosti a zásad rovného přístupu. Dalšími základními zásadami jsou informační otevřenost, neovlivnitelnost a neúplatnost. Zaměstnanci jsou rovněž povinni podílet se na vytváření dobrého jména městské části Praha 3.

Článek III.

Zásada zákonnosti

1.  vykonává svoji činnost v souladu s Ústavou a dalšími právními předpisy ČR jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu ČR.

2.   V rámci platné legislativy usiluje o urychlení a zjednodušení úředních postupů, dodržování termínů a o maximální zkrácení lhůt stanovených právními předpisy ve prospěch veřejnosti.

3.   Zaměstnanec plní pokyny vedoucích zaměstnanců, nejsou-li v rozporu s právními předpisy.Domnívá-li se zaměstnanec, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně, nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, ústně. Poté je zaměstnanec povinen splnit daný pokyn pouze tehdy, dostane-li od vedoucího úřadu (tajemník) písemný příkaz tak učinit. Zaměstnanec nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného prodlení písemně oznámit vedoucímu úřadu.

Článek IV.

Zásada kvality a efektivity

Zaměstnanec vykonává svou práci na vysoké odborné úrovni, kterou si průběžně zvyšuje a doplňuje studiem. Vynakládá veškeré úsilí k maximálně efektivnímu a ekonomickému spravování a využívání lidského potenciálu, finančních zdrojů a zařízení mu svěřených. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na veřejném majetku, podvodné či korupční jednání, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému a zároveň vedoucímu úřadu.

Článek V.

Zásada etiky práce

1.   Zaměstnanec vykonává svou práci odpovědně, čestně a svědomitě v souladu s úkoly a cíly městské části Praha 3. Zachovává pravidla slušnosti při úředním jednání s veřejností, a to jak ústním tak telefonickém a rovněž vůči ostatním zaměstnancům úřadu. Dbá na dodržování zákazu kouření na všech pracovištích stanovený zaměstnavatelem, dbá o svůj vzhled, do zaměstnání chodí oblečen a upraven přiměřeně k vykonávané práci. Dále dbá na dodržování sjednaných termínů a vyřizování záležitostí v co nejkratší možné době.

2.   Striktně dodržuje zásady rovného přístupu bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, manželský a rodinný stav, víru a náboženství, členství nebo činnost v politických stranách, odborových organizacích a jiných sdruženích, a to ve vztahu k veřejnosti i ostatním zaměstnancům úřadu.

Článek VI.

Zásada informační otevřenosti

1.   Zaměstnanec poskytuje veřejnosti pokud možno co nejúplnější informace v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o svobodném přístupu k informacím a zákonem o právu na informace o životním prostředí a dále v souladu s nařízením tajemníka k poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

2.   Zaměstnanec neuvede vědomě v omyl veřejnost ani ostatní zaměstnance tím, že by učinil nepravdivé nebo zavádějící prohlášení nebo že by záměrně zamlčel příslušnou informaci.

3.   Komunikaci s hromadnými sdělovacími prostředky zajišťuje tiskový mluvčí a odbor vnějších vztahů a komunikace v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.   Zaměstnanec je povinen v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním. Zejména je povinen zachovávat mlčenlivost o služebních záležitostech, o údajích zahrnující osobní údaje jiných zaměstnanců nebo o utajovaných skutečnostech v rozsahu stanoveným zvláštními právními předpisy, pokud není této povinnosti zproštěn.

Článek VII.

Zásada neovlivnitelnosti a neúplatnosti

1.   Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně a na základě jejich skutkové podstaty. Věnuje pozornost odborným stanoviskům, výkladům, metodice a doporučením orgánů státní správy.

2.   Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho osobního zájmu s jeho pracovním zařazením zaměstnance městské části Praha 3. Jedná a rozhoduje nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržuje se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. Zdrží se veškerého jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními. Informace získané při výkonu veřejné správy zaměstnanec nepoužívá k osobnímu prospěchu ani k prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou jinou osobu tím, že by zneužil svého úředního postavení. Zaměstnanec je povinen vyhnout se konfliktu zájmů a v případě jeho vzniku neprodleně uvědomit svého nadřízeného a vedoucího úřadu.

3.   Zaměstnanec v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímá dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem. Dále se zaměstnanec nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako požadování či přijímání úplatků nebo výhod za účelem vlastního prospěchu. Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky, zdroje nebo majetek městské části Praha 3 nebo veřejnosti a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.

4.   V případě, že se zaměstnanec dostane do situace, kdy je na něj vykonáván nátlak, je povinen uvědomit o situaci neprodleně svého nadřízeného a vedoucího úřadu.

Článek VIII.

Zásada odpovědnosti za dobré jméno

1.   Zaměstnanec se zdrží jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost městské části Praha 3. Zaměstnanec se dále zdrží jednání, které by poškozovalo dobré jméno městské části Praha 3, toto se vztahuje i na jednání, které se přímo netýká výkonu pracovní činnosti zaměstnance.

2.   Zaměstnanec se vyhýbá i v osobním životě takovému jednání, které by mohlo snížit důvěru veřejnosti v nestrannost a spravedlnost městské části Praha 3, nebo které by mohlo zavdat příčinu k různým formám nátlaku na zaměstnance ze strany jiných osob.

Článek IX.

Účinnost

Nařízení tajemníka, kterým se vydává etický kodex zaměstnance městské části Praha 3, Úřadu městské části nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ing. Petr Fišer
tajemník Úřadu městské části