Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze používat i k cestám do států Evropské unie (nesmí mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů). Se žádostí o vydání občanského průkazu se můžete obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu, v Praze na úřady městských částí Praha 1 až 22, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu.

Veškeré aktuální informace získáte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Důležité změny ve vydávání občanských průkazů platných od 1. 7. 2018

naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR:


Vyřizuje:

Občané mají možnost podat žádosti o OPCP na kterémkoli jiném úřadu s rozšířenou působností (např. Praha 1 – Praha 22).


Důležité sdělení: v tomto oddělení nelze uhradit správní poplatky ani pokuty platební kartou. Děkujeme Vám za pochopení.


Po dobu trvání nouzového stavu jsou úřední hodiny pro veřejnost omezeny pouze na pondělí 9—12 hod. a středu 14—17 hod.

Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny

Odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a provoz zelené linky 800 879 404
pondělí
9.00—12.00
uzavřeno
úterý
uzavřeno uzavřeno
středa
uzavřeno 14.00—17.00
čtvrtek
uzavřeno uzavřeno
pátek
uzavřeno uzavřeno

On-line rezervační systém

Pro občany s omezenou pohyblivostí a pro občany v nemocnicích, v léčebnách a jiných sociálních a zdravotních zařízení v rámci hlavního města Prahy lze pro podání žádosti o občanský průkaz, předání občanského průkazu či přihlášení k trvalému pobytu v městské části Praha 3 sjednat návštěvu pracovníka oddělení osobních dokladů i na místě mimo úřad. Tato služba se týká pouze městské části Praha 3.

Co je potřeba

K vydání prvního občanského průkazu

 • rodný list
 • doklad o státním občanství, lze nahradit platným cestovním pasem dítěte nebo předložit podklady k ověření státního občanství: tzn. rodný list dítěte, rodné listy rodičů (popř. oddací list rodičů). V případě pochybností bude vyžadováno „Osvědčení o státním občanství", které vydává matrika státního občanství podle místa trvalého pobytu - v Praze 3 Odbor občansko správní, Oddělení matrik a státního občanství
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (při žádosti pro občana mladšího 15 let)

K vydání občanského průkazu z důvodu skončení jeho platnosti

 • dosavadní občanský průkaz, popřípadě rodný list

K vydání občanského průkazu při změně údajů

 • dosavadní občanský průkaz
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj - např. oddací list, potvrzení o registrovaném partnerství, (potvrzení o zrušení registrovaného partnerství), potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu, doklad o získání akademického titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud neměl zapsané v občanském průkazu - zde  je občan povinen předložit validní doklad o jejich získání (např. vysokoškolský diplom – nikoliv pouze výkaz o studiu, apod.)

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo poškozený

 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu)
 • doklad totožnosti, např. cestovní pas nebo řidičský průkaz, popřípadě rodný list
 • správní poplatek je 100

Vydání občanského průkazu pro výkon volebního práva s délkou platnosti 1 měsíc

 • Nevlastní-li občan platný občanský průkaz či cestovní pas, může pro výkon volebního práva požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí, kde má trvalé bydliště, o vydání občanského průkazu s délkou platnosti 1 měsíc. Vyhotovení tohoto typu občanského průkazu je na počkání a je bez správného poplatku.

Pozn.: Při podání žádosti o OP se strojově čitelnými údaji již není třeba mít fotografii, pořizuje ji pracovník úřadu při podání žádosti. Do občanského průkazu již nelze zapisovat děti, manžela/manželku, partnera/partnerku. Zapisovat lze jen akademické tituly a vědecké hodnosti.

Při elektronickém podání žádosti lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů, od 1. ledna 2012 i z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana. Žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Formulář pro elektronické podání žádosti včetně pokynů k vyplnění (nachází se na stránkách Ministerstva vnitra ČR).

Lhůty pro vyřízení

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu - 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů,

Poznámky:
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.
Dle ustanovení §8 a) zák. 328/1999 Sb., o občanských průkazech je povinen zadat při převzetí nového občanského průkazu bezpečnostní osobní kód (nejméně 4 a maximálně 10 číslic). Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele OP při komunikaci s informačními systémy veřejné správy - více informací zde. Při výdeji E-OP s čipem je nutné při převzetí mimo výš uvedený bezpečnostní osobní kód zadat PIN (5-8 číslic) a PUK (5-8 číslic) čipu.

SPRÁVNÍ POPLATKY
podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Vydání nového občanského průkazu po ztrátě, odcizení či poškození ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti

  poplatek
se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem 100 Kč
se strojově čitelnými údaj pro občana mladšího 15 let 50 Kč
se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než 6 měsíců před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200 Kč
Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti              100 Kč
Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu 100 Kč
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel za každou osobu  100 Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky  100 Kč
 • za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se správní poplatek nevybírá. Žádost lze podat nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti OP.

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech (superblesk)

  způsob podání žádosti a vyzvednutí občanského průkazu poplatek
Občané starší 15 let

podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV

1000 Kč

  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (500 Kč) –> vyzvednutí u MV (500 Kč) 1000 Kč
Občané mladší 15 let podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV 500 Kč
  dání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (250 Kč) –> vyzvednutí u MV (250 Kč) 500 Kč

Vydání do 5 pracovních dnů (blesk)

  způsob podání žádosti a vyzvednutí občanského průkazu poplatek
Občané starší 15 let

podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV

500 Kč

  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (250 Kč) –> vyzvednutí u MV (250 Kč) 500 Kč
  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
–> vyzvednutí u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
500 Kč
Občané mladší 15 let podání žádosti u MV –> vyzvednutí u MV 300 Kč
  dání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí (200 Kč) –> vyzvednutí u MV (100 Kč) 300 Kč
  podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
–> vyzvednutí u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí
300 Kč

ÚŘEDNÍ HODINY PRACOVIŠTĚ MINISTERSTVA VNITRA VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ VE ZKRÁCENÝCH LHŮTÁCH – Na Pankráci 1623/72, Praha 4
Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
Úterý: 8.00 – 16.00 hod.
Středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 – 16.00 hod.
Pátek: 8.00 – 15.00 hod. 

Pozn.: při podání žádosti o OP z důvodu dovršení 15 let, pokud je žádost podána s předstihem se také vybírá správní poplatek 50 Kč a je potřeba splnit podmínky stejné jako při žádosti o OP pro dítě do 15 let, teprve po dovršení 15 let lze žádat o OP bez poplatku, bez přítomnosti rodičů a s dobou platnosti 10 let.

Formuláře

 • Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji již není na tiskopisech, generuje se přímo na přepážce společně s pořízením fotografie a podpisu.

Často kladené otázky - zde

Odkazy

Veškeré aktuální informace získáte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Související dokumenty