Vidimace je ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, Legalizace - ověřuje se, že žadatel listinu před úřední osobu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Vyřizuje:

Odbor organizační, Oddělení služeb veřejnosti

V souladu s vládními nařízeními od středy 17. února 2021: 

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum I. Milešovská 1, Praha 3, telefon: 222 116 802, 222 116 803

pondělí

8—12 h 13—17 h

středa

8—12 h 13—17 h

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum II. Lipanská 9, Praha 3, telefon: 222 116 205, 222 116 206

pondělí

8—12 h 13—17 h

středa

8—12 h 13—17 h

Vidimace — ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, jejíž jedinečnost nelze nahradit např. průkazy: občanský, zbrojní, řidičský, služební, nebo jiný průkaz, povolení k pobytu pro cizince, cestovní doklad, vojenská knížka, vkladní knížka, rybářský lístek, lovecký lístek, šek, los, sázenka, směnka, protest směnky, nebo jiný cenný papír, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • je-li listina opatřena plastickým razítkem nebo otiskem plastického razítka, které souvisí s právním obsahem listiny
 • není-li z vidimované listiny patrné, že se jedná o prvopis, ověřenou listinu, opis nebo kopii ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí,
 • jsou-i ve vidimované listině, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Po provedení vidimace se vidimovaná listina označí tak, aby text nemohl být po provedené vidimaci doplňován. Způsob označení stanoví prováděcí právní předpis.

Legalizace - ověřuje se, že žadatel listinu před úřední osobu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Legalizace se neprovede:

 • jde-li o legalizace podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložen úředně ověřený překlad do jazyka českého

Co je potřeba

Žadatel o legalizace předloží k prokázání své totožnosti:

 • platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad (jde-li o státního občana České republiky)
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení azylu( osoba, která si podala žádost o azyl)
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta (osoba, které byl udělen azyl)
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany (osoba, která si požádala o dočasnou ochranu cizince)
 • průkaz cizince požívajícího dočasnou ochranu ( osoba, které byla udělena dočasná ochrana)

Ověřovací knihy na vidimaci a legalizaci jsou uloženy u úřadu po dobu 15 let. Rodná matrika - vzhledem k tomu, že na území Městské části Praha 3 není porodnice, dochází k narození dětí na jejím území, tedy i k zápisům do matriční knihy jen velmi zřídka.

Poplatky

Ověřování listin a podpisů na listinách Správní poplatky se platí v hotovosti:

30 Kč za ověření jedné stránky kopie dle předloženého originálu.

30 Kč za ověření pravosti jednoho podpisu.

V případě jakýchkoli pochybností je nutno obrátit se na notáře, kteří provádějí vidimaci a legalizaci dle notářského zákona.

CZECH POINT

Prostřednictvím portálu Czech Point provádíme výpisy z:

 • Katastru nemovitostí (bez katastrálních map)
 • Rejstříku trestů
 • Rejstříku trestů právnických osob
 • Obchodního rejstříku
 • Živnostenského rejstříku
 • Bodového hodnocení řidičů
 • Insolvenčního rejstříku
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Základních registrů obyvatel a právnických osob

Související zákony

Dne 1. 3. 2006 nabyl účinnosti zákon a vyhláška o ověřování listin a podpisů: