Sociální dávky

Vyřizuje:

Úřad práce ČR – Krajská pobočka pro hlavní město Praha, kontaktní pracoviště Praha 3

Oddělení nepojistných sociálních dávek
Seifertova 51, Praha 3
tel.: 950 178 111

ÚMČ Praha 3 nevyplácí od 1. 1. 2012 žádné sociální dávky.  Agendu příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazů pro osoby se zdravotním postižením a dávek pomoci v hmotné nouzi má v plné kompetenci Úřad práce ČR, tel. 950 178 111, e-mail posta.abc@aa.mpsv.cz. Adresa kontaktního pracoviště Úřadu práce pro Prahu 3, oddělení nepojistných sociálních dávek:  Praha 3, Seifertova 51, I. patro.  Příslušné tiskopisy jsou k dispozici též na Odbor sociálních věcí

Seifertova 51, Praha 3

Telefonní kontakty uvedeny níže 

Návštěvní dny: pondělí, středa: 8.00 – 18.00 (mimo tyto dny se doporučuje předchozí telefonická dohoda - pracovníci odboru vykonávají terénní sociální práci)

 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE
Seifertova 51, 2. patro
tel. 222 116 492, 493, 456, 460, 480

Odborné poradenství a pomoc:

 • Osobám ohroženým sociálním vyloučením
 • Osobám žijícím rizikovým způsobem života
 • Obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • Osobám, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • Nezaměstnaným
 • Osobám s materiálními problémy
 • Rodinám s dětmi
 • Cizincům, imigrantům a azylantům
 • Osobám po výkonu trestu odnětí svobody

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
Seifertova 51, 2. patro

 • Poradenství a pomoc seniorům a zdravotně postiženým občanům
  • tel. 222 116 451, 539, 431, 443, 519
 • Poradenství a pomoc rodině s postiženým dítětem
  • tel. 222 116 481
 • Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
  • tel. 222 116 451
  • Co je potřeba: žádost na oddělení nebo zde, formulář "Lékařské vyjádření" zde
 • Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění
  • tel. 222 116 451, Bc. Zdena Hošková
  • Co je potřeba:
   • občanský průkaz žadatele,
   • občanský průkaz osoby, která není schopna přebírat dávky důchodového pojištění,
   • potvrzení ošetřujícího lékaře o tom, že občan není schopen ze zdravotních důvodů přebírat důchod, event. podepsat se - ke stažení zde,
   • doklad o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena,
   • formulář "Vyjádření sociálního pracovníka" zde
   • formuláře na oddělení nebo ke ke stažení zde - žádost a zde - souhlas
 • Žádost o připojení na systém tísňového volání AREION
  • tel. 222 116 451, Bc. Zdena Hošková
  • Co je potřeba:
 • Veřejný opatrovník
  • tel. 222 116 464, 430
  • vykonává opatrovnictví osobám zbaveným či omezeným ve způsobilosti k právním úkonům, v rozsahu stanoveném soudem
  • přijímá poznatky o občanech s nestandardním chováním a jednáním a činí příslušná opatření


ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Seifertova 51, 4. patro

Poskytuje poradenství a součinnost při řešení následujících životních situací:

 • Chcete oznámit podezření na týrání nebo zanedbávání dětí, nedostatečnou péči rodičů
 • Budete se rozvádět a máte nezletilé děti
 • Nedostáváte výživné na své děti
 • Požadujete zvýšit výživné pro své děti
 • Je vám zamezováno ve styku s vašimi dětmi
 • Ocitli jste se v těžké životní situaci s dětmi, ztratili jste bydlení
 • Jste obětí domácího násilí a máte nezletilé děti, vaše děti jsou obětí domácího násilí
 • Máte výchovné problémy se svými dětmi
 • Vaše děti mají problémy s drogami
 • Požadujete osvojit dítě
 • Požadujete pečovat o dítě v pěstounské péči
 • Chcete se stát pěstouny na přechodnou dobu
 • Požadujete vzory na podání návrhů k soudu

Sociálně právní ochrana je bezplatná a je poskytována všem dětem do jejich 18 let věku

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně právní ochranu dětí