TAVEBNÍ ZÁBORY, PŘEDZAHRÁDKY, VÝSTAVKY ZBOŽÍ, REKLAMNÍ POUTAČE, FILMOVÁNÍ

Vyřizuje:

Odbor dopravy, oddělení silničního úřadu,
Seifertova 559/51, přízemí vlevo
tel. 222 116 411-3, 454, 482

V souladu s nařízením vlády od pondělí 12. října 2020:  

Úřední hodiny
pondělí
8—13 h
středa
12—17 h  

Informace k umístění prodejního místa před provozovnou — duben 2020

 

Od 22. dubna 2020 je na základě rozhodnutí Odboru pozemních komunikací a drah MHMP ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací umožněno podnikatelům v Praze zřízení předsunutého prodejního místa před provozovnou.
 

Stolek, prodejní pult apod. mohou mít obchodníci na chodníku až do konce roku zdarma.

Uliční prodej je nutné oznámit na e-mailové adresy uvedené v rozhodnutí zasláním vyplněného formuláře. Při provozování tohoto prodejního místa je nutné dodržet závazné podmínky uvedené v rozhodnutí.

E-mailové adresy pro zasílání vyplněného formuláře:

Prodejní zábor může podnikatel umístit nejdříve v den, kdy vláda umožní otevřít provozovnu, která je předmětem jeho podnikatelské činnosti.

 

Upozorňujeme, že restauračních zahrádek před provozovnami stravovacích služeb se toto rozhodnutí netýká a žadatel musí postupovat v klasickém režimu. Poplatky za předzahrádky na pozemcích hl. m. Prahy jsou také odpuštěné.

 

Stejně tak se toto rozhodnutí netýká reklamních poutačů a dalších reklamních zařízení, kde je pro jejich umístění na pozemních komunikacích i nadále nutné rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a které i nadále podléhají platbě místního poplatku za zábor veřejného prostranství.


Povoluje zvláštní užívání komunikace na místních komunikacích II. – IV. třídy a na chodnících místních komunikací I. třídy na území MČ Praha 3.
Na místních komunikacích I. třídy (vozovka) povoluje zvláštní užívání komunikace Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (Ing. Lukáš Pirkl, tel.: 236 004 389).

Potřebné náležitosti:

  • žádost – formulář ke stažení zde. (UPOZORNĚNÍ - restaurační předzahrádky mají vlastní žádost)
  • okótovaný situační plánek (včetně návrhu dopravního značení, připadá-li v úvahu) s vyznačeným a okótovaným umístěním záboru včetně kót šířkových poměrů ve vozovce a na chodníku 3x
  • souhlas vlastníka komunikace (nájemní smlouva s TSK hl. m. Prahy) - kontakty na konkrétní pracovníky TSK dle druhu záboru jsou uvedené na druhé straně žádosti
  • výpis z obchodního rejstříku / živnostenský list
  • plná moc k jednání jménem žadatele, k přebírání písemností
  • kopie závazného stanoviska Odboru památkové péče MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1; tel: 236 002 334, 236 002 484 – platí pro restaurační předzahrádky umístěné v Památkové zóně „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“

Ohlašovací povinnost

  • Při podání žádosti o zvláštní užívání komunikace je nutné splnit ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství stanovenou § 4 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
  • formulář ke stažení zde

Poplatky:

  • Vydání povolení je podmíněno uhrazením správního poplatku ve výši dle trvání užívání: 10 dnů a na dobu kratší než 10 dnů - 100,- Kč, 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců - 500,- Kč, delší než 6 měsíců - 1000,- Kč (nevztahuje se na subjekty, které jsou dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích od této povinnosti osvobozeny).
  • Zvláštní užívání komunikace je zpoplatněno místním poplatkem, jehož výše je určena Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška určuje subjekty, které jsou od úhrady místního poplatku osvobozeny.

Mapový portál záborů veřejného prostranství