STAVEBNÍ ZÁBORY, PŘEDZAHRÁDKY, VÝSTAVKY ZBOŽÍ, REKLAMNÍ POUTAČE, FILMOVÁNÍ

Vyřizuje:

Odbor dopravy, oddělení silničního úřadu,
Seifertova 559/51, přízemí vlevo
tel. 222 116 411-3, 454, 482

Do odvolání pro veřejnost uzavřeno, v neodkladných případech kontaktujte odbor telefonicky.

Děkujeme za pochopení


Povoluje zvláštní užívání komunikace na místních komunikacích II. – IV. třídy a na chodnících místních komunikací I. třídy na území MČ Praha 3.
Na místních komunikacích I. třídy (vozovka) povoluje zvláštní užívání komunikace Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (Ing. Lukáš Pirkl, tel.: 236 004 389).

Potřebné náležitosti:

  • žádost – formulář ke stažení zde. (UPOZORNĚNÍ - restaurační předzahrádky mají vlastní žádost)
  • okótovaný situační plánek (včetně návrhu dopravního značení, připadá-li v úvahu) s vyznačeným a okótovaným umístěním záboru včetně kót šířkových poměrů ve vozovce a na chodníku 3x
  • souhlas vlastníka komunikace (nájemní smlouva s TSK hl. m. Prahy) - kontakty na konkrétní pracovníky TSK dle druhu záboru jsou uvedené na druhé straně žádosti
  • výpis z obchodního rejstříku / živnostenský list
  • plná moc k jednání jménem žadatele, k přebírání písemností
  • kopie závazného stanoviska Odboru památkové péče MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1; tel: 236 002 334, 236 002 484 – platí pro restaurační předzahrádky umístěné v Památkové zóně „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“

Ohlašovací povinnost

  • Při podání žádosti o zvláštní užívání komunikace je nutné splnit ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství stanovenou § 4 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
  • formulář ke stažení zde

Poplatky:

  • Vydání povolení je podmíněno uhrazením správního poplatku ve výši dle trvání užívání: 10 dnů a na dobu kratší než 10 dnů - 100,- Kč, 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců - 500,- Kč, delší než 6 měsíců - 1000,- Kč (nevztahuje se na subjekty, které jsou dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích od této povinnosti osvobozeny).
  • Zvláštní užívání komunikace je zpoplatněno místním poplatkem, jehož výše je určena Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška určuje subjekty, které jsou od úhrady místního poplatku osvobozeny.

Mapový portál záborů veřejného prostranství