V souladu s nařízením vlády od pondělí 12. října 2020:

Úřední hodiny
pondělí
8—13 h
středa
12—17 h

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

Vyřizuje
Odbor ekonomický, oddělení poplatků
Pracoviště: Lipanská 11, Praha 3, 1. patro, kancelář č. 111 (vchod do budovy z ulice Lipanská č. 9 nebo z radnice na Havlíčkově nám.700/9)
Telefonní spojení: 222 116 333, e-mail: oscipovska.jitka@praha3.cz

Od 1.1.2020 se ruší místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity a zavádí se poplatek nový – MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU.

Místní poplatek z pobytu se řídí zákonem č. 565/1990 Sb. o místních  poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou MHMP č. 18/2019 o místním poplatku z pobyt

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášena. Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Od poplatku z pobytu jsou ze zákona osvobozeni:

a) Osoba nevidomá, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce
b) Osoba mladší 18 let
c) Hospitalizovaná osoba na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče
d) Osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví
e) Osoba vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) Osoba pobývající na území obce

  1. Ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  2. V zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby
  3. V zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
  4. Za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje

Sazba poplatku činí Kč 21,- za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

LHŮTY

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení  (registraci) ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen poslat měsíční hlášení .

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení (registraci), je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

SPLATNOST

Plátce je povinen do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky správci poplatku na č. účtu
19-2000781379/0800

Veškeré vyplněné formuláře zasílejte datovou schránkou (eqkbt8g), poštou na adresu úřadu, e-mailem na podatelna@praha3.cz – ALE POUZE S PŘILOŽENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM nebo osobně do podatelny na Havlíčkovo náměstí 700/9 .

Plné znění vyhlášky č. 18/2019 o místním poplatku z pobytu zde.

Formuláře:
Ohlášení – registrace k místnímu poplatku z pobytu    ZDE
Měsíční hlášení místního poplatku z pobytu    ZDE
Odhlášení z poplatku    ZDE