Stavební zábory, předzahrádky, výstavky zboží, reklamní poutače, filmování

Vyřizuje:

Odbor dopravy, oddělení silničního úřadu,
Seifertova 559/51, přízemí vlevo
tel. 222 116 411-3, 454, 482

V souladu s nařízením vlády od pondělí 12. října 2020:  

Úřední hodiny
pondělí
8—13 h
středa
12—17 h  

Informace k umístění prodejního místa před provozovnou — duben 2020

 

Od 22. dubna 2020 je na základě rozhodnutí Odboru pozemních komunikací a drah MHMP ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací umožněno podnikatelům v Praze zřízení předsunutého prodejního místa před provozovnou.
 

Stolek, prodejní pult apod. mohou mít obchodníci na chodníku až do konce roku zdarma.

Uliční prodej je nutné oznámit na e-mailové adresy uvedené v rozhodnutí zasláním vyplněného formuláře. Při provozování tohoto prodejního místa je nutné dodržet závazné podmínky uvedené v rozhodnutí.

E-mailové adresy pro zasílání vyplněného formuláře:

Prodejní zábor může podnikatel umístit nejdříve v den, kdy vláda umožní otevřít provozovnu, která je předmětem jeho podnikatelské činnosti.

 

Upozorňujeme, že restauračních zahrádek před provozovnami stravovacích služeb se toto rozhodnutí netýká a žadatel musí postupovat v klasickém režimu. Poplatky za předzahrádky na pozemcích hl. m. Prahy jsou také odpuštěné.

 

Stejně tak se toto rozhodnutí netýká reklamních poutačů a dalších reklamních zařízení, kde je pro jejich umístění na pozemních komunikacích i nadále nutné rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a které i nadále podléhají platbě místního poplatku za zábor veřejného prostranství.


Povoluje zvláštní užívání komunikace na místních komunikacích II. – IV. třídy a na chodnících místních komunikací I. třídy na území MČ Praha 3.

Na místních komunikacích I. třídy (vozovka) povoluje zvláštní užívání komunikace Odbor pozemních komunikací a drah

Potřebné náležitosti:

  • žádost – formulář ke stažení zde. (UPOZORNĚNÍ - restaurační předzahrádky mají vlastní žádost)
  • okótovaný situační plánek (včetně návrhu dopravního značení, připadá-li v úvahu) s vyznačeným a okótovaným umístěním záboru včetně kót šířkových poměrů ve vozovce a na chodníku 3x
  • souhlas vlastníka komunikace (nájemní smlouva s TSK hl. m. Prahy) - kontakty na konkrétní pracovníky TSK dle druhu záboru jsou uvedené na druhé straně žádosti
  • výpis z obchodního rejstříku / živnostenský list
  • plná moc k jednání jménem žadatele, k přebírání písemností
  • kopie závazného stanoviska Odboru památkové péče MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1; tel: 236 002 334, 236 002 484 – platí pro restaurační předzahrádky umístěné v Památkové zóně „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“

Ohlašovací povinnost

  • Při podání žádosti o zvláštní užívání komunikace je nutné splnit ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství stanovenou § 4 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
  • formulář ke stažení zde

Poplatky:

  • Vydání povolení je podmíněno uhrazením správního poplatku ve výši dle trvání užívání: 10 dnů a na dobu kratší než 10 dnů - 100,- Kč, 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců - 500,- Kč, delší než 6 měsíců - 1000,- Kč (nevztahuje se na subjekty, které jsou dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích od této povinnosti osvobozeny).
  • Zvláštní užívání komunikace je zpoplatněno místním poplatkem, jehož výše je určena Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška určuje subjekty, které jsou od úhrady místního poplatku osvobozeny.

Mapový portál záborů veřejného prostranství