Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Vyřizuje:

Odbor živnostenský, oddělení správní a živnostenského rejstříku

Lipanská 14, 2.–3. patro
tel. 222 116 417

V souladu s vládními nařízeními od středy 17. února 2021: 

Odbor živnostenský,
oddělení správní a živnostenského rejstříku
pondělí
8—12 h 13—17 h
středa
8—12 h 13—17 h

Všechna ohlášení a žádosti týkající se živností ohlašovacích, řemeslných, vázaných a koncesovaných lze podat ve shora uvedených dnech a úředních hodinách. 

Po příchodu do čekárny odeberte prosím pořadový lístek a vyčkejte vyvolání k přepážce. Na jeden pořadový lístek lze podat maximálně 1ks jednotlivých podání, výdej lístků v úřední den je ukončen 15 minut před skončením pracovní doby, tedy v 16:45 hodin.

On-line rezervační sytém Živnostenský odbor – registrace, rejstřík
On-line rezervační systém lze využít ve vymezeném čase v neúřední den (Út, Čt), a to na základě provedené rezervace prostřednictvím on-line rezervačního systému. V rámci jednoho rezervovaného času lze podat 1 ks podání.

Živnostenské oprávnění

  • před vydáním Výpisu z živnostenského rejstříku možná konzultace – tel. +420 222 116 417

Co je potřeba

•    Splnit všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jimiž jsou plná svéprávnost a bezúhonnost u ohlašovací živnosti volné a navíc splnění zvláštní podmínky (odborná způsobilost) u živnosti ohlašovací řemeslné, vázané a koncesované, je-li živnostenským zákonem vyžadována
•    Občanský průkaz
•    Doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (řemeslná, vázaná a koncesovaná živnost)
•    Hotovost k zaplacení správních poplatků (možnost platby platební kartou na pokladně úřadu)

Lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Poplatky (nejběžnější):

Úkon Poplatek Kč
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000,-
Další ohlášení živnosti 500,-
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnost. podnikání 1 000,-
Přijetí další žádosti o koncesi 500,-
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500,-
Vydání rozhodnutí o schválení odp. zást. pro konces. živnost 500,-
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100,-
Výpis z živnostenského rejstříku na žádost 20,-/1str.

Ohlášení je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Dále je možno ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Je-li ohlášení učiněno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

Oddělení správní a živnostenského rejstříku provádí zápisy do Evidence zemědělského podnikatele a změny s tím spojené, a to v místnostech č. 307, 307A a 308, budovy Lipanská 14, 3. patro

Správní poplatky na úseku zemědělského podnikatele (zákon č. 634/2004, o správních poplatcích, položka 6)

  • a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence - 1000 Kč
  • b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci - 500 Kč

Předmětem poplatku není: Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Odkazy

Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství

Průvodce živnostenským podnikáním

Formuláře pro podnikatele podnikající podle živnostenského zákona

Formuláře pro zemědělské podnikatele
  >  Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (FO)
  >  Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (PO)
  >  Oznámení změn a doplnění

Portál eAGRI — resortní portál Ministerstva zemědělství