Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze používat i k cestám do států Evropské unie (nesmí mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů). Se žádostí o vydání občanského průkazu se můžete obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu, v Praze na úřady městských částí Praha 1 až 22, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu.

Veškeré aktuální informace včetně změn ve vydávání občanských průkazů platných od 1. 7. 2018 získáte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.


Vyřizuje:

Občané mají možnost podat žádosti o občanský průkaz a cestovní pas na kterémkoli jiném úřadu s rozšířenou působností (např. Praha 1 – Praha 22).


Důležité sdělení: v tomto oddělení nelze uhradit správní poplatky ani pokuty platební kartou. Děkujeme Vám za pochopení.


V souladu s vládními nařízeními od středy 17. února 2021: 

Odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a provoz zelené linky 800 879 404
pondělí
8—12 h 13—17 h
úterý 8—12 h * (pouze pro objednané klienty přes on-line rezervační systém, kterým končí platnost OP)
středa
8—12 h 13—17 h
čtvrtek 8—12 h * (pouze pro objednané klienty přes on-line rezervační systém, kterým končí platnost OP)

On-line rezervační systém

Termín v rezervačním systému lze rezervovat pouze na 3 týdny dopředu. Pokud je Vámi požadovaný termín obsazený, navštivte, prosím, pracoviště úřadu osobně v úředních hodinách. V souladu s nařízením vlády přitom omezujeme shromažďování lidí v ČEKÁRNĚ oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel na MAXIMÁLNĚ 6 osob. Děkujeme Vám za pochopení.

Pro občany s omezenou pohyblivostí a pro občany v nemocnicích, v léčebnách a jiných sociálních a zdravotních zařízení v rámci hlavního města Prahy lze pro podání žádosti o občanský průkaz, předání občanského průkazu či přihlášení k trvalému pobytu v městské části Praha 3 sjednat návštěvu pracovníka oddělení osobních dokladů i na místě mimo úřad. Tato služba se týká pouze městské části Praha 3.

Co je potřeba

K vydání prvního občanského průkazu

 • rodný list
 • doklad o státním občanství, lze nahradit platným cestovním pasem dítěte nebo předložit podklady k ověření státního občanství: tzn. rodný list dítěte, rodné listy rodičů (popř. oddací list rodičů). V případě pochybností bude vyžadováno „Osvědčení o státním občanství", které vydává matrika státního občanství podle místa trvalého pobytu - v Praze 3 Odbor občansko správní, Oddělení matrik a státního občanství
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (při žádosti pro občana mladšího 15 let)

K vydání občanského průkazu z důvodu skončení jeho platnosti

 • dosavadní občanský průkaz, popřípadě rodný list

K vydání občanského průkazu při změně údajů

 • dosavadní občanský průkaz
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj - např. oddací list, potvrzení o registrovaném partnerství, (potvrzení o zrušení registrovaného partnerství), potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu, doklad o získání akademického titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud neměl zapsané v občanském průkazu - zde  je občan povinen předložit validní doklad o jejich získání (např. vysokoškolský diplom – nikoliv pouze výkaz o studiu, apod.)

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo poškozený

 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu)
 • doklad totožnosti, např. cestovní pas nebo řidičský průkaz, popřípadě rodný list
 • správní poplatek je 100

Vydání občanského průkazu pro výkon volebního práva s délkou platnosti 1 měsíc

 • Nevlastní-li občan platný občanský průkaz či cestovní pas, může pro výkon volebního práva požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí, kde má trvalé bydliště, o vydání občanského průkazu s délkou platnosti 1 měsíc. Vyhotovení tohoto typu občanského průkazu je na počkání a je bez správného poplatku.

Pozn.: Při podání žádosti o OP se strojově čitelnými údaji již není třeba mít fotografii, pořizuje ji pracovník úřadu při podání žádosti. Do občanského průkazu již nelze zapisovat děti, manžela/manželku, partnera/partnerku. Zapisovat lze jen akademické tituly a vědecké hodnosti.

Při elektronickém podání žádosti lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů, od 1. ledna 2012 i z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana. Žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Formulář pro elektronické podání žádosti včetně pokynů k vyplnění (nachází se na stránkách Ministerstva vnitra ČR).

Lhůty pro vyřízení

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu - 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů,

Poznámky:
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.
Dle ustanovení §8 a) zák. 328/1999 Sb., o občanských průkazech je povinen zadat při převzetí nového občanského průkazu bezpečnostní osobní kód (nejméně 4 a maximálně 10 číslic). Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele OP při komunikaci s informačními systémy veřejné správy - více informací zde. Při výdeji E-OP s čipem je nutné při převzetí mimo výš uvedený bezpečnostní osobní kód zadat PIN (5-8 číslic) a PUK (5-8 číslic) čipu.

SPRÁVNÍ POPLATKY
podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Vydání nového občanského průkazu po ztrátě, odcizení či poškození ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti

  poplatek
se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem 100 Kč
se strojově čitelnými údaj pro občana mladšího 15 let 50 Kč
se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než 6 měsíců před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200 Kč
Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti              100 Kč
Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu 100 Kč
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel za každou osobu  100 Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky  100 Kč
 • za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se správní poplatek nevybírá. Žádost lze podat nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti OP.

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech (superblesk)

  způsob podání žádosti a vyzvednutí občanského průkazu poplatek
Občané starší 15 let

podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV

1000 Kč

  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (500 Kč) –> vyzvednutí u MV (500 Kč) 1000 Kč
Občané mladší 15 let podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV 500 Kč
  dání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (250 Kč) –> vyzvednutí u MV (250 Kč) 500 Kč

Vydání do 5 pracovních dnů (blesk)

  způsob podání žádosti a vyzvednutí občanského průkazu poplatek
Občané starší 15 let

podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV

500 Kč

  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (250 Kč) –> vyzvednutí u MV (250 Kč) 500 Kč
  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
–> vyzvednutí u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
500 Kč
Občané mladší 15 let podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV 300 Kč
  dání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (200 Kč) –> vyzvednutí u MV (100 Kč) 300 Kč
  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
–> vyzvednutí u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
300 Kč

ÚŘEDNÍ HODINY PRACOVIŠTĚ MINISTERSTVA VNITRA VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ VE ZKRÁCENÝCH LHŮTÁCH – Na Pankráci 1623/72, Praha 4

 • pondělí:   8:00—11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30—16:00
 • úterý:       8:00—11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30—15:00
 • středa :    8:00—11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30—16:00
 • čtvrtek:    8:00—11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30—15:00
 • pátek:      8:00—10:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 11:30—13:30

Pozn.: při podání žádosti o OP z důvodu dovršení 15 let, pokud je žádost podána s předstihem se také vybírá správní poplatek 50 Kč a je potřeba splnit podmínky stejné jako při žádosti o OP pro dítě do 15 let, teprve po dovršení 15 let lze žádat o OP bez poplatku, bez přítomnosti rodičů a s dobou platnosti 10 let.

Formuláře

 • Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji již není na tiskopisech, generuje se přímo na přepážce společně s pořízením fotografie a podpisu.

Často kladené otázky - zde

Odkazy

Veškeré aktuální informace získáte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Související dokumenty