Pozor, pobočka v Perunově ulici ukončila provoz

Vidimace je ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, Legalizace - ověřuje se, že žadatel listinu před úřední osobu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Vyřizuje:

Odbor organizační, Oddělení služeb veřejnosti

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru a na základě rozhodnutí Vlády ČR a vedení MČ Praha 3 je od podnělí 16. března až do odvolání přerušen provoz Informačního centra Praha 3 a obou klietnských center (Malešická 1, Lipanská 9)

Děkujeme za pochopení.

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum I. Milešovská 1, Praha 3, tel. 222 116 802 a 222 116 803

pondělí uzavřeno
úterý uzavřeno
středa uzavřeno
čtvrtek uzavřeno
pátek uzavřeno

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum II. Lipanská 7, Praha 3, tel. 222 116 205

pondělí
uzavřeno uzavřeno
úterý
uzavřeno uzavřeno
středa
uzavřeno uzavřeno
čtvrtek
uzavřeno uzavřeno
pátek
uzavřeno uzavřeno

Zákonný

 

Vidimace - ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, jejíž jedinečnost nelze nahradit např. průkazy: občanský, zbrojní, řidičský, služební, nebo jiný průkaz, povolení k pobytu pro cizince, cestovní doklad, vojenská knížka, vkladní knížka, rybářský lístek, lovecký lístek, šek, los, sázenka, směnka, protest směnky, nebo jiný cenný papír, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • je-li listina opatřena plastickým razítkem nebo otiskem plastického razítka, které souvisí s právním obsahem listiny
 • není-li z vidimované listiny patrné, že se jedná o prvopis, ověřenou listinu, opis nebo kopii ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí,
 • jsou-i ve vidimované listině, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Po provedení vidimace se vidimovaná listina označí tak, aby text nemohl být po provedené vidimaci doplňován. Způsob označení stanoví prováděcí právní předpis.

Legalizace - ověřuje se, že žadatel listinu před úřední osobu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Legalizace se neprovede:

 • jde-li o legalizace podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložen úředně ověřený překlad do jazyka českého

Co je potřeba

Žadatel o legalizace předloží k prokázání své totožnosti:

 • platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad (jde-li o státního občana České republiky)
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení azylu( osoba, která si podala žádost o azyl)
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta (osoba, které byl udělen azyl)
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany (osoba, která si požádala o dočasnou ochranu cizince)
 • průkaz cizince požívajícího dočasnou ochranu ( osoba, které byla udělena dočasná ochrana)

Ověřovací knihy na vidimaci a legalizaci jsou uloženy u úřadu po dobu 15 let. Rodná matrika - vzhledem k tomu, že na území Městské části Praha 3 není porodnice, dochází k narození dětí na jejím území, tedy i k zápisům do matriční knihy jen velmi zřídka.

Poplatky

Ověřování listin a podpisů na listinách Správní poplatky se platí v hotovosti:

30 Kč za ověření jedné stránky kopie dle předloženého originálu.

30 Kč za ověření pravosti jednoho podpisu.

V případě jakýchkoli pochybností je nutno obrátit se na notáře, kteří provádějí vidimaci a legalizaci dle notářského zákona.

CZECH POINT

Prostřednictvím portálu Czech Point provádíme výpisy z:

 • Katastru nemovitostí (bez katastrálních map)
 • Rejstříku trestů
 • Rejstříku trestů právnických osob
 • Obchodního rejstříku
 • Živnostenského rejstříku
 • Bodového hodnocení řidičů
 • Insolvenčního rejstříku
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Základních registrů obyvatel a právnických osob

Související zákony

Dne 1. 3. 2006 nabyl účinnosti zákon a vyhláška o ověřování listin a podpisů: